729/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet mer riksdagens beslut

fogas till lagen av den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) en ny 21 a § i stället för den 21 a § som upphävts genom lag 540/1996, som följer:

21 a §

Om vid inkomstbeskattningen tillämpats bestämmelsen i 47 § 1 mom. i inkomstskattelagen, med stöd av vilken anskaffningsutgiften för egendomen har räknats ut på basis av gåvogivarens anskaffningsutgift, dras från egendomens värde av det skattebelopp som vid inkomstbeskattningen debiterats för överlåtelsevinsten. Från egendomens värde dras dock av högst det skattebelopp som hade påförts för överlåtelsevinsten, om beskattningsvärdet vid gåvobeskattningen hade utgjort överlåtelsepris.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas första gången på rättelser som anhängiggörs den 1 januari 2005.

RP 96/2004
FiUB 13/2004
RSv 118/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.