718/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av 5 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 5 § 1 mom. 14 punkten, sådan den lyder i lag 1235/1988, som följer:

5 §

I 4 § angivna skattepliktiga inkomster av jordbruket under skatteåret är bland andra:


14) räntor av egendom som hör till gårdsbruket samt 70 procent av dividender som egendom av detta slag har avkastat och av betalningar som avses i 33 d § 2 mom. i inkomstskattelagen så som anges i det nämnda lagrummet samt dividender och nämnda betalningar som ett samfund erhållit så som anges i 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968).Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2004.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2005. Av dividender och betalningar som avses i 5 § 1 mom. 14 punkten är dock 57 procent skattepliktiga vid beskattningen för 2005.

RP 92/2004
FiUB 12/2004
RSv 117/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.