543/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av 24 och 27 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 juni 1963 om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/1963) 24 § och 27 § 1 mom., sådana de lyder i lag 142/2001, som följer:

24 §

Begäran som avses i 1, 5, 10 och 17 § framställs av vederbörande myndighet i Danmark, Island, Norge och Sverige. Brottspåföljdsverket avgör om begäran som avses i 5, 10 eller 17 § skall bifallas. Rättsregistercentralen fattar beslut om bifall till begäran enligt 1 §.

27 §

Begäran som avser verkställighet enligt 8 § eller anordnande av i 15 eller 22 § förutsatt övervakning i Danmark, Island, Norge eller Sverige framställs av Brottspåföljdsverket. Begäran som avser verkställighet enligt 4 § framställs av rättsregistercentralen.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2005.

RP 56/2005
LaUB 7/2005
RSv 84/2005
Rådets rambeslut 2003/577/RIF, EGT nr L 196, 2.8.2003, s. 45

Nådendal den 15 juli 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.