204/2005

Given i Helsingfors den 7 april 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 januari 2004 om nationellt stöd till södra Finland 2004 (39/2004) 6 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 1000/2004, 9 § samt bilaga 1 som följer:

6 §
Stöd som betalas per djurenhet

Stöd beviljas till högst följande belopp:

Stödregionerna A och B euro/djurenhet
Dikor och dikokvigor 146
Tjurar 336
Tackor 333
Hongetter 333
Suggor och galtar 259
Slaktsvin och unga avelssvin 259
Hönor 256
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 234
Övriga köttfjäderfän 240
Hästar 220

9 §
Stöd för slaktade kvigor

Stöd för kvigor som slaktats 2004 beviljas till ett belopp av högst 160 euro per slaktat djur.

För att stöd skall beviljas förutsätts att sökanden eller hans familjemedlem har haft kvigan i sin besittning minst två månader under de tre sista månaderna före slaktningen av djuret.

Stöd för slaktade kvigor betalas inte för sådana kvigor för vilka har betalats stöd för dikor och dikokvigor enligt 6 §.


Denna förordning träder i kraft den 13 april 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 april 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

BEGRÄNSNINGAR I FRÅGA OM MAXIMIANTAL

stödets belopp miljoner euro
Mjölk 30,97
Nötkreatur 12,54
Tackor och hongetter 1,37
Svin 43,83
Hönor 9,15
Övriga fjäderfän 9,09
Hästar 1,37
Växthusproduktion 19,50
Lagringsstöd för trädgårdsprodukter 1,18

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.