1161/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av 149 a § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 149 a § 1 mom.,

sådant det lyder i lag 1301/2003, som följer:

149 a §

En skattskyldig för vilken räkenskapsperiodens omsättning (i formeln omsättning) överstiger 8 500 euro får en lättnad i den skatt som skall redovisas för räkenskapsperioden (i formeln skatt) så att lättnadens storlek bestäms enligt följande:

(omsättning ― 8 500) x skatt
skatt ― -----------------------------
14 000


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas på räkenskapsperioder som börjar den dag lagen träder i kraft eller därefter eller på en sådan del av en räkenskapsperiod som infaller efter att lagen har trätt i kraft, om räkenskapsperioden har börjat före nämnda tidpunkt. På en sådan del av en räkenskapsperiod som infaller före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Om delen av räkenskapsperioden är kortare eller längre än 12 månader, tillämpas beräkningsregeln i 3 § 3 mom.

RP 147/2004
LM 124/2004
FiUB 26/2004
RSv 171/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.