336/2005

Given i Helsingfors den 20 maj 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2, 3 och 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) sådana dessa paragrafer lyder, 2 § delvis ändrad i lag 273/2003 och 3 och 11 § i nämnda lag 273/2003:

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller anordnandet av den övervakning som förutsätts i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och upp därom på jordbruksprodukter och livsmedel, nedan rådets förordning, samt i Europeiska gemenskapens (EG) lagstiftning som kompletterar nämnda förordning. I fråga om animalieproduktionen tillämpas denna förordning endast på sådana djurarter, för vilka det har fastställts enskilda produktionsbestämmelser i bilaga I i rådets förordning eller i den nationella lagstiftningen.

Befriade från tillämpningen av rådets förordning och denna förordning är de aktörer som endast bedriver minuthandel och som saluför ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker samt utsäde och plantmaterial direkt till slutkonsumenten eller slutanvändaren, förutsatt att de inte producerar, framställer, låter framställa dem, lagrar dem på någon annan plats än i samband med försäljningsstället eller importerar dem från tredje länder.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel jordbruksprodukter och livsmedel vilka vid saluförandet får förses med märkning som syftar på ekologisk produktion i enlighet med rådets förordning,

2) ekologiskt producerade alkoholdrycker i 3 § i alkohollagen (1143/1994) avsedda alkoholdrycker samt starksprit, vilka i enlighet med rådets förordning vid saluförandet får förses med märkning som syftar på ekologisk produktion,

3) ekologiskt producerat foder foder vilket vid saluförandet får förses med märkning som syftar på ekologisk produktion i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 223/2003 om kraven på märkning vid ekologisk produktion av foder, foderblandningar och foderråvaror och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91,

4) partihandel saluförande av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker samt utsäde och plantmaterial för andra än direkt för slutkonsumenterna och slutanvändarna,

5) lagring förfaring av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker samt utsäde och plantmaterial för senare saluförande av dem, men likväl inte förvaring som sker i anslutning till ett försäljningsställe eller i samband med sådan produktion, framställning, partihandel och import från tredje länder som omfattas av övervakning enligt denna förordning,

6) slutkonsument den sista konsumenten av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker samt utsäde och plantmaterial som inte använder en ovan nämnd produkt försedd med märkning som syftar på ekologisk produktion för affärstransaktioner eller affärsverksamhet, och

7) slutanvändare den sista användaren av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker, utsäde och plantmaterial som använder produkten själv i sin egen verksamhet och inte saluför nämnda produkt som sådan.

3 §
Den högsta ledningen och tillsynen

Den högsta ledningen av och tillsynen över verkställigheten av denna förordning utövas av jord- och skogsbruksministeriet.

4 §
Övervakning av ekologiskt producerade jordbruksprodukter

Kontrollcentralen för växtproduktion planerar, styr och utövar tillsyn över övervakningen av produktionen av jordbruksprodukter som produceras ekologiskt i Finland. Producenterna och produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter övervakas av arbetskrafts- och näringscentralerna, vilka biträds av de kontrollörer som Kontrollcentralen för växtproduktion auktoriserat enligt vad som föreskrivs nedan i 2 kap.

Förpackarna, lagerhållarna, aktörerna som bedriver partihandel och saluförandet av ekologiskt producerat utsäde och plantmaterial övervakas av Kontrollcentralen för växtproduktion.

Lagringen av och partihandeln med ekologiskt producerade jordbruksprodukter övervakas av Livsmedelsverket. Saluförandet av ekologiskt producerade jordbruksprodukter i detaljförsäljning övervakas av arbetskrafts- och näringscentralerna.

5 §
Övervakning av ekologiskt producerade livsmedel

Livsmedelsverket planerar och styr övervakningen av framställningen, lagringen, partihandeln och saluförandet av ekologiskt producerade livsmedel. Livsmedelsverket övervakar framställarna, dem som låter framställa produkter och framställningen, lagerhållarna och lagringen av ekologiskt producerade livsmedel samt partiaffärerna och partihandeln med bistånd av de kontrollörer som Livsmedelsverket auktoriserat. Om den övervakning som avses i detta moment föreskrivs närmare i 2 kap.

Oberoende av vad som föreskrivs i 1 mom. skall sådan bearbetning av de egna produkterna som sker på gården och som skall betraktas som framställning i ringa grad övervakas i enlighet med 4 § 1 mom. i denna förordning. Livsmedelsverket ger närmare anvisningar om vad som avses med sådan bearbetning av jordbruksprodukter som skall betraktas som framställning i ringa grad.

Saluförandet av ekologiskt producerade livsmedel i detaljförsäljning övervakas av de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen (361/1995). Kontrollcentralen för växtproduktion och Livsmedelsverket tillställer de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen de registeruppgifter enligt 13 § som de behöver om aktörer som bedriver ekologisk produktion.

6 §
Import av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, utsäde och plantmaterial från stater utanför Europeiska unionen

Livsmedelsverket planerar och styr övervakningen av importen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel från staten utanför EU (tredje land). Livsmedelsverket övervakar med bistånd av de kontrollörer som Livsmedelsverket auktoriserat aktörer som importerar ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel från tredje länder.

Kontrollcentralen för växtproduktion planerar och styr övervakningen av importen av ekologiskt producerat utsäde och plantmaterial som importeras från tredje länder samt övervakar med bistånd av de kontrollörer som kontrollcentralen auktoriserat aktörer som importerar ovan nämnda produkter från tredje länder.

Om den övervakning som avses i 1 och 2 mom. föreskrivs närmare i 2 kap.

7 §
Övervakning av ekologiskt producerat foder

Kontrollcentralen för växtproduktion planerar och styr övervakningen av framställningen, lagringen, partihandeln och saluförandet av ekologiskt producerat foder. Kontrollcentralen för växtproduktion övervakar framställarna, dem som låter framställa produkter, framställningen, lagringen, saluförandet och de aktörer som bedriver partihandel av ekologiskt producerat foder med bistånd av de kontrollörer som kontrollcentralen auktoriserat.

Kontrollcentralen för växtproduktion planerar och styr övervakningen av importen av foder som importeras från tredje länder och övervakar de aktörer som bedriver import av ovan nämnda produkter.

Om den övervakning som avses i 1 och 2 mom. föreskrivs närmare i 2 kap.

8 §
Övervakning av ekologiskt producerade alkoholdrycker

Framställningen, lagringen, saluförandet och partihandeln av ekologiskt producerade alkoholdrycker övervakas av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral planerar och styr övervakningen av importen av ekologiskt producerade alkoholdrycker som importeras från tredje länder och övervakar de aktörer som bedriver import av ovan nämnda produkter. Om den övervakning som avses i detta moment föreskrivs närmare i 2 kap.

9 §
Tullverkets uppgifter vid övervakningen av ekologiskt producerade importvaror

Tullverket har till uppgift att sköta övervakningen av importen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker, utsäde och plantmaterial som importeras från tredje länder, enligt vad som föreskrivs om detta i rådets förordning och i Europeiska gemenskapens lagstiftning som kompletterar nämnda förordning.

2 kap.

Kontrollsystem för ekologisk produktion

10 §
Ansökan som gäller kontrollsystemet

Kontrollsystem för ekologisk produktion är:

1) kontrollsystemen för jordbruksproduktion,

2) kontrollsystemen för utsäde och plantmaterial (förpackande, lagring och partihandel),

3) kontrollsystemen för livsmedel,

4) kontrollsystemen för foder, och

5) kontrollsystemen för alkoholdrycker.

En aktör som vill att verksamheten skall omfattas av kontrollsystemet för ekologisk produktion skall ansöka om detta hos övervakningsmyndigheten. Också en sådan aktör som genom ett avtal låter en tredje part sköta produktionen, lagringen, framställningen eller importen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel, foder, alkoholdrycker utsäde och plantmaterial skall göra en ansökan gällande vederbörligt kontrollsystem.

Ansökan som gäller ett kontrollsystem skall göras på en blankett som fastställts av en myndighet. Blanketten och anvisningar om de utredningar som skall fogas till ansökan och om innehållet i utredningarna fastställs i fråga om 1 mom. 1, 2 och 4 punkten av Kontrollcentralen för växtproduktion, i fråga om 3 punkten av Livsmedelsverket och i fråga om 5 punkten av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

En aktör som för saluförande framställer eller importerar foder som endast innehåller på konventionellt sätt producerade foderämnen och som försetts med texten "får användas i ekologisk produktion enligt förordning (EEG) nr 2092/91" behöver inte ansöka om att börja omfattas av ovan nämnda kontrollsystem för foder.

11 §
Förvaring av bokföring och handlingar

Aktören skall garantera att ett mottaget parti av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, foder, livsmedel, alkoholdrycker samt utsäde och plantmaterial åtföljs av en handling där partiet och dess ursprung samt produktionssättet specificeras. Ovan nämnda handling och bokföringsmaterial gällande ekologisk produktion i anslutning därtill skall förvaras i fem år.

12 §
Godkännande för kontrollsystemet

Efter att tillsynsmyndigheten i fråga har fått en ansökan som avses i 11 § skall myndigheten företa eller verkställa en inledande kontroll av aktörens lokaler. Över kontrollen skall uppgöras en rapport (rapport över den inledande kontrollen), som aktören skall underteckna och få en kopia av. Den i 16 § avsedda auktoriserade kontrollören lämnar rapporten till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten beslutar på basis av ansökan och de bifogade utredningarna samt rapporten över den inledande kontrollen om aktören skall omfattas av kontrollsystemet.

Inom kontrollsystemet för jordbruksproduktion sker godkännandet med avvikelse från 1 mom. enligt produktionsinriktning. Produktionsinriktningar är åkerbruk, växthusproduktion, svampodling och uppsamling av ätliga vilda växter (uppsamlingsproduktion), framställning av produkter i ringa grad och animalieproduktion. Beträffande animalieproduktionen bestäms produktionsinriktningarna dessutom enligt djurart och djurartens användningssätt.

I kontrollsystemet för jordbruksproduktion skall den inledande kontrollen verkställas på aktörens samtliga produktionsenheter (samtliga lägenheter), oberoende av produktionssätt.

Tillsynsmyndigheten skall underrätta tullverket om en aktör som bedriver import och som omfattas av kontrollsystemet.

13 §
Register över ekologisk produktion

En aktör som uppfyller de krav som anges i rådets förordning och i denna förordning införs i fråga om kontrollsystemet för jordbruksproduktion och foder samt utsäde och plantmaterial i det register över ekologisk produktion som förs av Kontrollcentralen för växtproduktion. I fråga om jordbruksproduktion antecknas aktören inom ramen för den produktionsinriktning som aktören omfattas av. I fråga om kontrollsystemet för livsmedel införs aktören i det register över ekologisk produktion som förs av Livsmedelsverket. I fråga om alkoholdrycker införs aktören i det register över ekologisk produktion som förs av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

I registret över ekologisk produktion införs följande uppgifter om varje aktör:

1) aktörens namn, eventuellt registernummer eller lägenhetssignum och annan kontaktinformation och datum då ansökan anlänt,

2) i fråga om växtproduktion i kontrollsystemet för jordbruksproduktion signum på de bas- och jordbruksskiften på vilka den ekologiska och eventuellt den konventionella produktionen sker samt sådana områden och produktionsställen som inte har tilldelats något basskiftessignum, men som används exempelvis för bete, svampodling eller uppsamlingsproduktion,

3) areal, övergångsperiodens längd, gröda och förfrukt i fråga om i 2 punkten nämnt skifte, område eller produktionsställe,

4) i fråga om animalieproduktion i kontrollsystemet för jordbruksproduktion produktionsinriktning för animalieproduktionen och när det gäller ekologiskt uppfödda djur och eventuellt på konventionellt sätt uppfödda djur antalet djur vid kontrolltidpunkten samt uppgift om att produktionen eventuellt är säsongbetonad,

5) i kontrollsystemet för jordbruksproduktion tillstånd som arbetskrafts- och näringscentralen har beviljat aktören med stöd av rådets förordning och tillståndens giltighetstid samt i fråga om framställning i ringa grad och annan verksamhet som övervakas med stöd av rådets förordning information om vilken verksamhet och vilka produkter det är fråga om,

6) i fråga om kontrollsystemet för utsäde och plantmaterial information om vilken verksamhet och vilka produkter det är fråga om,

7) i fråga om kontrollsystemet för livsmedel information om vilken verksamhet och vilka produkter det är fråga om,

8) i fråga om kontrollsystemet för foder information om vilken verksamhet och vilka produkter det är fråga om,

9) i fråga om kontrollsystemet för alkoholdrycker information om vilken verksamhet och vilka produkter det är fråga om,

10) datum då aktören har godkänts för kontrollsystemet,

11) datum då den inledande kontrollen och produktionskontrollen har utförts och godkänts,

12) kontrollörens signum och uppgifter om verksamheten,

13) eventuella påföljder för aktören vid försummelse att iaktta bestämmelserna i rådets förordning eller denna förordning och uppföljningen av dessa samt övriga till aktören riktade anmärkningar och uppmaningar av tillsynsmyndigheten och uppföljningen av dessa, och

14) andra uppgifter som är nödvändiga med tanke på kontrollen.

14 §
Utträde och avförande ur kontrollsystemet

En aktör som vill utträda ur kontrollsystemet för ekologisk produktion skall göra en skriftlig anmälan om detta hos den behöriga tillsynsmyndigheten.

En aktör kan avföras ur kontrollsystemet antingen helt eller med avseende på en viss produktionsinriktning på grundval av en skriftlig anmälan. Beslutet om avförande av en aktör ur registret fattas av den behöriga tillsynsmyndigheten.

Uppgiften om att en aktör har avförts ur kontrollsystemet för jordbruksproduktion och livsmedel skall meddelas livsmedelstillsynsmyndigheterna i den kommun där aktören verkar. Uppgiften om att en aktör som bedriver import har avförts ur kontrollsystemet skall meddelas tullverket.

Uppgifterna enligt 13 § 2 mom. om aktören skall avföras ur registret för ekologisk produktion senast fem år efter det att aktören har avförts ur kontrollsystemet.

15 §
Produktionskontroll

Tillsynsmyndigheten skall minst en gång per kalenderår företa eller verkställa en produktionskontroll hos aktören som tillhör i kontrollsystemet. I fråga om de aktörer som bedriver lagerhållning eller partihandel av enbart färdigförpackade produkter kan produktionskontrollerna inriktas på grundval av en riskbedömning och för kontrollen kan företagens egenkontroll och rapporter som grundar sig på den användas.

Kontrollören skall göra upp en rapport över kontrollen (produktionskontrollrapport), som aktören skall underteckna. Den i 16 § avsedda auktoriserade kontrollören lämnar rapporten till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten beslutar på basis av produktionskontrollrapporten om godkännande av produktionskontrollen inom 60 dygn från det att produktionskontrollrapporten har inkommit till tillsynsmyndigheten.

Den behöriga tillsynsmyndigheten skall dessutom varje år företa de extra produktionskontroller som förutsätts i tillsynsplanen.

16 §
Kontrollörer

De kontroller i aktörernas lokaler som avses i 12 och 15 § och som förutsätts enligt rådets förordning utförs i fråga om kontrollsystemet för jordbruksproduktion av arbetskrafts- och näringscentralen eller av en kontrollör som auktoriserats av Kontrollcentralen för växtproduktion. I fråga om kontrollsystemen för foder samt utsäde och plantmaterial utförs kontrollerna av Kontrollcentralen för växtproduktion eller av en kontrollör som Kontrollcentralen auktoriserat. I fråga om kontrollsystemet för livsmedel utförs kontrollerna av Livsmedelsverket eller av en kontrollör som Livsmedelsverket auktoriserat. I slakterier och inrättningar i samband med dem, för vilka har utsetts en statlig besiktningsveterinär, utförs kontrollen av den statliga besiktningsveterinären. I fråga om kontrollsystemet för alkoholdrycker utförs kontrollerna av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

Kontrollcentralen för växtproduktion kan utföra extra tillsynskontroller som gäller de kontroller som avses i 12 och 15 § när Kontrollcentralen följer den verksamhet som arbetskrafts- och näringscentralerna bedriver inom ramen för uppgifterna enligt denna förordning.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

17 §
Vissa tillstånd

Livsmedelverket har till uppgift att med stöd av rådets förordning besluta om man i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker tillfälligt kan använda sådana från jordbruket härrörande råvaror som inte har producerats ekologiskt.

Livsmedelsverket har till uppgift att besluta om det tillstånd att från tredje länder importera ekologiskt producerade jordbruksprodukter, utsäde och plantmaterial, foder, livsmedel och alkoholdrycker som avses i artikel 11.6 i rådets förordning. På begäran av Livsmedelsverket skall Kontrollcentralen för växtproduktion ge ett utlåtande om det i fråga om bestämmelserna och kontrollförfarandet gällande jordbruksproduktionen och foderframställningen finns grunder för beviljande av det tillstånd som avses i artikel 11.6 i rådets förordning. Livsmedelsverket kan begära ett utlåtande av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i fråga om beviljandet av det ovan nämnda tillståndet då det är fråga om import av alkoholdrycker.

18 §
Rätt att hänvisa till ekologiskt produktionssätt

Rätten att använda en hänvisning till ekologiskt produktionssätt börjar, med beaktande av de förutsättningar som anges i rådets förordning, den dag då aktören har omfattats av kontrollsystemet. Rätten gäller till den dag då ett beslut om avförande av aktören ur kontrollsystemet har fattats, utom i det fall att ett förbud eller beslut som grundar sig på rådets förordning har utfärdats.

19 §
Tillsynsmyndighetens kodnummer

För alla jordbruksprodukter, utsäden, plantmaterial, foder, livsmedel och alkoholdrycker som marknadsförs som ekologiskt producerade skall anges kodnumret för den tillsynsmyndighet som övervakar den aktör som utgör det sista ledet i framställningsprocessen enligt vad som meddelas i bilagan till denna förordning. Kodnumret anges på förpackningen omedelbart i samband med aktörens namn och adress.

20 §
Uppsamlingsproduktion

Vad som i denna förordning föreskrivs om övervakning av ekologisk jordbruksproduktion skall i tillämpliga delar iakttas också vid övervakningen av den uppsamlingsproduktion som avses i rådets förordning.

21 §
Påföljder

Om påföljderna vid brott mot bestämmelserna i rådets förordning samt bestämmelserna i denna förordning föreskrivs i 8 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt i artikel 9.9 punkt a och b och artikel 10.3 punkt a och b i rådets förordning.

Om de förbud och beslut som baserar sig på bestämmelserna i rådets förordning beslutar tillsynsmyndigheten, och de skall meddelas för viss tid. Förbuden och besluten skall återkallas utan dröjsmål, om bristen avhjälpts eller om den inte längre har betydelse med hänsyn till förbudet eller beslutet.

En aktör som inte uppfyller i denna förordning eller rådets förordning angivna villkor för att kunna antecknas i kontrollsystemet kan helt eller delvis avföras ur kontrollsystemet för en tid av högst två år. Beslutet om avförande av en aktör ur registret fattas av den behöriga tillsynsmyndigheten.

Kontrollcentralen för växtproduktion, Livsmedelsverket eller Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral kan i fråga om sitt eget ansvarsområde för en viss tid avföra en aktör ur kontrollsystemet enligt 2 kap. och ur det register som hör till kontrollsystemet, om aktören uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har försummat att betala fastställda avgifter.

22 §
Avgifter och arvoden

För prestationer enligt denna förordning uppbärs avgift till staten.

Till auktoriserade kontrollörer kan betalas arvoden och kostnadsersättningar för kontrolluppdrag som avses i denna förordning.

23 §
Uppföljning av kontrollsystemet och utbildning

Kontrollcentralen för växtproduktion, Livsmedelsverket och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral har till uppgift att årligen göra upp en tillsynsplan med tanke på organiseringen av den kontroll som avses i 2 kap.

Kontrollcentralen för växtproduktion har till uppgift att följa den verksamhet som arbetskrafts- och näringscentralerna bedriver inom ramen för uppgifterna enligt denna förordning och att för varje år före utgången av mars följande kalenderår lämna en berättelse om denna övervakning till jord- och skogsbruksministeriet. Kontrollcentralen för växtproduktion, Livsmedelsverket och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral skall för varje år före utgången av mars följande kalenderår till jord- och skogsbruksministeriet lämna en berättelse om den övervakning som de utfört.

Kontrollcentralen för växtproduktion och Livsmedelsverket ansvarar på sina egna ansvarsområden för utbildningen av kontrollörer som de har auktoriserat och av arbetskrafts- och näringscentralerna för uppgifter som avses i denna förordning.

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 mars 2000 om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (346/2000) jämte ändringar.

25 §
Övergångsbestämmelser

Kontrollörer som Kontrollcentralen för växtproduktion och Livsmedelsverket har auktoriserat med stöd av lagstiftning som varit gällande innan denna förordning trätt i kraft kan arbeta som i 16 § avsedda kontrollörer utan särskild auktorisering.

En aktör som med stöd av lagstiftning som varit gällande innan denna förordning trätt i kraft har omfattats av kontrollsystemet för ekologisk växtproduktion eller ekologisk animalieproduktion överförs att omfattas av det i denna förordning avsedda kontrollsystemet för jordbruksproduktion.

I fråga om aktörer som omfattas av kontrollsystemet för jordbruksproduktion och som genom ett avtal har låtit en tredje part sköta lagringen av egna växtodlingsprodukter samt torkning eller sortering i samband med lagringen, kan till den 1 juli 2007 i fråga om övervakningen av en tredje part godkänna ett förfarande som grundar sig på ett skriftligt avtal mellan aktörerna.

En aktör som packar ekologiskt producerat utsäde och plantmaterial och som med stöd av lagstiftning som varit gällande innan denna förordning trätt i kraft har omfattats av kontrollsystemet för växtproduktion överförs att omfattas av det i denna förordning avsedda kontrollsystemet för utsäde och plantmaterial.

En aktör som med stöd av lagstiftning som varit gällande innan denna förordning trätt i kraft har omfattats av kontrollsystemet för livsmedelsframställning eller import av ekologiskt producerade livsmedel överförs den dag då denna förordning träder i kraft att omfattas av det i denna förordning avsedda kontrollsystemet för livsmedel.

En aktör som med stöd av lagstiftning som varit gällande innan denna förordning trätt i kraft har omfattats av kontrollsystemet för framställning eller import av ekologiskt producerat foder överförs att omfattas av det i denna förordning avsedda kontrollsystemet för foder.

En aktör som med stöd av lagstiftning som varit gällande innan denna förordning trätt i kraft har lämnat in en anmälan som avses i artikel 8 i rådets förordning till Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral gällande produktion och/eller import av ekologiskt producerade alkoholdrycker överförs att omfattas av det i denna förordning avsedda kontrollsystemet för alkoholdrycker.

En ansökan om anslutning till kontrollsystemet för ekologisk produktion som har lämnats in till myndigheten i enlighet med den lagstiftning som varit gällande innan denna förordning trätt i kraft skall överföras för att bli behandlad i ett kontrollsystem enligt 10 § i denna förordning.

Ekologiskt producerat utsäde och plantmaterial, som inte uppfyller kraven i denna förordning i fråga om kodnumret för tillsynsmyndigheten, får saluföras till den 1 juli 2006.

Rådets förordning (EEG) nr 2092/1991 (31991R2092); EGT nr L 198, 22.7.1991, s. 1

Helsingfors den 20 maj 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Tero Tolonen

Bilaga

KODNUMREN FÖR MYNDIGHETER SOM ÖVERVAKAR PRODUKTIONEN, FÖRPACKNINGEN, FRAMSTÄLLNINGEN OCH IMPORTEN AV EKOLOGISKT PRODUCERADE JORDBRUKSPRODUKTER, UTSÄDEN OCH PLANTMATERIAL, LIVSMEDEL SAMT ALKOHOLDRYCKER

1. Övervakning av producenterna och produktionen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter

KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-A-001 Nylands arbetskrafts- och näringscentral PB 15, 00241 Helsingfors
FI-A-002 Egentliga Finlands arbetskrafts- och näringscentral PB 592, 20101 Åbo
FI-A-003 Satakunta arbetskrafts- och näringscentral PB 266, 28101 Björneborg
FI-A-004 Tavastlands arbetskrafts- och näringscentral Raatihuoneenkatu 11, 13100 Tavastehus
FI-A-005 Birkalands arbetskrafts- och näringscentral PB 467, 33101 Tammerfors
FI-A-006 Sydöstra Finlands arbetskrafts- och näringscentral PB 1041, 45101 Kouvola
FI-A-007 Södra Savolax arbetskrafts- och näringscentral PB 164, 50101 S:t Michel
FI-A-008 Norra Savolax arbetskrafts- och näringscentral PB 2000, 70101 Kuopio
FI-A-009 Norra Karelens arbetskrafts- och näringscentral PB 8, 80101 Joensuu
FI-A-010 Mellersta Finlands arbetskrafts- och näringscentral PB 44, 40101 Jyväskylä
FI-A-011 Södra Österbottens arbetskrafts- och näringscentral Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki
FI-A-012 Österbottens arbetskrafts- och näringscentral PB 131, 65101 Vasa
FI-A-013 Norra Österbottens arbetskrafts- och näringscentral PB 86, 90101 Uleåborg
FI-A-014 Kajanalands arbetskrafts- och näringscentral Kalliokatu 4, 87100 Kajana
FI-A-015 Lapplands arbetskrafts- och näringscentral Ruokasenkatu 2, 96200 Rovaniemi
2. Övervakning av framställningen och importen av ekologiskt producerade livsmedel
KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-B Livsmedelsverket PB 28, 00581 Helsingfors
3. Övervakning av framställningen och importen av ekologiskt producerade alkoholdrycker
KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-C Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral PB 210, 00531 Helsingfors
4. Övervakning av framställningen och importen av ekologiskt producerat foder och övervakningen av förpackningen av utsäde och plantmaterial
KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-E Kontrollcentralen för växtproduktion PB 42, 00501 Helsingfors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.