571/2004

Given i Nådendal den 24 juni 2004

Lag om ändring av 53 och 54 § i lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) det inledande stycket i 53 § 1 mom. och 53 § 2 mom. samt 54 § 1 och 2 mom.,

sådana de lyder, det inledande stycket i 53 § 1 mom. i lag 1561/1995, 53 § 2 mom. och 54 § 2 mom. i lag 909/2001 samt 54 § 1 mom. i lag 612/1994, som följer:

53 §

Skatteverket kan på ansökan bevilja partiell eller fullständig befrielse från arvs- och gåvoskatt, förseningsränta, dröjsmålsränta och restavgift samt ränta med anledning av uppskov. Befrielse kan beviljas,


Finansministeriet eller Skattestyrelsen kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skatteverket.


54 §

Har värdet av en andel i ett bo eller av en gåva efter att skattskyldigheten började väsentligt minskat, kan skatteverket av särskilda skäl på ansökan besluta att en sådan andel av den betalda skatten som kan anses vara skälig skall återbetalas till den skattskyldige eller att det obetalda skattebeloppet skall minskas i motsvarande mån.

Finansministeriet eller Skattestyrelsen kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som handläggs av skatteverket.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Lagen tillämpas på ansökningar som blir anhängiga den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 57/2004
FiUB 4/2004
RSv 63/2004

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.