172/2005

Given i Helsingfors den 17 mars 2005

Statsrådets förordning om ändring av 26 c och 26 d § i förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 28 juni 1993 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (635/1993) 26 c § 4 mom. och 26 d § 3 mom., sådana de lyder i förordning 1167/2003, som följer:

26 c §
Obligatorisk avlämning av fartygsavfall

Sjöfartsverket kan på ansökan medge undantag från den obligatoriska avlämningen av avfall från fartyget samt av lastavfall i fråga om ett fartyg som är i reguljär trafik så att det upprepat går i trafik enligt en tidtabell eller på en på förhand fastställd resrutt mellan angivna hamnar och minst en gång i veckan anlöper den finska hamn som ligger vid resrutten och för vilken fartyget ansöker om undantag avseende den obligatoriska avlämningen. För att undantag skall kunna medges krävs dessutom att fartyget har ingått ett avfallshanteringsavtal med ett seriöst företag i avfallshanteringsbranschen eller med en hamn. Sjöfartsverket skall på det sätt som närmare framgår av beslutet om undantag tillställas en utredning om att fartyget i huvudsak använder tjänster enligt avfallshanteringsavtalet.

26 d §
Anmälan om fartygsavfall

Sjöfartsverket kan på ansökan medge undantag från anmälningsskyldigheten avseende avfall från fartyget samt lastavfall i fråga om ett fartyg som är i reguljär trafik så att det upprepat går i trafik enligt en tidtabell eller på en på förhand fastställd resrutt mellan angivna hamnar och minst en gång i veckan anlöper den finska hamn som ligger vid resrutten och för vilken fartyget ansöker om undantag avseende anmälan om fartygsavfall. För att undantag skall kunna medges krävs dessutom att fartyget har ingått ett avfallshanteringsavtal med ett seriöst företag i avfallshanteringsbranschen eller med en hamn. Sjöfartsverket skall på det sätt som närmare framgår av beslutet om undantag tillställas en utredning om att fartyget i huvudsak använder tjänster enligt avfallshanteringsavtalet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 mars 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Minna Kivimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.