292/2005

Given i Helsingfors den 12 maj 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 28 juni 1993 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (635/1993) förordningens rubrik samt 1 § 1 punkten, av dem 1 § 1 punkten sådan den lyder i förordning 1167/2003, samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom. och till förordningen ett nytt 5 a kap. som följer:

Statsrådets förordning

om förhindrande av miljöförorening från fartyg

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fartygsavfallslagen lagen av den 16 mars 1979 om förhindrande av miljöförorening från fartyg (300/1979),


2 §
Tillämpning

Denna förordning tillämpas inte på utsläpp som avses i artikel 2 stycke 3 punkt b.ii i Marpol 73/78-konventionen.

5 a kap.

Förhindrande av luftförorening från fartyg

21 b §
Minskande av kväveoxidutsläpp

Ett fartygs dieselmotor med en uteffekt som överstiger 130 kW skall uppfylla kraven i bilaga VI (FördrS 33/2005) till Marpol 73/78-konventionen. Kraven tillämpas dock inte på fartygs dieseldrivna nödmotorer, motorer installerade i livbåtar eller andra anordningar och annan utrustning som används endast i nödsituationer.

21 c §
Minskande av svaveloxidutsläpp

Svavelhalten i brännolja som används på fartyg får inte överskrida 4,5 viktprocent.

Brännolja som används på fartyg skall dessutom uppfylla kraven i bilaga VI till Marpol 73/78-konventionen.

Då finska fartyg framförs i Östersjöområdet och på andra sådana kontrollområden för svaveloxidutsläpp som avses i bilaga VI till Marpol 73/78-konventionen samt då utländska fartyg framförs på Östersjön på finskt vattenområde eller i Finlands ekonomiska zon

1) får svavelhalten i den brännolja som används på fartyg uppgå till högst 1,5 viktprocent, eller

2) skall på fartyg användas sådant avgasreningssystem, med hjälp av vilket fartygets svaveloxidutsläpp, medräknat svaveloxidutsläpp från både huvud- och hjälpmaskiner, är sammanlagt högst 6,0 g SOx/kWh räknat i svaveldioxid (SO2), eller

3) skall på fartyg användas något annat godkänt tekniskt system som kan påvisas minska svaveloxidutsläppen till 6,0 g SOx/kWh eller en mindre mängd.

21 d §
Överlåtelsebevis för bränsle och prov över bränsle

Fartyg vars bruttodräktighet uttrycks genom minst talet 400 skall ha ett sådant överlåtelsebevis för bränsle, utfärdat av en bränsleleverantör, som överensstämmer med bilaga VI till Marpol 73/78-konventionen. Av överlåtelsebeviset för bränsle skall framgå de uppgifter som ingår i bihang V till bilaga VI till Marpol 73/78-konventionen. Överlåtelsebeviset skall åtföljas av ett prov över bränsle enligt bilaga VI till Marpol 73/78-konventionen.

Överlåtelsebeviset för bränsle skall finnas ombord på fartyget på en plats som är lätt åtkomlig för inspektion. Det skall förvaras i tre år efter det att brännoljan har levererats ombord. Det prov över levererat bränsle som fogats till överlåtelsebeviset skall förvaras på fartyget tills brännoljan är huvudsakligen förbrukad, dock minst i 12 månader.

21 e §
Avfallsförbränning på fartyg

Avfallsförbränningsugnar på fartyg skall fylla kraven i bilaga VI till Marpol 73/78-konventionen.

Förbränning av följande ämnen är förbjuden i Finlands ekonomiska zon och på finska fartyg även utanför Finlands territorialvatten och ekonomiska zon:

1) rester och tillhörande förorenat förpackningsmaterial av last som nämns i bilagorna I, II och III till Marpol 73/78-konventionen,

2) polyklorinerade bifenyler (PCB),

3) i bilaga V till Marpol 73/78-konventionen definierat avfall som innehåller mera tungmetaller än enbart spår av dem och

4) oljeprodukter som innehåller halogenföreningar.

21 f §
Godkännande

Ovan i 21 b § avsedda dieselmotorer och i 21 c § 3 mom. 2 och 3 punkten avsedda anordningar och system skall på finska fartyg vara godkända av Sjöfartsverket samt på fartyg som för flagg tillhörande någon främmande stat godkända av administrationen i fartygets flaggstat enligt bilaga VI till Marpol 73/78-konventionen.

Ovan i 21 e § avsedda avfallsförbränningsugnar skall på finska fartyg vara godkända enligt förordningen om marin utrustning (925/1998) och på fartyg som för flagg tillhörande någon annan medlemsstat i Europeiska unionen enligt rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning samt på fartyg som för flagg tillhörande någon annan främmande stat godkända av administrationen i fartygets flaggstat enligt bilaga VI till Marpol 73/78-konventionen.


Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2005.

Kravet i 21 b § tillämpas på motorer som installeras i fartyg den dag då förordningen träder i kraft eller därefter och på motorer som på det sätt som avses i bilaga VI till Marpol 73/78-konventionen har ändrats i väsentligt avseende nämnda dag eller därefter.

Kravet i 21 e § 1 mom. tillämpas på avfallsförbränningsugnar som installerats på fartyg den dag då förordningen träder i kraft eller därefter.

Bestämmelserna i 21 c § 3 mom. tillämpas i Östersjöområdet från och med den 19 maj 2006.

Helsingfors den 12 maj 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Minna Kivimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.