1301/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av 2 och 16 kap. i vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/1961) 2 kap. 14 § 2 mom., sådant det lyder i lag 467/1987,

ändras 16 kap. 23 a §, sådan den lyder i lag 88/2000, samt

fogas till 2 kap. nya 11 a och 14 a § som följer:

2 kap.

Allmänna stadganden om byggande i vattendrag

11 a §

Vid bedömningen enligt 11 § i detta kapitel av den nytta, skada och olägenhet som byggandet medför skall hänsyn tas till de omständigheter som berör vattenstatusen och vattenanvändningen inom projektets influensområde enligt vad som har angetts i den förvaltningsplan som avses i lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004).

14 a §

Tillståndshavaren skall vid behov i tillståndet åläggas att kontrollera hur projektet genomförs och dess inverkan (kontrollskyldighet). När kontrollskyldigheten åläggs skall hänsyn tas till det övervakningsprogram som avses i lagen om vattenvårdsförvaltningen och annan övervakningsplikt som gäller projektets influensområde.

Miljötillståndsverket kan i tillståndet besluta om kontrollen antingen helt eller delvis eller så att den ansvarige för projektet skall göra upp en särskild plan för hur kontrollskyldigheten skall fullgöras (kontrollplan). Kontrollplanen skall godkännas av den regionala miljöcentralen. Till den del kontrollplanen gäller fiskerihushållning skall den dock godkännas av arbetskrafts- och näringscentralen.

Beslutet om godkännandet av kontrollplanen skall fattas med iakttagande av förvaltningslagen (434/2003). Beslutet ges efter anslag. Beslutet kan ändras på tjänstens vägnar eller på yrkande av den projektansvarige, en tillsynsmyndighet, en myndighet som bevakar allmänt intresse i saken, kommunen eller en part som orsakas olägenhet.

I den regionala miljöcentralens samt arbetskrafts- och näringscentralens beslut kan rättelse sökas skriftligen hos miljötillståndsverket inom 30 dagar från det att beslutet anslogs. I miljötillståndsverkets beslut med anledning av rättelseyrkande söks ändring på det sätt som bestäms i 17 kap. 1 §.

16 kap.

Handläggning av ansökningsärenden i miljötillståndsverket

23 a §

Om ansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, skall av miljötillståndsverkets beslut framgå på vilket sätt bedömningen enligt nämnda lag har beaktats. Av tillståndsbeslutet skall dessutom framgå hur förvaltningsplanen enligt lagen om vattenvårdsförvaltningen har beaktats.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

På kontrollen av byggande i enlighet med tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet av denna lag samt inverkan av sådant byggande tillämpas 2 kap. 14 a § i denna lag.

Om det i ett tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet av denna lag inte har bestämts om kontrollen av byggandet och byggandets inverkan, kan den regionala miljöcentralen genom en ansökan till miljötillståndsverket yrka att tillståndet justeras för införande av kontrollåligganden.

RP 120/2004
MiUB 21/2004
RSv 225/2004
Rådets direktiv 2000/60/EG

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.