112/2005

Given i Helsingfors den 16 februari 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om temperaturerna och övriga förhållanden vid transport av livsmedel

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 21 juni 2000 om temperaturerna och övriga förhållanden vid transport av livsmedel (597/2000) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

Helsingfors den 16 februari 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Överinspektör
Sebastian Hielm

BILAGA 1

BULKTRANSPORT MED FARTYG AV FLYTANDE OLJOR OCH FETTER SOM AVSETTS SOM LIVSMEDEL

Bulktransport med fartyg av flytande oljor och fetter som avsetts som livsmedel är tillåten om:

1) oljor eller fetter transporteras i en rostfri ståltank eller i en tank som invändigt är klädd med epoxyharts eller annat tekniskt jämförbart material; och

2) den närmast föregående lasten som transporterats har varit livsmedel eller last av ämnen från den lista över godtagbara föregående laster som nämnts i bilagan till kommissionens direktiv om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien i fråga om bulktransport av fetter och oljor 2004/4/EG.

Om oljan eller fettet transporteras i en tank som tillverkats av annat material än de ovan nämnda, skall de tre närmast föregående lasterna ha varit livsmedel eller laster av ämnen från den förteckning över godtagbara föregående laster som utgör en bilaga till direktiv 2004/4/EG.

Om oljan eller fettet inte skall bearbetas, är transport med fartyg tillåten endast i en tank som är av rostfritt stål eller invändigt klädd med epoxyharts eller annat tekniskt jämförbart material. De tre närmast föregående lasterna skall i detta fall ha varit livsmedel.

Befälhavaren på ett transporterande fartyg skall ha detaljerad dokumentation om de tre närmast föregående lasterna som transporterats i de berörda tankarna samt om effektiviteten i de rengöringsåtgärder som genomförts mellan dessa laster. I de fall då lasten överförs till ett annat fartyg skall befälhavaren på det mottagande fartyget förutom ovan nämnda dokumentation dessutom inneha motsvarande dokumentation från fartyget före överföringen. Dokumentationen skall på begäran visas upp för hälsoskyddsmyndigheterna.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.