1282/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 juni 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 2 § och 9 § 3 och 4 mom., av dem 9 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 1106/2002, samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Om räntestödslånet gäller en hyresbostad eller ett hyreshus som avses i lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004), kan räntestöd betalas också för den del av lånet som behövs för genomförandet av objektet och som direkt avser sådana lokaler i bostadsbyggnaden som behövs för att stödja boendet eller tillhandahållandet av tjänster.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) bostadshus ett sådant hus och därtill anslutna lokaler som direkt betjänar boende där den sammanlagda lägenhetsytan hos bostäderna och de lokaler som betjänar boende utgör minst 75 procent av den totala lägenhetsytan, om inte den myndighet som godkänner lånet som räntestödslån av särskilda skäl godkänner en mindre andel,

2) nybyggnad att en eller flera bostadshus uppförs och att en tomt eventuellt anskaffas i samband därmed,

3) anskaffning att en eller flera bostadslägenheter eller andra lokaler som skall användas för boende anskaffas ur det befintliga byggnadsbeståndet och att en tomt eventuellt anskaffas i samband därmed,

4) ombyggnad att utrustningsnivån eller den övriga kvalitativa nivån på en bostad eller ett bostadshus eller dess gårdsområde eller övriga omedelbara omgivning höjs från den ursprungliga nivån eller genom andra åtgärder än årsreparation återförs till ny eller ursprunglig nivå eller att befintliga lokaler ändras eller utvidgas för att huvudsakligen användas som bostäder eller därtill anslutna lokaler.

9 §
Räntestödslån för hyresbostäder

Vid anskaffning av ett hyreshus av vars bostäder minst 30 procent enligt en av Statens bostadsfond godkänd plan anvisas till hyresbostäder för personer som hör till grupper med särskilda behov tillämpas villkoren i 2 mom. inte då anskaffningslånet godkänns som räntestödslån. Härvid kan som räntestödslån godkännas enbart lån som tagits av kommuner eller samkommuner eller lån som beviljats ett sådant aktiebolag eller bostadsaktiebolag i vilket en kommun eller samkommun har sådan direkt bestämmanderätt som avses 1 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten i lagen om aktiebolag (734/1978). En annan i 5 § avsedd räntestödstagares lån kan också godkännas som räntestödslån när verksamheten syftar till att förbättra levnadsförhållandena för personer som hör till grupper med särskilda behov genom att erbjuda dem bostad.

Vid anskaffning av en hyresbostad till bostad för någon som hör till en grupp med särskilda behov tillämpas villkoren i 2 mom. inte då anskaffningslånet godkänns som räntestödslån.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 170/2004
MiUB 18/2004
RSv 194/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.