252/2005

Given i Helsingfors den 21 april 2005

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000) 3 § 1 mom. 2 punkten, det inledande stycket i 15 § 1 mom., 16―18 §, 24 § 2 och 3 mom., 27 § 1 mom., 31 § 2 och 4 mom., 38 § 3 mom., 46 § 5 mom., 51 och 53 §, 60 § 1 mom., 62―64 §, 64 a § 2 mom., rubriken för 77 §, 78 § 3 mom., 79 § 2 mom., 84 § 2 mom., 95 §, 96 § 1 och 2 mom., 98 §, 99 § 4 mom., 101 §, 110 a § 4 mom. samt 112 § 3 mom.,

av dem 17 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 586/2001 samt 64 a § 2 mom., 96 § 2 mom. och 110 a § 4 mom. sådana de lyder i lag 944/2002, samt

fogas till 22 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 586/2001, ett nytt 4 mom., till 31 § ett nytt 4 mom., varvid det ändrade 4 mom. blir 5 mom., till 34 § ett nytt 3 mom., till 35 § ett nytt 4 mom., till 40 § ett nytt 2 mom., till 46 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 506/2002 och 1300/2004, ett nytt 6 mom., till 77 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 97 a och 101 a § som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) verksamhet som medför risk för förorening av miljön inrättande eller användning av en anläggning samt därtill i tekniskt och funktionellt hänseende nära ansluten verksamhet eller användning av ett område eller anordnande av verksamhet på ett sätt som kan leda till förorening av miljön,


15 §
Ämnen, preparat och produkter

Om användningen av ett bränsle, en produkt som innehåller organiska lösningsmedel eller ett ämne, ett preparat eller en produkt som negativt påverkar atmosfären orsakar utsläpp som med fog kan antas medföra olägenhet för hälsan eller risk för förorening av miljön, kan genom förordning av statsrådet bestämmelser utfärdas om


16 §
Andra förordningar

Genom förordning av statsrådet kan dessutom, för genomförande av Europeiska gemenskapens rättsakter eller för uppfyllande av Finlands internationella förpliktelser, utfärdas bestämmelser om

1) miljötillstånds giltighet samt om justering av miljötillstånd och om tillståndsvillkor,

2) verksamhetsutövarens skyldighet att till en myndighet som anges genom förordning ge information om de kemikalier som används inom verksamhet som medför risk för förorening av miljön, om de utsläpp och det avfall som uppkommer av verksamheten samt om det avfall som tagits emot inom verksamheten,

3) övriga krav som behövs för hindrande av förorening av miljön och som kan jämföras med kraven i 11―15 §.

17 §
Beviljande av undantag

Miljöministeriet kan bevilja undantag från bestämmelserna i en förordning av statsrådet som har givits med stöd av 11―16 § på de grunder som anges i den.

Undantag beviljas på ansökan. Innan undantag beviljas skall miljöministeriet ge den regionala miljöcentralen, kommunen och en i 92 § avsedd registrerad sammanslutning tillfälle att bli hörda med anledning av ansökan. Beslutet skall delges i enlighet med förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om undantag i samband med gemensamt genomförande finns i 111 §.

18 §
Hushållsavloppsvatten

Genom förordning av statsrådet kan i fråga om avloppsvatten från vattenklosetter och annat hushållsavloppsvatten utfärdas bestämmelser om reningsanläggningar och reningsmetoder, samlingsbrunnar, användning och underhåll av sådana anläggningar samt om infiltrationsområden och avlägsnande av slam, särskilt med beaktande av målen för det riksomfattande vattenskyddet.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan på ansökan bevilja undantag fastighetsvis för högst fem år i sänder från den skyldighet som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Undantag kan beviljas, om de åtgärder som förutsätts i förordningen enligt en helhetsbedömning är oskäliga för en fastighetsinnehavare när det gäller att uppfylla kraven på behandling av fastighetens avloppsvatten och om belastningen för miljön kan anses vara ringa.

22 §
Tillsynsmyndigheter

Arbetskrafts- och näringscentralen övervakar efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den till den del det är fråga om tillsyn över efterlevnaden av de föreskrivna verksamhetskrav som avses i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare. Arbetskrafts- och näringscentralen skall underrätta den kommunala miljövårdsmyndigheten eller den regionala miljöcentralen om brister som den uppdagar i samband med tillsynen för eventuella åtgärder från dessa myndigheters sida enligt den behörighet de har med stöd av denna lag. Genom förordning av statsrådet utfärdas i övrigt vid behov närmare bestämmelser om tillsynen och samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna.

24 §
Övriga myndigheter och inrättningar

Sådant typgodkännande som avses i 13 § 2 mom. ges, så som bestäms genom förordning av statsrådet, av Fordonsförvaltningscentralen, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi eller någon annan myndighet som anges genom förordning av statsrådet.

Miljöministeriet kan förordna en inrättning som avses i 1 mom. eller någon annan inrättning som uppfyller kraven att sköta uppgiften som besiktningsorgan eller motsvarande inrättning i anslutning till typgodkännandet enligt 13 § 2 mom. Närmare bestämmelser om de krav som ställs på en sådan inrättning och om tillsynen över att kraven följs utfärdas genom förordning av statsrådet. Ministeriet kan återkalla förordnandet, om inrättningen inte uppfyller kraven enligt förordningen. Vid fullgörandet av offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag skall inrättningen iaktta lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen och språklagen (423/2003).

27 §
Datasystemet för miljövårdsinformation

De regionala miljöcentralerna och Finlands miljöcentral upprätthåller datasystemet för miljövårdsinformation, vilket innehåller behövliga uppgifter om

1) sådana beslut av miljötillståndsmyndigheterna och tillsynsmyndigheterna som avses i denna lag,

2) rapporter och observationer i samband med tillstånden och anmälningarna,

3) sådant som skall införas i det avfallsregister som avses i avfallslagen,

4) uppföljning och forskning som gäller miljöns tillstånd i samband med verkställigheten av denna lag,

5) de kemikalier som används inom verksamhet som medför risk för förorening av miljön, om de utsläpp och det avfall som uppkommer av verksamheten samt om det avfall som tagits emot inom verksamheten,

6) annat som behövs för verkställigheten av denna lag.


31 §
Behörig tillståndsmyndighet

Den regionala miljöcentralen avgör andra tillståndsansökningar än sådana som avses i 1 mom., om

1) verksamhetens miljökonsekvenser i betydande omfattning berör ett större område än den kommun där verksamheten skall placeras eller om det av någon annan orsak är motiverat att den regionala miljöcentralen avgör ärendet,

2) tillståndet behövs med stöd av 28 § 2 mom. 1 punkten,

3) tillståndet behövs uteslutande med stöd av 29 §, eller

4) tillståndet behövs för behandling av förorenade marksubstanser.


Om tillstånd för verksamheterna skall sökas i enlighet med 35 § 4 mom., avgörs ärendet om tillstånd för de olika verksamheterna av miljötillståndsverket redan om en enda av verksamheterna är sådan att verket är behörigt att avgöra tillståndsärendet. I annat fall avgörs ärendet av den regionala miljöcentralen redan om en enda av verksamheterna är sådan att centralen är behörig att avgöra tillståndsärendet.

Närmare bestämmelser om verksamheter som avses i 1 mom. 1 punkten och 2 mom. 1 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet.

34 §
Tillståndsmyndighetens regionala behörighet

Den regionala miljöcentralen avgör ett tillståndsärende som annars faller inom den kommunala miljövårdsmyndighetens behörighet, om verksamheten eller verksamheterna har placerats inom flera miljövårdsmyndigheters verksamhetsområden.

35 §
Tillståndsansökan

Om det mellan flera tillståndspliktiga verksamheter som har placerats inom samma verksamhetsområde finns ett sådant tekniskt och funktionellt samband att det är nödvändigt att deras miljökonsekvenser eller avfallshantering granskas tillsammans, skall tillstånd för verksamheterna sökas samtidigt med olika tillståndsansökningar eller gemensamt med en enda tillståndsansökan. Tillstånd kan dock sökas separat, om ansökan inte gör det nödvändigt att justera det giltiga tillståndet för andra verksamheter.

38 §
Information om tillståndsansökan

I fråga om hörande gäller i övrigt förvaltningslagen. När det gäller en samfällighets ickekonstituerade delägarlag skall på delgivningen tillämpas 16 kap. 8 § i vattenlagen.

40 §
Samtidig behandling av tillstånd för olika verksamheter

Har ett tillståndsärende som gäller verksamheter enligt 35 § 4 mom. anhängiggjorts med olika tillståndsansökningar, skall ansökningarna behandlas och avgöras samtidigt med beaktande av den helhet som verksamheterna bildar.

46 §
Kontrollvillkor

I sådana fall som avses i 3 och 4 mom. skall beslut fattas med iakttagande av förvaltningslagen, om inte beslutet fattas i samband med att tillståndet beviljas eller ändras. Beslutet kan ändras på tjänstens vägnar eller på yrkande av tillståndshavaren, tillsynsmyndigheten, en myndighet som bevakar allmänt intresse, kommunen eller en part som orsakas olägenhet. Beslutet meddelas efter anslag och om beslutet skall informeras så som i 53 och 54 § föreskrivs om hur ett miljötillståndsbeslut ges och om information om miljötillståndsbeslut.

Rättelse i beslut enligt 4 mom. av en av tillståndsmyndigheten förordnad myndighet kan sökas skriftligen hos tillståndsmyndigheten inom 30 dagar efter anslaget. Ändring i tillståndsmyndighetens beslut med anledning av rättelseyrkande söks så som anges i 96 §.

51 §
Förhållandet mellan tillståndsvillkor och minimikrav i en förordning

Ett tillståndsvillkor kan vara strängare än ett specificerat minimikrav i fråga om miljöskyddet enligt en förordning av statsrådet som har utfärdats med stöd av denna lag eller avfallslagen

1) för att förutsättningarna för beviljande av tillstånd skall uppfyllas,

2) för tillgodoseende av ett miljökvalitetskrav i en förordning,

3) för att skydda vatten, eller

4) för att tillämpa den bästa tillgängliga tekniken, om så föreskrivs i en förordning av statsrådet om genomförande av Europeiska gemenskapens rättsakter.

53 §
Hur ett tillståndsbeslut ges

Ett beslut som gäller ett tillstånd meddelas efter anslag, och beslutet anses ha kommit dem som har rätt att överklaga till kännedom när det meddelades.

Information om meddelande av ett beslut enligt 1 mom. skall ges på anslagstavlan hos den myndighet som fattat beslutet före den dag beslutet meddelas. Informationen skall innehålla uppgift om myndigheten, ärendets natur, den dag då beslutet meddelas och besvärstiden. Informationsmeddelandet skall vara uppsatt på anslagstavlan hos den myndighet som fattat beslutet under minst den tid inom vilken beslutet kan överklagas genom besvär. Beslutet skall vara tillgängligt den dag det enligt informationsmeddelandet meddelas.

60 §
Tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

Verksamhetsutövaren skall till den kommunala miljövårdsmyndigheten göra en skriftlig anmälan om åtgärder eller händelser som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, såsom byggande eller offentliga tillställningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande. Om ett projekt genomförs på flera kommuners område, skall anmälan göras till den regionala miljöcentral inom vars verksamhetsområde bullret eller skakningarna huvudsakligen framträder.


62 §
Exceptionella situationer

Om det på grund av en olycka eller produktionsstörning, rivning av en konstruktion eller anläggning eller av någon annan därmed jämförbar orsak uppstår utsläpp eller avfall i en utsträckning som medför direkt och uppenbar risk för förorening av miljön eller som på grund av avfallets mängd eller beskaffenhet föranleder särskilda avfallshanteringsåtgärder, skall den för verksamheten ansvarige eller avfallsinnehavaren utan dröjsmål underrätta tillsynsmyndigheten om saken.

Om det av någon annan än i 1 mom. avsedd orsak som är oberoende av verksamheten eller av någon oförutsebar orsak uppkommer en oväntad situation som leder till att tillståndsvillkoren tillfälligt inte kan uppfyllas, skall verksamhetsutövaren underrätta tillsynsmyndigheten om saken.

63 §
Hörande

En anhängig anmälan som avses i 60 och 61 § skall offentliggöras och parterna skall höras i enlighet med förvaltningslagen, om den anmälda verksamheten väsentligt kan påverka allmänt eller enskilt intresse. En anhängig anmälan som avses i 62 § skall offentliggöras och parterna skall höras på motsvarande sätt, om det finns särskilda skäl till detta.

64 §
Behandling av anmälningar

En myndighet skall med anledning av en anmälan meddela ett beslut som kan innehålla behövliga föreskrifter om hindrande av förorening av miljön till följd av verksamheten, kontroll av verksamheten, information till det berörda områdets invånare samt om fullgörande av skyldigheterna enligt avfallslagen i samband med anordnandet av verksamheten. Myndigheten kan förbjuda eller avbryta annan verksamhet än sådan som bedrivs med stöd av tillstånd, om det inte är möjligt att genom föreskrifterna i tillräcklig utsträckning minska de betydande olägenheter som orsakas allmänt eller enskilt intresse. Beslutet meddelas efter anslag, och om beslutet skall informeras så som i 53 och 54 § föreskrivs om hur ett miljötillståndsbeslut ges och om information om miljötillståndsbeslut.

Föreskrifter kan meddelas eller en verksamhet förbjudas även om anmälningsskyldigheten har försummats.

I de situationer som avses i 62 § kan tillsynsmyndigheten på de villkor som den bestämmer godkänna en nödvändig, kortvarig avvikelse från en skyldighet som grundar sig på denna lag eller avfallslagen. Avvikelsen får inte medföra olägenhet för hälsan eller betydande förorening av miljön eller risk för detta. Beslut om avvikelse fattas av den regionala miljöcentralen, om det faller inom den regionala miljöcentralens eller miljötillståndsverkets behörighet att behandla tillståndsärendet. Efter avvikelsen skall tillsynsmyndigheten vid behov inleda ärendet hos tillståndsmyndigheten så som i 58 § föreskrivs om ändring av tillståndsvillkoren.

64 a §
Exceptionella situationer i vissa förbränningsanläggningar

Den regionala miljöcentralen kan med anledning av en anmälan meddela ett beslut som kan innehålla föreskrifter beträffande anläggningens verksamhet eller förbjuda eller avbryta verksamheten, om detta behövs för genomförande av skyldigheterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar. Beslutet meddelas efter anslag, och om beslutet skall informeras så som i 53 och 54 § föreskrivs om hur ett miljötillståndsbeslut ges och om information om miljötillståndsbeslut. Närmare bestämmelser om utövandet av miljöcentralens här avsedda behörighet utfärdas genom förordning av statsrådet.

77 §
Utredningsskyldighet och bedömning av saneringsbehovet

Vid bedömning av behovet av sanering av mark och grundvatten som förorenats skall hänsyn tas till det förorenade områdets, dess omgivnings och grundvattnets nuvarande eller framtida användning samt den eventuella fara eller olägenhet för hälsan eller miljön som föroreningen medför.

78 §
Sanering av mark

Den regionala miljöcentralen granskar anmälan och fattar beslut med anledning av den. Beslutet kan förenas med behövliga föreskrifter om hur verksamheten skall ordnas och om tillsynen. Beslutet meddelas efter anslag, och om beslutet skall informeras så som i 53 och 54 § föreskrivs om hur ett miljötillståndsbeslut ges och om information om miljötillståndsbeslut.


79 §
Saneringsåläggande

I det beslut som avses i 1 mom. kan myndigheten samtidigt bestämma vilka andra åtgärder som behöver vidtas för att återställa miljön i dess ursprungliga skick eller för att minska eller undanröja olägenheter. Om saneringen förutsätter behandling av marksubstanser på det förorenade området, skall åläggandet meddelas i tillämpliga delar med iakttagande av bestämmelserna om miljötillstånd och bestämmelserna i 13 kap.

84 §
Åtgärder vid överträdelser eller försummelser

När det gäller tillståndspliktig verksamhet meddelas åläggandet av den enligt 31 § behöriga tillståndsmyndigheten eller av den myndighet som med stöd av 33 § beviljat tillstånd för verksamheten. I annat fall meddelas åläggandet av tillsynsmyndigheten.


95 §
Anordnande av tillsyn

För anordnande av tillsyn enligt denna lag skall den regionala miljöcentralen göra upp en tillsynsplan. Bestämmelser om innehållet i planen utfärdas vid behov genom förordning av miljöministeriet.

Vid behov kan genom förordning av miljöministeriet utfärdas närmare bestämmelser om utförande av de inspektioner som förutsätts i denna lag och om anordnande av tillsyn. Genom en förordning av statsrådet som annars utfärdas med stöd av denna lag kan dessutom bestämmas om åtgärder i anslutning till tillsynen i syfte att säkerställa effektiv tillsyn.

Miljöministeriet kan ge tillsynsmyndigheterna närmare allmänna anvisningar om tillsynen över att denna lag iakttas.

14 kap.

Sökande av ändring och verkställande av beslut

96 §
Sökande av ändring

I ett beslut som en myndighet har meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol så som anges i förvaltningsprocesslagen. Besvärsskriften med bilagor avseende ett miljötillståndsbeslut skall tillställas den myndighet som har fattat beslutet. Myndigheten skall underrätta Vasa förvaltningsdomstol om ett miljötillståndsbeslut och besvären omedelbart efter det att besvärstiden har gått ut.

Besvär över statsrådets och miljöministeriets beslut anförs hos högsta förvaltningsdomstolen så som anges i förvaltningsprocesslagen.


97 a §
Sökande av ändring i vissa fall

Besvär över myndighetsbeslut om typgodkännande anförs i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

Den vars rätt eller fördel saken kan beröra får söka rättelse i ett beslut av ett besiktningsorgan eller en annan motsvarande inrättning som avses i 24 § 3 mom. hos den som fattat beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Anvisning om rättelseyrkande skall fogas till beslutet. I ett beslut genom vilket ett rättelseyrkande har avslagits får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen så som anges i förvaltningsprocesslagen.

98 §
Hörande med anledning av besvär

Den myndighet som har meddelat ett miljötillståndsbeslut skall offentliggöra besvären över beslutet genom att under minst 14 dagar kungöra dem på sin anslagstavla och på de berörda kommunernas anslagstavlor. Besvärshandlingarna skall hållas framlagda i de berörda kommunerna under kungörelsetiden. Myndigheten skall dessutom ge den som ansöker om tillstånd och de parter som saken speciellt berör samt de myndigheter som bevakar allmänt intresse möjlighet att avge bemötande med anledning av besvären, om detta inte är uppenbart onödigt. Information om att besvär anförts skall för avgivande av bemötande ges så som anges i förvaltningslagen. Samtidigt skall myndigheten meddela var besvärshandlingarna är framlagda samt vart bemötandena kan lämnas inom den tid som satts ut för avgivande av bemötande.

Den myndighet som har fattat beslutet skall utan dröjsmål men dock senast inom 30 dagar från utgången av den tid som satts ut för avgivande av bemötande tillställa Vasa förvaltningsdomstol besvärshandlingarna, bemötandena, övriga beslutshandlingar samt vid behov sitt utlåtande i ärendet.

99 §
Förfarandet i fullföljdsdomstolen

En förvaltningsdomstols beslut i ett ärende som gäller förvaltningstvång enligt denna lag skall delges som bevislig delgivning så som anges i förvaltningslagen.

101 §
Verkställande av beslut trots att ändring har sökts

Tillståndsmyndigheten kan av grundad anledning och under förutsättning att verkställigheten inte gör ändringssökandet onödigt, på begäran av den som ansöker om tillstånd i tillståndsbeslutet föreskriva att verksamheten trots att ändring har sökts får inledas med iakttagande av tillståndsbeslutet, om sökanden för det fall att tillståndsbeslutet upphävs eller ett tillståndsvillkor ändras ställer godtagbar säkerhet för att miljön återställs i ursprungligt skick. Kravet på ställande av säkerhet gäller inte staten och dess inrättningar och inte heller kommuner och samkommuner. Tillståndsmyndigheten kan vid behov inskränka verkställigheten av tillståndsbeslutet samt bestämma tidpunkten för när verkställigheten kan inledas.

Den rätt som avses i 1 mom. kan beviljas på samma villkor på särskild ansökan som lämnats in senast 14 dagar efter besvärstidens utgång. Tillsynsmyndigheterna och de som sökt ändring i ett tillståndsbeslut skall höras om ansökan. Därefter skall ett beslut fattas utan dröjsmål. Ändring i beslutet söks hos Vasa förvaltningsdomstol så som anges i förvaltningsprocesslagen. Ett beslut genom vilket beviljats den rätt som avses i 1 mom. skall utan dröjsmål tillställas Vasa förvaltningsdomstol samt dem som sökt ändring.

En myndighet kan föreskriva att bestämmelser, föreskrifter, ålägganden och beslut som avses i 46, 64, 64 a, 78, 79, 82 och 84―87 § skall iakttas trots att ändring har sökts.

101 a §
Behandling av verkställighetsärenden i fullföljdsdomstolen

Fullföljdsdomstolen kan på grundval av besvär upphäva en föreskrift som avses i 101 § eller ändra den eller också annars förbjuda att ett tillståndsbeslut verkställs. Besvär över en förvaltningsdomstols beslut i ett ärende som gäller verkställigheten av ett tillståndsärende får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med besvär över huvudsaken.

Den som anfört besvär över ett miljötillståndsbeslut kan i förvaltningsdomstolen yrka att ett avgörande som avses i 101 § 2 mom. skall upphävas eller ändras utan att det överklagas genom särskilda besvär. I fråga om sökande av ändring gäller i övrigt 1 mom. i denna paragraf.

Vad som i 6 kap. i förvaltningsprocesslagen bestäms om verkställighet av beslut som inte har vunnit laga kraft skall inte tillämpas på ändringssökande enligt denna lag så att verksamheten kan inledas utan ett lagakraftvunnet tillstånd eller en föreskrift som avses i 101 §. Om det i ett tillståndsärende är fråga om att fortsätta en befintlig verksamhet, kan Vasa förvaltningsdomstol i sitt beslut bestämma att beslutet trots att det överklagats skall iakttas helt eller delvis, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

110 a §
Statsrådets beslut om miljöskyddskrav inom en viss bransch samt förhållandet mellan beslutet och miljötillstånd

Statsrådets beslut skall delges så som anges i förvaltningslagen.

112 §
Hörande samt information om gemensamt genomförande

Ministeriets beslut skall delges så som anges i förvaltningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

Lagens 18 § 2 mom. tillämpas på de funktionsdugliga avloppssystem som finns när denna lag träder i kraft samt på sådana oanlagda system vilkas genomförande har avgjorts i anslutning till ett bygglov före ikraftträdandet.

På beslut av förvaltningsmyndigheter som fattats innan lagen trädde i kraft tillämpas de bestämmelser om sökande av ändring och verkställighet av beslut som gällde vid ikraftträdandet.

RP 227/2004
MiUB 2/2005
RSv 8/2005

Helsingfors den 21 april 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.