822/2004

Givet i Åbo den 9 maj 2003

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 10 kap. 6 §,

ändras 6 kap. 27 § 3 mom., 32 b § 1 och 2 mom., 32 c § 1 och 3 mom., 52 § 1 mom. och 55 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten, 10 kap. 2-4 § samt 7, 8, 10, 12 och 14 §, 12 kap. 1 § 2 mom., 13 kap. 1 § 3 mom., 8 § 2 mom. 5 punkten samt 9 § 4 mom., 15 kap. 6 § 2 mom. och 16 kap. 2 § 1 mom.,

av dessa lagrum 6 kap. 32 b ja 32 c § sådana de lyder i beslut 1692/1995, 10 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i beslut 864/1995 och 7 § sådan den lyder i beslut 1250/2001, 15 kap. 6 § sådan den lyder i beslut 898/1997 och 16 kap. 2 § sådan den lyder delvis i beslut 1305/1997 och 853/1998, samt

fogas till 7 kap. 1 § ett nytt 2 mom. och till 10 kap. 9 § ett nytt 2 mom. som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

B. Församlingens och den kyrkliga samfällighetens tjänsteinnehavare och arbetstagare
2. Prästtjänster
27 §

För förrättande av val förordnar domkapitlet de på förslag uppförda att under på varandra följande söndagar förrätta högmässogudstjänst i den kyrka som domkapitlet bestämmer. I en tvåspråkig församling skall gudstjänsten förrättas på bägge språken.


32 b §

Domkapitlet skall tillställa församlingen ansökningarna för de sökande som är behöriga till tjänsten som kaplan samt det i 32 a § nämnda utlåtandet. Därefter utser kyrkofullmäktige eller församlingsrådet någon av de sökande till tjänsten. Kaplanen i en kapellförsamling utses dock av kapellrådet.

Har endast en behörig sökande sökt tjänsten eller finns det på grund av att ansökan återtagits eller av annan orsak endast en behörig sökande kan kyrkofullmäktige eller församlingsrådet eller kapellrådet be domkapitlet att på nytt ledigförklara tjänsten.


32 c §

Ansökningshandlingarna för tjänsten som kaplan och ett utdrag ur kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets eller kapellrådets protokoll skall utan dröjsmål tillställas domkapitlet. Till protokollsutdraget skall fogas ett intyg över när beslutet jämte besvärsanvisning har delgivits de sökande.


Sedan kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets eller kapellrådets beslut vunnit laga kraft skall domkapitlet utfärda fullmakt till tjänsten åt den som valts.


5. Gemensamma tjänster i församlingarna
52 §

Initiativ till inrättande av en gemensam kyrkoherdetjänst kan väckas av kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige, församlingsrådet eller domkapitlet.


55 §

Om de angelägenheter som gäller en gemensam kyrkoherde- eller kantorstjänst beslutar församlingarnas kyrkoråd eller församlingsråd i ett gemensamt sammanträde under kyrkoherdens ledning om inte något annat bestäms särskilt. Är endast kantorstjänsten gemensam skall kyrkoherden i den till folkmängden största församlingen vara ordförande.

7 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

I ett reglemente eller en instruktion kan bestämmas att ett organ eller en tjänsteinnehavare skall fatta sina beslut på föredragning. Kyrkoherden sköter föredragningen i kyrkorådet eller församlingsrådet eller i något annat organ av ärenden inom sitt verksamhetsområde, om kyrkoherden inte har bestämt att någon annan tjänsteinnehavare skall sköta föredragningen.

8 kap.

Kyrkofullmäktige

2 §

Kyrkofullmäktige utser vid det första sammanträdet under det första och tredje året av sin mandatperiod inom sig en ordförande och en vice ordförande.

9 kap.

Kyrkorådet

3 §

Rätt att vara närvarande vid ett sammanträde och delta i diskussionen men inte i fattandet av beslut äger

1) i kyrkorådet kyrkofullmäktiges ordförande och vice ordförande samt kapellförsamlingens kaplan eller någon annan präst i kapellförsamlingen,


10 kap.

Kyrklig samfällighet

A. Grundande av en kyrklig samfällighet
2 §

I grundstadgan skall anges samfällighetens namn, hemort och de församlingar som hör till samfälligheten. I namnet skall ingå orden kyrklig samfällighet.

I grundstadgan skall anges

1) de ärenden som anknyter till förvaltningen och ekonomin och som samfälligheten skall sköta,

2) de uppgifter och arbetsformer som hör till församlingsverksamheten och som enligt 11 kap. 2 § 5 mom. kyrkolagen skall skötas av samfälligheten, samt

3) de övriga ärenden som är nödvändiga för skötseln av ärenden mellan den kyrkliga samfälligheten och de församlingar som hör till samfälligheten.

3 §

Kan grundstadgan inte fastställas eller församlingsval förrättas förrän den kyrkliga samfälligheten måste påbörja sin verksamhet på grund av ändringar i den kommunala indelningen, skall församlingarna räknat från det ändringarna i den kommunala indelningen trätt i kraft interimistiskt såsom kyrklig samfällighet omhänderha de nödvändiga uppgifter som nämns i 11 kap. 2 § kyrkolagen.

4 §

Församlingarnas kyrkofullmäktige och kyrkoråd samt församlingsråd fortsätter alltjämt sin verksamhet i den situation som avses i 3 § till dess de nya organen har bildats eller utsetts.

Domkapitlet fastställer platsfördelningen mellan församlingarna i interimistiska gemensamma kyrkofullmäktige i enlighet med 11 kap. 7 § kyrkolagen och kyrkofullmäktige eller församlingsråden utser fullmäktigemedlemmarna och personliga suppleanter för dem. Interimistiska gemensamma kyrkofullmäktige utser medlemmarna av interimistiska gemensamma kyrkorådet och personliga suppleanter för dem. Till rådet hör förutom ordföranden som förordnas enligt 10 § i detta kapitel åtta andra medlemmar.

7 §

Interimistiska gemensamma kyrkofullmäktige skall fastställa inkomstskattesatsen för det första året samt godkänna budget för samfälligheten.

För interimistiska gemensamma kyrkofullmäktige och interimistiska gemensamma kyrkorådet gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet.

8 §

Gemensamma kyrkofullmäktige skall fastställa boksluten för året närmast före anslutningen för församlingarna i samfälligheten samt besluta om ansvarsfrihet.

B. Gemensamma kyrkofullmäktige
9 §

Gemensamma kyrkofullmäktige fastställer i enlighet med 11 kap. 7 § 2 mom. kyrkolagen senast i juni under valåret platsfördelningen för medlemmarna av den kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige på basis av antalet församlingar i samfälligheten samt folkmängden i församlingarna vid ingången av året.

C. Gemensamma kyrkorådet
10 §

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet är den kyrkoherde i någon av de till den kyrkliga samfälligheten anslutna församlingarna som domkapitlet förordnat till ordförande och en av gemensamma kyrkofullmäktige vald vice ordförande samt minst 5 och högst 15 andra medlemmar, som utsetts av gemensamma kyrkofullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i reglementet. Med undantag för kyrkoherden har varje medlem en personlig suppleant. Till medlem och suppleant får inte utses en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i samma kyrkliga samfällighet eller i en församling som hör till samfälligheten.

Ordföranden skall övervaka lagligheten av gemensamma kyrkorådets beslut samt att besluten iakttas, om inte något annat föreskrivs i reglemente eller instruktion.

D. Församlingsrådet
12 §

Ordförande för församlingsrådet är församlingens kyrkoherde och vice ordförande en av församlingsrådet vid det första sammanträdet under det första och tredje året av mandatperioden inom sig utsedd medlem. Medlemmarna utses vid församlingsval enligt församlingens folkmängd som följer:

2 000 eller mindre 8,
2 001― 4 000 10,
4 001―10 000 12,
10 001―20 000 14 och
över 20 000 16
14 §

Församlingsrådet skall beredas tillfälle att avge utlåtande innan gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut i sådana ärenden som gäller

1) ändring av grundstadgan,

2) verksamhets- och ekonomiplan för den kyrkliga samfälligheten,

3) budget för den kyrkliga samfälligheten,

4) instruktioner för de gemensamma arbetsformerna,

5) grundande eller indragning av en församling eller annan ändring av församlingsindelningen,

6) inrättande, indragning eller omändring av tjänster i församlingen i fråga, samt

7) byggnader avsedda att uppföras för verksamheten i församlingen i fråga eller grundförbättringar av eller ändring av användningssyftet för sådana byggnader.

12 kap.

Kapellförsamling och församlingsdistrikt

1 §

I en kapellförsamling skall för skötseln av dess angelägenheter finnas ett kapellråd, vars medlemmar utses av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet för sin mandatperiod bland de medlemmar i församlingen som är bosatta på kapellförsamlingens område. Kaplanen i kapellförsamlingen eller någon annan präst i kapellförsamlingen är medlem av kapellrådet på tjänstens vägnar.

13 kap.

Ändringar i församlingsindelningen

1 §

Skall endast en mindre ändring företas i församlingsindelningen på grund av ändringar i den kommunala indelningen, kan kyrkostyrelsen avgöra ärendet utan sådana utlåtanden som avses i 2 mom. Om kyrkostyrelsen på någon annan grund har anhängiggjort ett ärende som gäller församlingsindelningen skall kyrkostyrelsen se till att nämnda utlåtanden inhämtas.

8 §

På organisationskommissionen ankommer


5) att besluta om församlingens inkomstskattesats samt om övriga omedelbara och brådskande åtgärder som föranleds av församlingens verksamhet.

9 §

Tillhör den nya församlingen en kyrklig samfällighet, gäller i fråga om dess församlingsråd i tillämpliga delar vad som i denna paragraf bestäms om kyrkofullmäktige.

15 kap.

Församlingens ekonomi

6 §

Om ändringar i budgeten för församlingar i ekonomisk gemenskap behöver utlåtanden inte inhämtas av församlingsråden.

16 kap.

Kyrkböcker och församlingens arkiv

2 §

Församlingar som ingår i en kyrklig samfällighet kan ordna förandet av kyrkböckerna helt eller delvis genom ett centralregister. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om grundandet av ett centralregister. I ärendet skall inbegäras utlåtanden av församlingsråden.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2005.

Åbo den 9 maj 2003

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.