72/2005

Given i Helsingfors den 3 februari 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 2 december 2004 om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd (1079/2004) en ny 7 a § som följer:

7 a §
Permanent betesmark

Permanent betesmark är i enlighet med 8 § 2 mom. en i artikel 2.2. i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 avsedd areal som skall räknas in i referensandelen och den årliga andelen fasta betesmarker under förutsättning att den permanenta betesmarken under de år som är föremål för granskning

1) har utnyttjats till att odla gräs och annat örtartat foder, och

2) är täckt av träd och buskar till högst en tredjedel av områdets areal och att högst 50 träd/hektar växer på området.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. förutsätts att arealen under de fem år som föregår tidpunkten för granskning

1) har utnyttjats för odling av enbart gräs och annat örtartat foder och använts för djurfoder eller annat ändamål inom husdjursskötsel på det sätt som avses i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004,

2) inte genom årlig ansökan om stöd har varit anmäld som sådan trädesareal som avses i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004, och

3) inte har ingått i växtföljden. Areal som utnyttjats för odling av gräs eller annat örtartat foder anses som åkerareal om odlaren påvisar att åkern ingått i växtföljden.

Som permanent betesmark godkänns inte areal som

1) omfattas av ett produktionsändringsavtal eller av en sådan förbindelse att inte odla åker som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994),

2) för minst ett år i stödansökan har anmälts som blandat växtbestånd, i vilket andra frön än frön från gräs och örtartat foder har ingått under de fem år som föregår tidpunkten för en granskning,

3) ingår i ett 5-, 10- eller 20-årigt specialstödsavtal när avtalsområdet gäller åkern, eller

4) har varit skogsmark år 2003 eller senare.

År 2005 avses med de år som är föremål för granskning enligt 1 mom. åren 2003 och 2005. Tidpunkterna för granskning enligt 2 och 3 mom. är 30 maj 2003 och 29 april 2005.


Denna förordning träder i kraft den 9 februari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 februari 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Esko Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.