633/2004

Given i Helsingfors den 1 juli 2004

Statsrådets förordning om arbetarskydd vid lastning och lossning av fartyg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 (738/2002):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas i hamnar vid lastning och lossning av fartyg samt vid hantering av gods och vid därmed direkt sammanhängande arbete därtill. Förordningen tillämpas på hamninnehavare och ägare och innehavare av fartyg endast i hamnar som avses i 62 § 2 mom. i arbetarskyddslagen (738/2002).

I fråga om arbetarskydd i hamnar gäller dessutom vad som föreskrivs i statsrådets beslut om skydd av arbetstagare mot risker och men vid exponering för buller under arbete (1404/1993), statsrådets beslut om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet (1407/1993), statsrådets beslut om manuellt utförda lyft och flyttningar i arbetet (1409/1993), statsrådets beslut om säkerhetsmärkning och signaler för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och om användningen av dessa (976/1994), statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete (856/1998), statsrådets beslut om personlyft med kran och gaffeltruck (793/1999), statsrådets beslut om avvärjande av riskerna för storolyckor för arbetstagare (922/1999), statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet (715/ 2001), statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (577/2003) och i andra bestämmelser som utfärdats med stöd av arbetarskyddslagen.

2 §
Skyldigheter för hamninnehavare

Hamninnehavaren ansvarar för den allmänna planeringen av och de arrangemang som gäller arbetarskyddet samt arbetsförhållandenas och arbetsmiljöns allmänna säkerhet och sundhet i hamnen.

Hamninnehavaren skall för samordning av arbetsgivarnas och egenföretagarnas funktioner samt för säkerställande av hälsa och säkerhet för dem som arbetar i hamnen utreda och utvärdera säkerheten inom hamnområdet. I utredningen och utvärderingen skall beaktas de men som annat arbete som utförs i hamnen innebär för lastningen och lossningen samt de arrangemang som hänför sig till förvaring av farliga ämnen.

Hamninnehavaren skall göra upp säkerhetsanvisningar för hamnen, vilka skall innehålla en beskrivning av de allmänna arbetarskyddsprinciperna och trafikarrangemangen på hamnområdet samt anvisningar för förfarandet i nöd- och farosituationer. Trafikarrangemangen skall planeras i ändamålsenligt samarbete med dem som använder hamnen. Vid behov skall särskilda trafikregler göras upp för hamnen.

Om det i anslutning till hamnverksamheten kan uppstå risk för storolycka skall anvisningarna innehålls anvisningar om avvärjande av faror och förfaringssättet då en olycka inträffat. Vid behov skall övningar ordnas för att säkerställa att säkerhetsanvisningarna fungerar.

3 §
Ombesörjningsskyldighet

En arbetsgivare skall vid ombesörjandet av arbetstagarnas säkerhet och hälsa iaktta hamninnehavarens i 2 mom. avsedda anvisningar. En egenföretagare skall i sitt arbete iaktta de säkerhetsanvisningar som hamninnehavaren har utfärdat.

Vid utredning och utvärdering av menliga och farliga faktorer som hänför sig till arbetet skall särskild uppmärksamhet fästas vid möjligheterna att röra sig, förbindelseleder, ensamarbete och farliga ämnen.

4 §
Säkerheten vid gemensamma arbetsmoment

Den arbetsgivare som ansvarar för lastning och lossning samt fartygets befälhavare skall tillsammans säkerställa att varje arbetsmoment kan utföras på ett säkert sätt och att kontakten och informationen fungerar i tillräcklig grad mellan parterna. Särskilt skall säkerställas att förfarandet vid avbrott och farosituationer är säkert och att fartygets befäl omedelbart kan informeras om förändringar i arbetsmomenten. Vid behov antecknas de viktigaste arbetsmomenten och förfarandet i en kontrollista, som båda parterna bekräftar med sin underskrift.

Under lastnings- eller lossningsarbete får inte utföras något annat arbete som kan ge orsaka kraftigt buller, damm, gas eller något annat liknande men i arbetsmiljön.

5 §
Inledande besiktning på fartyget

Vid lastnings- eller lossningsarbete skall arbetsgivaren innan arbetet inleds för sin del kontrollera att förbindelselederna på fartyget, nödförbindelselederna, de platser där arbetet utförs och de tekniska anordningarna är i sådant skick att arbetena kan utföras tryggt. Av ett certifikat enligt internationella avtal eller av något annat tillförlitligt besiktningsprotokoll skall framgå att lyftanordningar är besiktigade på behörigt sätt.

Ett fartyg som regelbundet trafikerar hamnen skall besiktigas på nytt, om faktorer som inverkar på säkerheten har ändrats efter den föregående besiktningen. Före varje användning av kontroll- och övervakningsanordningarna för lyftanordningarna skall dock kontrolleras att de fungerar på behörigt sätt och är pålitliga.

Uppdagade brister skall utan dröjsmål anmälas till fartygets befälhavare. Arbetet får inte påbörjas innan sådana brister som äventyrar säkerheten har avhjälpts på behörigt sätt.

2 kap.

Bestämmelser som gäller arbete

6 §
Signalman och trafikvakt

Om en lyftanordnings förare inte från styrplatsen i tillräcklig omfattning kan bevaka lasten då den lyfts, skall ändamålsenliga hjälpmedel eller en signalman anlitas. Varje rep som inte är hopkopplat skall ha en egen signalman. Signalmannens uppgift är att hjälpa lyftanordningens förare vid flyttning av lasten och varna andra personer för de faror som lasten kan förorsaka.

Då ett närtransportfordons förare har begränsad sikt i körriktningen eller då det av annan orsak är skäl att varna för den fara som närtransportfordonet förorsakar, skall för närtransportfordonet finnas en trafikvakt som motsvarar signalmannen.

Signalmannen och trafikvakten får inte samtidigt ha andra uppgifter som stör dessa uppgifter. De skall ha ett kännetecken som tydligt skiljer dem från andra arbetstagare.

7 §
Särskilda krav vid arbete med lyft- och förflyttningsanordningar

Lyftanordningars och närtransportfordons förare, signalmän och trafikvakter skall ha god syn och hörsel samt tillräcklig yrkeskunskap.

Förare av hamnkranar och däcksmaskiner skall ha lämplig yrkesexamen inom branschen eller ha avlagt en lämplig del av en sådan.

8 §
Flera arbetslag i ett arbetsutrymme

Om det i samma lucköppning eller arbetsutrymme finns flera arbetslag, skall man genom planering av arbetet och arbetsomgivningen säkerställa att arbetslagen kan arbeta utan att orsaka varandra fara.

Då flera arbetslag arbetar samtidigt i lucköppningen, skall det finnas minst 3,5 meter fritt utrymme i långskeppsled per arbetslag och minst 5 meter fri bredd i lucköppningen.

Då flera lyftanordningar används skall för varje lyftanordning i båda ändarna av luckan finnas minst 3,5 meter fritt utrymme och i övrigt i lucköppningen minst 10 meter fritt utrymme. Den fria bredden i lucköppningen skall vara minst 5 meter.

9 §
Personlyft

Utan hinder av vad som någon annanstans än i lag bestäms om personlyft med varuhiss får föraren av ett närtransportfordon befinna sig i närtransportfordonet då det lyfts med fartygets varuhiss.

10 §
Arbete med risk för fall

Då arbetstagare arbetar på en last, vars höjd överstiger 1,5 meter eller under andra förhållanden där det finns risk för att arbetstagaren störtar ned, skall den öppna kanten skyddas eller risken för att arbetstagaren störtar ned förebyggas på annat sätt.

Vid arbete ovanpå containrar skall användas flyttbara arbetsplattformar, arbetskorgar eller fallskydd. För att man skall kunna förflytta sig till och avlägsna sig från en containernivå på väderdäck kan emellertid sakenliga stegar som är fästa upptill användas.

För surrning av last på storflak, rulltrailrar och motsvarande anordningar skall finnas arbetsplattformar av stabil konstruktion som har trygga förbindelseleder och som är försedda med räck, mantåg eller skyddsnät.

3 kap.

Arbetsmiljö

11 §
Trafikarrangemang

Trafiken på ett hamnområde skall planeras och ordnas så att den förlöper tryggt. Trafiken får inte föranleda onödig fara för dem som arbetar i hamnen. Obehörig trafik på hamnområdet skall förbjudas och vid behov förhindras.

För de fordon som används på hamnområdet skall ordnas ändamålsenliga och trygga parkeringsområden.

Trafiklederna för fordon och arbetsmaskiner samt gångvägarna skall markeras tydligt och vid behov skiljas åt. För personer som kommer med fordon för att uträtta ärenden i hamnen skall i mån av möjlighet ordnas områden där de kan vänta med fordonet utanför lastnings- och lossningsområdena. Trafiken skall i mån av möjlighet ordnas så att den är enkelriktad och inte löper genom korsningar.

12 §
Kajer, lager, planer och förbindelseleder

Kajer, lager, planer och förbindelseleder skall hållas i ett sådant skick som säkert arbete förutsätter. Vid flyttning av särskilt tunga varor eller anläggningar skall konstruktionernas hållbarhet säkerställas på förhand.

Vid kanten av en kaj skall lämnas ett minst 1,2 meter fritt utrymme där det inte får finnas andra fasta konstruktioner än sådana redskap som behövs för att förtöja fartyget och fästa skyddsnät.

Den körramp som leder från kajen till fartyget skall stängas av med en synlig avstängningsanordning då rampen inte är i användning.

13 §
Områden för hantering och lagring av containrar

En hamn eller en del av en hamn där godstrafiken huvudsakligen består av containertrafik, skall avgränsas och tydligt markeras som ett område för hantering och lagring av containrar. När det gäller trafikarrangemang och arbete skall sådana faktorer beaktas som hänför sig till hantering av tunga och stora enheter. Arbetarskyddet på området skall säkerställas genom övervakning, trafikarrangemang eller på något annat effektivt sätt.

Obehörigas tillträde till området för hantering och lagring av containrar skall förbjudas och vid behov förhindras helt. Det är tillåtet att röra sig på området endast med tillstånd av arbetsledningen. För lastning och lossning av containrar på fordon och på tåg skall anvisas tydligt markerade områden inom vilka fotgängartrafik är tillåten endast på trygga förbindelseleder.

Arbetstagarna skall omedelbart informeras om sådana ändringar som gäller området för hantering och lagring av containrar.

14 §
Förbindelseleder till fartyget

Arbetstagarna skall ha en trygg förbindelseled till och från fartyget. Då förbindelseleden används får laster inte lyftas ovanför den. Under förbindelseleden skall finnas ett skyddsnät som är korrekt fäst och som når åtminstone två meter om varder a sidan av förbindelseledens nedre ända.

Om förtöjningen av fartyget tillåter det skall ro-ro-fartyg bindas till kajen med separata fallrepstrappor.

Bestämmelser om säkerställande av att fartygets förbindelseleder är säkra och pålitliga finns i 5 §.

15 §
Förbindelseleder till lyftanordningar

Till manöverplatserna för lyftkranar och andra lyftanordningar på kajer skall finnas en säker förbindelseled i alla sådana lägen i vilka förbindelseleden används.

Om en förbindelseled lyftkrans manöverplats inte kan användas tryggt i lyftkranens alla lägen, skall till lyftkranens manöverplats leda en säker förbindelseled i sjöklarat läge och i det läge, i vilket lyftkranen befinner sig då ytterom fartyget placerade lasthanteringsanordningar används. Om en förbindelseled till en lyftkrans manöverplats får användas endast i de ovan nämnda lägena, skall tillträde till manöverplatsen i andra lägen förhindras. Det måste vara möjligt att på säkert sätt avlägsna sig från manöverplatsen i lyftkranens alla lägen.

16 §
Lyftkranars manöverplats

Från en lyftkrans manöverplats skall man ha god sikt över kranens verksamhetsområde. Särskilt skall det ses till att is, vatten eller smuts på fönstret inte hindrar sikten. Vid behov skall manöverplatsen kunna värmas upp.

17 §
Signalmansplattformar

Är karmen kring luckan på väderdäck så hög att signalmannen inte ser lastrummets arbetsområde, skall i luckans karm eller på däck finnas signalmansplattformar som är fasta eller som kan fästas och som vid behov skall förses med skyddsräck.

18 §
Förtöjning av fartyg

Fartyg skall förtöjas på korrekt sätt. Förtöjningarna skall vara hela och säkra att använda.

Då is avlägsnas mellan fartyget och kajen genom användning av propellrarna, skall särskild försiktighet iakttas vid arbete på kajen.

Samarbetet mellan dem som deltar i förtöjningen då is avlägsnas skall säkerställas på förhand.

19 §
Belysning

På hamnområden, på förbindelseleder, i fartyg och på övriga platser där arbete utförs skall finnas tillräcklig och lämplig belysning.

Belysningen får inte blända eller på annat sätt göra det svårt för arbetstagarna att se.

20 §
Ventilation

I lasthanteringsutrymmen och andra arbetsutrymmen skall ventilationen vara tillräcklig och ändamålsenlig, så att den avlägsnar ämnen som är farliga eller skadliga för hälsan och säkerställer att det finns tillräckligt med syre i andningsluften.

Om det är skäl att misstänka att det inte finns tillräckligt med syre i ett utrymme eller att där finns explosiva ångor eller gaser eller förgiftningsrisk, får man inte gå in i utrymmet utan vederbörlig skyddsutrustning innan utrymmet har konstaterats vara säkert.

Ventilationens effektivitet skall säkerställas innan arbetsmaskiner med förbränningsmotorer används i kylda lastutrymmen och andra små, slutna utrymmen.

21 §
Varningsbeklädnad

De som arbetar och rör sig inom lasthanterings- och trafikområdet på ett hamnområde skall använda synlig, CE-märkt varningsbeklädnad.

22 §
Räddningsredskap

På kajen skall med minst 100 meters mellanrum finnas orangefärgade livbojar försedda med flytande lina samt stegar som upptill är försedda med påhakningstinnar och båtshakar med rundade spetsar. Dessutom skall vid kanten av kajen finnas fasta, upp till kajen ledande stegar som målats med varningsfärg och som upptill på kajen har ett handtag.

4 kap.

Säkerställande av säkerheten i fråga om anordningar

23 §
Största tillåtna belastning

Innan lyftarbete börjar skall det kontrolleras att lyftanordningen, dess lastningsdon, lyftplattform och lyfthjälpmedel samt de delar som bär lasten har en tydlig märkning om största tillåtna belastning. Säkerhetskoefficienten för sådana lyfthjälpmedel som används en enda gång skall vara minst fyra.

Då arbete utförs med kopplade bommar, får lasten inte överstiga hälften av den största tillåtna belastningen för den bom som har mindre lyftkapacitet, om inte på bommarna särskilt har märkts ut den största tillåtna belastningen för de kopplade bommarna.

Utan hinder av vad som bestäms om största tillåtna belastning för närtransportfordon och i övrigt om begränsningar när det gäller användning, får järnvägsvagnar flyttas med truck eller andra sådana närtransportfordon med hjälp av vilka flytten kan utföras säkert.

24 §
Kombinerat lyft

För kombinerat lyft får användas högst två lyftanordningar. Fartygets lyftanordningar får användas för kombinerat lyft endast om lyftanordningarna har planerats för kombinerade lyft och det finns ett schema för detta.

25 §
Lyftlina

Tågvirke får användas vid lyftning eller firning endast om det är för ändamålet lämpligt och felfritt. I fråga om vajer skall det finnas ett intyg över provning och besiktning som utförts i samband med tillverkningen av dem.

Då en lyftkran eller vinsch används skall alltid minst tre varv av linan finnas kvar på trumman.

26 §
Återkommande besiktning

På lyftkran som används stadigvarande i hamnen skall minst i samband med varannan återkommandebesiktning utföras provdrift med högsta tillåtna belastning. Lösa lyfthjälpmedel skall besiktigas okulärt minst var tredje månad.

Lyfthjälpmedel som följer med lasten skall besiktigas före varje användning.

27 §
Besiktningar som utförs efter nedmontering och oförstörande besiktningar

Beståndsdelar i lyftanordningar som är utsatta för rost, slitage och trötthet skall nedmonteras och besiktigas minst vart femte år, såvida de inte kan besiktigas tillförlitligt på annat sätt. Vid behov skall oförstörande besiktningar användas. Containerutrustning och andra lastningsdon för lyftkran skall nedmonteras så att deras hållfasthet kan kontrolleras pålitligt.

Utrustning och beståndsdelar som hör till lastbommar skall nedmonteras för besiktning minst vart femte år.

28 §
Lyftanordningsinspektörers kompetens

Besiktningar som utförs på lyftkranar som används i hamnar utförs av sakkunniginrättningar som avses i 69 § statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete. Revisionsbesiktning av fartygs lyftanordningar och besiktning av lyftkranar med en lyftkapacitet på högst 1 000 kilogram och av lastkranar som understiger 25 tonmeter kan även utföras av sakkunniga som avses i 70 § i ovan nämnda beslut av statsrådet.

Lyfthjälpmedel får besiktigas av personer som har befullmäktigats av arbetsgivaren eller fartygets befälhavare och som är tillräckligt förtrogna med anläggningens konstruktion samt med användning och besiktning av den. Den som utför besiktningen skall vara förtrogen med egenskaperna hos och grunderna för underkännande av vajrar samt lyfthjälpmedel av natur- och konstfiber.

5 kap.

Farliga ämnen

29 §
Hantering av farliga ämnen

Vid hantering och förvaring av farliga ämnen skall särskild noggrannhet och försiktighet iakttas. Innan en arbetstagare hanterar farliga ämnen eller utför arbete på en plats där farliga ämnen förvaras eller har förvarats, skall arbetstagaren informeras om de risker och skyddsåtgärder som sammanhänger med hanteringen av dessa ämnen. Vid hanteringen skall de anvisningar som finns på påskrifter beaktas. Hantering är förbjuden om det farliga ämnet inte har förpackats och märkts på behörigt sätt.

Containrar som enligt märkningen innehåller bekämpningsmedel och containrar som misstänks innehålla last som har behandlats med bekämpningsmedel skall öppnas utomhus och vädras innan någon går in i containern.

30 §
Förvaring av farliga ämnen

Farliga ämnen skall förvaras i ändamålsenliga utrymmen eller på ett särskilt område som har reserverats för ändamålet. När det gäller förvaring skall särskilt beaktas samverkan mellan ämnen samt vikten av noggrann avskiljning av ämnen i förvaringsutrymmet. I förvaringsutrymmet skall finnas en nöddusch.

När det gäller tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområdet skall de bestämmelser som gäller transport av sådana ämnen beaktas.

31 §
Skriftlig deklaration

Avsändaren eller avlastaren skall, innan ett farligt ämne levereras till hamnområdet, och ett fartygs befälhavare i god tid innan lossningsarbetet inleds avge en skriftlig deklaration om det farliga ämnet till hamninnehavaren och den arbetsgivare som ansvarar för lastnings- och lossningsarbetet.

32 §
Internationella anvisningar för sjöfarten

I fråga om lastning och lossning av farliga ämnen skall i tillämpliga delar iakttas sådana anvisningar som på etablerat sätt iakttas inom internationell sjöfart.

Vid hantering av farliga ämnen skall det på arbetsplatsen finnas en person som förfogar över och som känner till anvisningarna för hantering och farosituationer enligt den internationella sjöfartsorganisationens (IMO) koder.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

33 §
Certifikat och besiktningsprotokoll

Över besiktning av lyfthjälpmedel som följer med fartygs lyftanordningar och last utfärdas ett certifikat enligt internationella avtal. Certifikat som används vid bedömningen av säkerheten skall vara tillförlitliga och bekräftade på behörigt sätt.

I certifikat eller andra besiktningsprotokoll för lyftanordningar skall antecknas besiktningsman, slutsatser från besiktningen och största belastning som använts vid provbelastning.

34 §
Undantagslov

Arbetarskyddsmyndigheten kan i enskilda fall av särskilda skäl medge undantag från denna förordning under förutsättning att arbetstagarnas säkerhet garanteras genom andra åtgärder.

35 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 28 november 1985 innefattande ordningsregler för lastning och lossning av fartyg sjämte ändringar och statsrådets beslut av den 18 september 1986 om tillämpningen på vissa hamnar av ordningsreglerna för lastning och lossning av fartyg (682/1986).

Helsingfors den 1 juli 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.