1100/2004

Given i Helsingfors den 8 december 2004

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 39 § i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) 39 § 6 mom. som följer:

39 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

6. Kravet enligt 16 § på användning av hastighetsbegränsare tillämpas:

a) på fordon i kategori M3 med en maximal massa på högst 10,0 ton och på fordon i kategorierna N2 och M2, vilka tas i bruk den 1 januari 2005 eller därefter,

b) mellan den 1 januari och den 31 december 2005 på fordon i kategori M2, vilka tas i bruk enbart för användning i nationell trafik samt på fordon i kategori N2, vilka tas i bruk under den nämnda tidsperioden enbart för användning i nationell trafik och har en maximal massa på högst 7,5 ton, från den 1 januari 2006,

c) på fordon som tas i bruk mellan den 1 oktober 2001 och den 1 januari 2005 och som uppfyller de gränsvärden för utsläpp som föreskrivs i rådets direktiv 88/77/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föoreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon, vilket direktiv avses i del I punkt 41 i bilaga 1, sådana dessa gränsvärden lyder ändrade genom kommissionens direktiv 2001/27/EG, från och med den 1 januari 2006 om fordonet används i internationell trafik och från och med den 1 januari 2007 om fordonet används enbart i nationell trafik.


Denna förordning träder i kraft den 15 december 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EG, (32002L0085); EGT nr L 327, 4.12.2002, s. 8

Helsingfors den 8 december 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.