453/2005

Given i Nådendal den 23 juni 2005

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) mellanrubriken före 21 §, mellanrubriken före 22 § samt 62 § och mellanrubriken före den,

av dem 62 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1486/1994, samt

ändras 79 f §, 209 a § 1 mom. och 209 f §,

sådana de lyder, 79 f § i lagarna 1767/1995 och 1071/2002 samt 209 a § 1 mom. och 209 f § i lag 325/2003, samt

fogas till lagen en ny 19 a § och en ny mellanrubrik före den och en ny mellanrubrik före 20 §, som följer:

Överlåtelse av rörelse helt eller delvis
19 a §

Som försäljning betraktas inte sådan överlåtelse av varor och tjänster i samband med att en rörelse överlåts helt eller delvis som sker till den som fortsätter rörelsen och denne tar i bruk de överlåtna varorna och tjänsterna för ett ändamål som berättigar till avdrag.

Som försäljning betraktas inte heller överlåtelse av varor och tjänster i samband med en konkurs, om överlåtelsen under de förutsättningar som anges i 1 mom. sker till konkursboet, vilket fortsätter rörelsen.

Om den som fortsätter rörelsen tar i bruk de överlåtna varorna och tjänsterna för ett ändamål som endast delvis berättigar till avdrag, tillämpas 1 och 2 mom. endast till den del de överlåtna varorna och tjänsterna tas i bruk för ett ändamål som berättigar till avdrag.

En i 1―3 mom. avsedd person som fortsätter rörelsen anses vara efterträdare till överlåtaren.

Varor och tjänster i eget bruk
20 §

79 f §

Det förfarande som avses i 79 a § tillämpas endast på försäljning av sådana varor som en skattskyldig återförsäljare har köpt i Finland eller inom gemenskapen av

1) någon annan än en näringsidkare,

2) en näringsidkare vars försäljning är undantagen från skatt med stöd av 61 §, med stöd av 223 § eller en motsvarande bestämmelse eller med stöd av en motsvarande bestämmelse i en annan medlemsstat, eller

3) en näringsidkare som på sin försäljning tillämpar det förfarande som avses i 79 a § eller motsvarande förfarande i en annan medlemsstat, om det finns en anteckning om detta på fakturan.

209 a §

Över skattepliktig försäljning av varor eller tjänster skall säljaren ge köparen en faktura, om köparen är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare. Detsamma gäller försäljning som är skattefri enligt 43 a, 55, 56 och 58 §, 59 § 4 punkten, 70, 70 b, 71, 72, 72 a―72 e samt 72 h §. Över försäljning som avses i 63 a § och 72 b § 4 mom. skall en faktura ges också när köparen är en privatperson. En faktura behöver inte ges över försäljning som är skattefri med stöd av 3―5 §.


209 f §

En i 19 a § avsedd person som fortsätter en rörelse skall till den som helt eller delvis överlåter rörelsen ge en utredning om att de överlåtna varorna och tjänsterna tas i bruk för ett ändamål som berättigar till avdrag.

En i 19 a § avsedd person som helt eller delvis överlåter en rörelse skall i fråga om begagnade varor samt konstverk, samlarföremål och antikviteter som överlåts, till den som fortsätter rörelsen ge en utredning om att de förutsättningar som avses i 79 f och 79 g § föreligger.

En i 19 a § avsedd person som helt eller delvis överlåter en rörelse skall i fråga om de fastigheter som överlåts, till den som fortsätter rörelsen ge en utredning varav framgår datum för utredningen, överlåtarens och förvärvarens namn, adresser samt företags- och organisationsnummer, överlåtelsens art, året under vilket byggtjänsten i samband med ett nybygge eller en grundlig förbättring har slutförts samt det värde som legat till grund för den skatt som dragits av från tjänsten och kostnaderna för en tjänst som utförts själv.

Vad som i denna lag bestäms om fakturor tillämpas på en i 19 a § avsedd överlåtelse av en rörelse helt eller delvis.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Lagen tillämpas när en vara har levererats eller en tjänst utförts den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 35/2005
FiUB 11/2005
RSv 54/2005

Nådendal den 23 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.