1191/2004

Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i reglementet för riksdagens kansli av den 13 februari 1987 (320/1987) 4 §, 13 § 2 mom., 17 §, 26 § 1 mom., 32 § 1 mom. och 34 § 2 och 3 mom.,

av dem 4 §, 26 § 1 mom. och 34 § 2 mom. sådana de lyder i riksdagens beslut 722/2000, 13 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i riksdagens beslut 487/1991, 32 § 1 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut 752/1996, i nämnda beslut 722/2000 och i riksdagens beslut 1200/2003 samt 34 § 3 mom. sådant det lyder i sistnämnda beslut, som följer:

4 §

Vid riksdagens kansli finns dessutom en internationell enhet, en utrednings- och informationsenhet samt en säkerhetsenhet, som i sina primära uppgifter är direkt underställda talmannen och generalsekreteraren. Vid utrednings- och informationsenheten finns Riksdagsbiblioteket, den interna utredningstjänsten och riksdagsinformationen.

Chef för internationella enheten är direktören för internationella enheten, chef för utrednings- och informationsenheten utrednings- och informationsdirektören och chef för säkerhetsenheten säkerhetsdirektören. Chef för Riksdagsbiblioteket är direktören för Riksdagsbiblioteket, chef för den interna utredningstjänsten utredningschefen och chef för riksdagsinformationen informationschefen.

13 §

Fastighetsbyrån skall behandla ärenden som gäller

1) användningen, vården och underhållet av riksdagens fastigheter,

2) vård och underhåll av inventarierna,

3) städservicen i riksdagens fastigheter,

4) gårdskarlsuppgifterna på riksdagens områden, samt

5) drift, service och underhåll i fråga om VVS-anordningar och eltekniska anordningar.

17 §

Säkerhetsenheten skall ansvara för att riksdagens säkerhetssystem fungerar och utvecklas under alla förhållanden samt för räddningsverksamheten och befolkningsskyddet i riksdagen.

26 §

Cheferna för utskottssekretariatet, centralkansliet, förvaltningsavdelningen, utrednings- och informationsenheten, internationella enheten och säkerhetsenheten skall i fråga om personalen vid sin enhet ge reseförordnanden för inrikes tjänsteresor och, enligt generalsekreterarens anvisningar, avgöra ärenden som gäller tidpunkten för semestrarna.


32 §

Behörighetsvillkor är

1) för generalsekreteraren och biträdande generalsekreteraren juris kandidatexamen eller annan lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med lagberedningsarbete samt god kännedom om riksdagsarbetet,

2) för förvaltningsdirektören juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med förvaltningen samt kännedom om riksdagsarbetet,

3) för lagstiftningsdirektören och äldre riksdagssekreteraren juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med lagberedningsarbete samt kännedom om riksdagsarbetet,

4) för utrednings- och informationsdirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med frågor som hör till enhetens behörighetsområde,

5) för direktören för internationella enheten för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med frågor som hör till enhetens behörighetsområde,

6) för säkerhetsdirektören juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med frågor som hör till enhetens behörighetsområde,

7) för utskottsråden juris kandidatexamen eller annan lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med lagberedningsarbete,

8) för byråcheferna, dataadministrationschefen, personalchefen, biträdande byråcheferna och datachefen lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med frågor som hör till byråns behörighetsområde,

9) för utredningschefen, informationschefen, biträdande utredningschefen och biträdande informationschefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med frågor som hör till enhetens behörighetsområde,

10) för direktören, förste informationsexperterna, cheferna för serviceenheterna, arkivchefen och nätverksexperten vid biblioteket lämplig högre högskoleexamen innefattande eller kompletterad med utbildning inom informationsområdet samt god förtrogenhet med frågor som hör till enhetens behörighetsområde,

11) för riksdagssekreterarna juris kandidatexamen eller annan lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med lagberedningsarbete eller kännedom om riksdagsarbetet,

12) för biträdande direktören för internationella enheten och råden för internationella ärenden lämplig högre högskoleexamen och för sekreterarna för internationella ärenden lämplig högskoleexamen samt för alla dessa god förtrogenhet med frågor som hör till enhetens behörighetsområde,

13) för personalläkarna medicine licentiatexamen och god förtrogenhet med företagshälsovård, och

14) för intendenten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med frågor som hör till tjänsten.


34 §

Ställföreträdare för biträdande generalsekreteraren i uppgiften som chef för utskottssekretariatet är en av kanslikommissionen utsedd tjänsteman. Lagstiftningsdirektörens ställföreträdare är äldre riksdagssekreteraren. Förvaltningsdirektörens ställföreträdare är byråchefen vid förvaltningsbyrån eller, om också han eller hon har förhinder, den till tjänsteåren äldsta av de övriga byråcheferna vid förvaltningsavdelningen. Ställföreträdare för utrednings- och informationsdirektören och säkerhetsdirektören är en av kanslikommissionen utsedd tjänsteman. Utredningschefens ställföreträdare är biträdande utredningschefen, informationschefens ställföreträdare biträdande informationschefen och biblioteksdirektörens ställföreträdare en av utrednings- och informationsdirektören utsedd förste informationsexpert.

Biträdande byråchefen är ställföreträdare för byråchefen. Ställföreträdare för byråchefen vid förvaltningsbyrån är personalchefen och för dataadministrationschefen datachefen.Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 10 november 2004

På riksdagens vägnar


Paavo Lipponen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.