328/2005

Given i Helsingfors den 19 maj 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2000 om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk (646/2000) 1 § 2 mom., 11 § 1 och 3 mom., tabellen i del B i bilaga 1, del D andra stycket i bilaga 1, del A i bilaga 2 och del B i bilaga 2,

av dessa lagrum 11 § 1 mom. och del A i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 246/2004 och del D andra stycket i bilaga 1 sådant det lyder i förordning 463/2001, samt

fogas till förordningen ett nytt 14 a §, till 17 § ett nytt 4 mom., till del D i bilaga 1 ett nytt tredje stycke, varvid de nuvarande styckena 3―7 blir stycken 4―8, som följer:

1 §
Husdjurslägenhet

Med animalieproduktionsdjur avses följande djur som skall omräknas till djurenheter med hjälp av vidstående koefficienter:

Mjölkko, diko, annat nötkreatur (över 2 år) 1
Nötkreatur (6 mån.–2 år) 0,6
Ungnöt (under 6 mån.) 0,15
Får eller get (över 1 år) 0,15
Sugga 0,4
Gödsvin, galt, avelssvin 0,11
Höna och unghöna 0,011
Broiler 0,002
Kalkon, gås, anka 0,005
Moderdjur av fjäderfä 0,01
Häst (över 1 år) 1
Ponny (över 1 år) 0,4

11 §
Växtskydd

Den växtskyddsspruta som används vid spridning av växtskyddsmedel skall testas vart femte år av en av kontrollcentralen för växtproduktion auktoriserad testare. Testningen skall utföras enligt anvisningar som meddelats av kontrollcentralen för växtproduktion. Om en period på fem år går ut efter vegetationsperioden skall den växtskyddsspruta som används vid spridning av växtskyddsmedel testas innan följande vegetationsperiod börjar. Med växtskyddsspruta avses självgående och traktordrivna växtskyddssprutor. En ny växtskyddsspruta anses testad om den uppfyller kraven enligt standardserien SFS-EN 12761 och om lantbruksteknologiska forskningsenheten vid Lantbrukets forskningscentral eller tillverkaren av växtskyddssprutan har utfärdat ett skriftligt intyg över den. Ett skriftligt intyg över testningen skall finnas.


En jordbrukare som första gången förbinder sig vid miljöstödet skall låta testa sprutan och genomgå sprutförarutbildningen före utgången av det första kalenderåret under det första förbindelseåret.


14 a §
Val av bas- och tilläggsåtgärder för husdjurslägenheter åren 2005 och 2006

Vad som i 14 § bestäms om jordbrukarens möjlighet att välja basåtgärden för husdjurslägenheter och vad som i 18―21 § bestäms om möjligheten att välja en tilläggsåtgärd för husdjurslägenheter gäller inte jordbrukare som 2005 eller 2006 förbinder sig vid miljöstödet för en tid av fem år.

17 §
Mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten

Om besittningen av ett arrenderat område går förlorad på grund av ett oöverstigligt hinder enligt 43 § 2 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) och om kravet på en minimiareal om minst fem procent eller 0,5 hektar inte längre uppfylls, skall mångfaldsobjektet anläggas på ett annat stödberättigande åkerskifte.


Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 maj 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Suvi Ruuska

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.