166/2005

Given i Helsingfors den 17 mars 2005

Statsrådets förordning om statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på statsunderstöd som med stöd av det anslag för veterinärvård som reserverats i statsbudgeten beviljas riksomfattande djurskyddsorganisationer.

2 §
Definition

I denna förordning avses med riksomfattande djurskyddsorganisation en registrerad organisation vars huvudsakliga syfte enligt dess stadgar är verksamhet i anslutning till främjande av djurs välbefinnande och vars verksamhetsområde är hela landet, eller som är en registrerad centralorganisation för lokala föreningar eller för registrerade distriktsorganisationer.

3 §
Verksamhet som understöds

Statsunderstöd beviljas, inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten, som allmänt understöd för betalning av omkostnader som föranleds av verksamhet i enlighet med organisationernas stadgar i förhållande till de kostnader för utbildning, granskning, rådgivning och information gällande främjande av djurs välbefinnande som de organisationer som understöds har.

4 §
Ansökan om statsunderstöd

Statsunderstöd söks skriftligen hos jord- och skogsbruksministeriet. Ansökan skall tillställas ministeriet senast den 30 april.

En riksomfattande djurskyddsorganisation skall för behandlingen av ett ärende som gäller beviljande av statsunderstöd som bilaga till ansökan tillställa ministeriet det senaste bokslutet jämte bilagor, verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen och budgeten för verksamhetsåret samt vid behov andra utredningar om organisationens verksamhet och kostnaderna för verksamheten.

5 §
Utbetalning av statsunderstöd

Jord- och skogsbruksministeriet betalar statsunderstödet i en post till det konto i ett penninginstitut som statsunderstödstagaren uppgett i sin ansökan.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 mars 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärråd
Pirkko Skutnabb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.