349/2005

Given i Helsingfors den 26 maj 2005

Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i förordningen av den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987) 10 § 4 mom. 36 punkten, sådan den lyder i förordning 497/1996,

ändras 10 § 4 mom. 1, 27, 34, 37, 44 samt 82 punkten, sådana de lyder, 10 § 4 mom. 1 punkten i förordning 960/2003, 10 § 4 mom. 27 punkten i förordning 731/1998 samt 10 § 4 mom. 34, 37, 44 och 82 punkten i nämnda förordning 497/1996, samt

fogas till 10 § 4 mom. en ny 30 punkt, i stället för det 30 punkt som upphävts genom förordning 1033/1997 som följer:

10 §

Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom:

1) statsrådets kansli: chef för verksamhetsenhet samt personalsekreterare som bereder och föredrar personalärenden,


27) tullverket: direktör för informationsförvaltningen vid tullstyrelsen, direktör för tullaboratoriet och förvaltningschef för södra tulldistriktet,


30) undervisningsministeriet: chef för universitetsenheten vid utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen, undervisningsråd och överinspektör som behandlar ärenden som gäller personaladministrationen samt chef för utvecklings- och serviceenheten vid kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen och regeringsråd som behandlar ärenden som gäller personaladministrationen,


34) utbildningsstyrelsen: förvaltningsdirektör, planeringsdirektör samt chef för enheten för personalförvaltning och interna tjänster och jurist som sköter personalfrågor,


37) utbildningscentret för undervisningssektorn: direktör,


44) jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral: direktör för en servicegrupp,


82) Finlands miljöcentral: chef för en verksamhetsenhet som är direkt underställd generaldirektören, personalchef samt ledande jurist och jurist som sköter personalfrågor vid förvaltningsavdelningen,Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

Helsingfors den 26 maj 2005

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Regeringsråd
Tuija Wilska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.