370/2005

Given i Helsingfors den 3 juni 2005

Lag om ändring av lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 1 april 1999 om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) 20 § 4 mom.,

ändras 2, 4, 5, 8, 9, 11, 15 och 16 §, rubriken för 17 § och 17 § 1 mom., 22 § 3 mom., 25 § och 27 § 4 mom., av dem 9 § sådan den lyder i lag 1098/2000, samt

fogas till lagen en ny 9 a §, till 13 § ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 15 a § som följer:

2 §
Revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin

I samband med finansministeriet finns revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden).

4 §
Revisors och revisionssammanslutnings oberoende ställning och tjänsteansvar

En revisor och en revisionssammanslutning skall ha förutsättningar för oberoende revision. Om det inte finns sådana förutsättningar, skall revisorn eller revisionssammanslutningen vägra att ta emot uppdraget eller avstå från det.

Revisorn utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. Beträffande skadeståndsskyldigheten gäller 24 § i denna lag.

5 §
Jäv för revisor

I fråga om jäv för revisor gäller vad som bestäms i 27―30 § i förvaltningslagen (434/2003).

8 §
Examen

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om uppbyggnaden och avläggande av examen samt om de läroämnen som ingår i examensfordringarna.

9 §
Rätt att delta i examen

Rätt att delta i examen har den som

1) har avlagt högre högskoleexamen,

2) har avlagt andra studier som krävs,

3) har varit verksam i huvudsyssla i uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin i minst tre år, och

4) har varit verksam i revisionsuppgifter i minst tre år.

Till den del den i 1 mom. 4 punkten avsedda erfarenheten har förvärvats genom lagstadgad revision, skall minst två tredjedelar av denna arbetserfarenhet ha förvärvats under en revisors handledning.

Med avvikelse från de krav som anges i 1 mom. 1 punkten och 2 mom. har också den rätt att delta i examen som

1) har avlagt högskoleexamen och har minst sju års erfarenhet inom den offentliga förvaltningen av krävande uppgifter som hänför sig till redovisning, finansiering och juridik samt minst tre års praktisk erfarenhet av revision, eller

2) som har avlagt högskoleexamen och som i minst 15 år har tjänstgjort yrkesmässigt i revisionsuppgifter eller därmed jämförbara uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om

1) omfattningen av de i 1 mom. 2 punkten avsedda studierna och deras innehåll,

2) innebörden av erfarenhet av uppgifter inom den offentliga förvaltningen och ekonomin enligt 1 mom. 3 punkten,

3) innebörden av erfarenhet av revision enligt 1 mom. 4 punkten,

4) innebörden av revisors handledning enligt 2 mom.,

5) innebörden av erfarenhet enligt 3 mom.

Angående den tid examensrätten är i kraft bestäms genom förordning av statsrådet.

9 a §
Revisionsberättelse

En revisor skall avge en revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod. Angående revisionsberättelsens innehåll föreskrivs särskilt.

När revisionen har slutförts skall revisorn göra en anteckning om detta i bokslutet och i den hänvisa till revisionsberättelsen.

Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns betydande skäl till anmärkning i fråga om förvaltningen eller ekonomin i det samfund som granskas, skall revisorn utan dröjsmål underrätta samfundets styrelse eller ett annat motsvarande organ om saken.

11 §
En revisionssammanslutnings huvudansvariga revisor

Om en revisionssammanslutning har valts för revisionen, skall den utan dröjsmål meddela det samfund som skall granskas och den som beställt revisionen vem som är huvudansvarig revisor och vem som är hans eller hennes suppleant. Den huvudansvariga revisorn och hans eller hennes suppleant skall vara OFR-revisorer.

13 §
Nämndens uppgifter

När nämnden ordnar examen har den rätt att anlita utomstående experter och annan personal.

15 §
Tillsyn och kvalitetssäkring

Nämnden utövar tillsyn över att revisorerna behåller sin yrkesskicklighet och att revisorerna och revisionssammanslutningarna alltjämt uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt denna lag samt verkar enligt denna lag och andra bestämmelser om revision. Nämnden vidtar behövliga åtgärder om det framkommer brister i ovan nämnda omständigheter.

Nämnden utövar tillsyn över kvalitetssäkringen av revisorerna och revisionssammanslutningarna. Genom förordning av statsrådet kan dock föreskrivas att nämnden helt eller delvis utför kvalitetssäkring av revisorer och revisionssammanslutningar.

Nämnden har rätt att vid utförande av tillsyns- och kvalitetssäkringsuppgifter anlita utomstående experter.

15 a §
Tillämpning av förvaltningsrättsliga författningar

På de personer som nämns i 13 § 2 mom. och 15 § 3 mom. tillämpas bestämmelserna i förvaltningslagen, språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

De personer som avses i 1 mom. handlar under tjänsteansvar då de sköter uppgifter enligt denna lag.

16 §
Skyldighet att lämna information

Nämnden och de i 15 § 3 mom. nämnda utomstående experterna har rätt att av en revisor eller en revisionssammanslutning för granskning få alla de handlingar och andra upptagningar som de anser nödvändiga för tillsynen över verksamheten. Tillsynsobjektet skall dessutom utan dröjsmål ge nämnden de upplysningar och redogörelser som nämnden begär och som behövs för tillsynen.

Det som i 18 § eller någon annanstans i lag bestäms om revisors tystnadsplikt gäller inte överlämnande av handlingar och andra upptagningar, uppgifter eller utredningar för tillsynen eller kvalitetssäkringen.

17 §
Nämndens tystnadsplikt

De i 12 §, 13 § 2 mom. och 15 § 3 mom. nämnda personerna får inte privat utnyttja eller för utomstående röja vad de på grund av sin uppgift har fått veta om en revisors eller revisionssammanslutnings eller någon annans ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller en enskilds personliga omständigheter, om inte den till vars förmån tystnadsplikten är bestämd samtycker till att uppgifterna ges.


22 §
Ändringssökande

Rättelseyrkande får framställas eller besvär anföras av den

1) vars ansökan om att få delta i examen har avslagits,

2) som blivit underkänd i examen eller som inte har ansetts uppfylla de övriga behörighetsvillkoren,

3) vars ansökan om att bli godkänd som revisionssammanslutning har avslagits,

4) som tilldelats varning eller anmärkning,

5) vars godkännande har återkallats.


25 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om nämndens sammansättning, personal och uppgifter, om kvalitetssäkringen samt om lämnande av de utredningar som skall ges till nämnden utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Övergångsbestämmelser

Villkoret enligt 9 § 2 mom. avseende arbete under handledning av en revisor tillämpas på revisionserfarenhet som har förvärvats efter det att sex år förflutit från denna lags ikraftträdande.



Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Lagens 9 a och 11 § tillämpas första gången på den räkenskapsperiod som börjar efter denna lags ikraftträdande.

Med avvikelse från de krav på studier som avses i 9 § 1 mom. 2 punkten tillämpas till utgången av 2007 på sökande som med stöd av 9 § 3 mom. 1 punkten erhåller rätt att delta i examen de bestämmelser som gäller vid denna lags ikraftträdande samt till utgången av 2009 på sökande som med stöd av 9 § 3 mom. 2 punkten erhåller rätt att delta i examen de bestämmelser som gäller vid denna lags ikraftträdande.

Med avvikelse från de examenskrav som nämns i 9 § 3 mom. 2 punkten har även en person som avlagt merkonomexamen och som av nämnden beviljats examensrätt före utgången av 2007 rätt att delta i examen.

RP 10/2005
FiUB 3/2005
RSv 35/2005

Helsingfors den 3 juni 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.