413/2005

Given i Helsingfors den 10 juni 2005

Lag om ändring av yrkeshögskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 41 § i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) och

fogas till lagen nya 13 a och 42 a § som följer:

13 a §
Yrkeshögskolans stadgar

I yrkeshögskolans stadgar bestäms om yrkeshögskolans förvaltningsorgans behörighet, uppgifter och mandatperiod, om föredragning, handläggning och avgörande av ärenden i förvaltningsorganen samt om yrkeshögskolans förvaltning i övrigt.

41 §
Tillämpning av vissa bestämmelser om behandling av förvaltningsärenden

När ett förvaltningsärende som avses i denna lag behandlas vid en yrkeshögskola eller en studerandekår vid en yrkeshögskola skall förvaltningslagen (434/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) iakttas.

42 a §
Studerandekåren

En yrkeshögskola har en studerandekår, till vilken yrkeshögskolans heltidsstuderande kan höra. Studerandekåren kan också godkänna andra studerande vid yrkeshögskolan som medlemmar.

Studerandekåren har till uppgift att välja studeranderepresentanter i yrkeshögskolans styrelse och i andra sådana kollegiala organ som avses i 12 § 2 mom. 4 punkten och att delta i yrkeshögskolans övriga verksamhet.

Studerandekåren skall dessutom vara en föreningslänk mellan sina medlemmar samt främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till de studerandes roll i samhället.

Utgifterna för fullgörandet av studerandekårens uppgifter betalas med intäkter av studerandekårens egendom och dess verksamhet samt med medlemsavgifter som studerandekåren har rätt att påföra medlemmarna.

Studerandekåren har självstyrelse. För studerandekårens förvaltning finns fullmäktige och en styrelse. Närmare bestämmelser om studerandekårens förvaltning finns i studerandekårens stadgar som fastställs av rektorn.

Ändring i ett beslut som studerandekåren fattat med stöd av 2 mom. söks enligt vad som i 42 § bestäms om sökande av ändring i ett beslut av yrkeshögskolan.

Om inte något annat följer av denna lag tillämpas föreningslagen (503/1989) på studerandekårens verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

Till dess det fullmäktige och den styrelse som avses i 42 a § 5 mom. har valts, dock längst till den 31 december 2006, har de organ som valts för att sköta studerandeföreningens förvaltning hand om studerandekårens förvaltning.

Till dess stadgarna för studerandekåren har fastställts följer studerandekåren i tillämpliga delar stadgarna för studerandeföreningen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 24/2004
KoUB 2/2005
RSv 51/2005

Helsingfors den 10 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.