303/2005

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Lag om ändring av 94 § i kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 94 § i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993), sådan denna paragraf lyder i lagarna 1340/1997, 45/2002 och 75/2003, ett nytt 8 mom. som följer:

94 §
Tystnadsplikt

Ett kreditinstitut har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till sådana arrangörer av offentlig handel som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989) och till sådana optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988), om upplysningarna är nödvändiga för att trygga den tillsynsuppgift som ålagts dem. Ett kreditinstitut har samma rätt att lämna upplysningar till sådana sammanslutningar med verksamhet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som ordnar handel som motsvarar offentlig handel och till sådana sammanslutningar i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar optionsföretag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 137/2004
EkUB 4/2005
RSv 28/2005

Helsingfors den 13 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.