736/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 juni 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 5 § 2 punkten och 24 § 1 mom. 7 punkten,

ändras 13 § 1 mom., 17 § 1 mom., 18 § och 24 § 1 mom. 4 punkten, av dem 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 84/2003, samt

fogas till lagen en ny 27 a § som följer:

13 §
Hyra

Hos hyresgästerna får i hyra för en bostadslägenhet tas ut högst ett belopp som vid sidan av övriga intäkter behövs för utgifterna för finansiering av hyresbostäderna och lokaliteterna i anslutning till dem och för de utgifter som god fastighetshållning förutsätter. Sådana utgifter är bland annat utgifter för

1) anskaffning eller byggande av fastigheter och bostäder, inklusive den indexjustering som ingår i överlåtelseersättningen enligt 15 § 2 mom. 2 punkten, om den har ingått i den överlåtelseersättning som betalats till andra sammanslutningar än dem som hör till koncernen,

2) underhåll och skötsel av fastigheter och byggnader samt bostäder,

3) ombyggnad genom vilken fastigheter och byggnader samt bostäder sätts i ett skick som motsvarar de normala kraven vid respektive tidpunkt,

4) förberedelse för åtgärder enligt 2 eller 3 punkten,

5) ränta på eget kapital som avses i 15 § 2 mom. 1 punkten, samt

6) förpliktelser som enligt lag ankommer på ägaren och som inte beror på att ägaren har handlat i strid med denna eller någon annan lag.


17 §
Begränsningstid

De begränsningar som gäller överlåtelse av en räntestödshyresbostad eller en aktie som medför rätt att besitta en sådan bostad eller av ett räntestödshyreshus eller en aktie i ett räntestödshyreshusbolag eller som gäller användningen av en räntestödshyresbostad upphör 45 år efter det att lånet godkändes som räntestödslån. Om lånet har godkänts den 1 september 2004 eller senare, upphör begränsningarna dock då 40 år har förflutit sedan lånet godkändes som räntestödslån (begränsningstid för användning och överlåtelse).


18 §
Befrielse från begränsningar

Statens bostadsfond kan på ansökan och på villkor som den bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från begränsningarna enligt denna lag, om detta gör att bostadsmarknaden i området fungerar bättre eller förhindrar att bostäder står tomma samt förebygger de ekonomiska förluster detta kan orsaka, eller av annan särskild anledning.

Om begränsningstiden på 45 år enligt 17 § tillämpas på ett objekt som har finansierats med ett räntestödslån enligt denna lag, och om det har gått minst 40 år sedan lånet godkändes som räntestödslån, skall Statens bostadsfond på ansökan bevilja befrielse från begränsningarna enligt denna lag.

Den andel som en enligt 1 eller 2 mom. från begränsningar befriad bostad eller ett motsvarande hus har av det lån som godkänts som räntestödslån skall återbetalas, eller också skall den som beviljat lånet befria staten från det borgensansvar som enligt 28 § gäller denna andel.

4 kap.

Allmännyttighet

24 §
Allmännyttighet

Ett samfund som avses i 5 § 1 mom. 3 punkten och ett bolag i vilket samfundet har sådan bestämmanderätt som avses i 1 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten lagen om aktiebolag skall motsvara följande förutsättningar och iaktta dem i sin verksamhet:


4) samfundet skall överlåta de bostäder som befrias från användnings- och överlåtelsebegränsningarna enligt 11 §, eller aktier eller andelar som berättigar till besittning av dem, enbart till den hyresgäst som bor i bostaden eller till ett samfund vars verksamhetsområde omfattar att erbjuda hyresbostäder; till andra än ovan nämnda kan bostäder, aktier eller andelar överlåtas endast om det i området inte finns efterfrågan på hyresbostäder av ifrågavarande typ, eller om det finns andra vägande skäl att sälja vissa av dem,


27 a §
Avkastning som skall gottskrivas kommunen och andra offentliga samfund

Ett i 5 § 4 punkten avsett samfund i vilket ett i 5 § 1 punkten avsett samfund har sådan bestämmanderätt som avses i 1 kap. 3 § 2 mom. 1 punkten i lagen om aktiebolag får inte gottskriva ägaren med mer än den avkastning som bestäms enligt 24 § 3 punkten, om samfundet äger

1) bostäder som är underställda begränsning i fråga om användning och överlåtelse enligt aravabegränsningslagen (1190/1993), eller aktier som berättigar till besittning av dem,

2) bostäder som är underställda den 20 års begränsning i fråga om användningen som avses i 10 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980), eller aktier som berättigar till besittning av dem,

3) bostäder som avses i 17 § i denna lag, eller aktier som berättigar till besittning av dem, eller

4) i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) avsedda, andra än fritt finansierade bostadsrättsbostäder, eller aktier som berättigar till besittning av dem.

Om samma koncern omfattar flera samfund som innehar i 1 mom. 1―4 punkten avsedda bostäder eller aktier som berättigar till besittning av dem, behandlas dessa samfund som en helhet vid bestämning av storleken på den avkastning som får gottskrivas.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

Lagens 27 a § tillämpas på den avkastning som gottskrivs för de räkenskapsperioder som börjar efter att denna lag har trätt i kraft.

På ett samfund som bedriver försäkringsverksamhet eller på ett sådant samfund inom samma koncern som inte äger andra räntestödshyresbostäder än sådana för vars byggande, anskaffning eller ombyggnad lån har beviljats före denna lags ikraftträdande tillämpas inte 24 §, och samfundet anses inte höra till de samfund som avses i 25 §.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 79/2004
MiUB 10/2004
RSv 77/2004

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.