424/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen av den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 1, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 20 a, 23 och 24 §, samt

ändras 4, 10, 11, 13, 19 och 30 § som följer:

4 §
Bedömning av tillräcklig studieframgång hos högskolestuderande

Studierna anses framskrida i en sådan takt att den studerande kan avlägga examen inom den stödtid som fastställts för studierna i fråga, om en universitetsstuderande per stödmånad i genomsnitt har minst tre studieveckors studieprestationer som hör till examen och en yrkeshögskolestuderande per stödmånad i genomsnitt minst fyra studieveckors studieprestationer. Studiestöd kan dock beviljas eller utbetalningen av stödet fortsättas, om en universitetsstuderande per stödmånad i genomsnitt har 2,7 studieveckors studieprestationer som hör till examen och en yrkeshögskolestuderande per stödmånad i genomsnitt 3,2 studieveckors studieprestationer.

Även om studieprestationerna under hela den föregående studietiden är färre än vad som nämns i 1 mom., kan studiestöd beviljas eller utbetalningen av stödet fortsättas, om en universitetsstuderande under stödmånaderna under det läsår som föregår bedömningen har genomfört i genomsnitt minst 2,7 studieveckors studieprestationer och en yrkeshögskolestuderande i genomsnitt minst 3,2 studieveckors studieprestationer per stödmånad.

Framgången i studierna anses dock inte tillräcklig även om förutsättningarna i 1 mom. uppfylls, om den studerande helt saknar prestationer för det föregående läsåret eller om antalet prestationer i förhållande till de förbrukade stödmånaderna varit synnerligen litet.

När studiestödet har dragits in på grund av otillräcklig framgång i studierna kan en studerande beviljas studiestöd, om han eller hon efter indragningen av studiestödet har genomfört så många nya studieprestationer att han eller hon har förutsättningar att klara av sina studier på det sätt som förutsätts i 5 b § i lagen om studiestöd.

10 §
Avtal om skötsel av uppgifterna

I det avtal mellan Folkpensionsanstalten och en högskola som avses i 9 a § 4 mom. i lagen om studiestöd skall överenskommelse träffas om åtminstone följande frågor utöver dem som nämns i lagen:

1) utbildning för och handledning av de personer som deltar i skötseln av de uppgifter som anges i avtalet samt

2) avtalets giltighet och uppsägning av avtalet.

11 §
Arvoden till medlemmar i studiestödsnämnden

Högskolan beslutar om de mötesarvoden som skall betalas till studiestödsnämndens medlemmar och sekreterare samt till sakkunniga. I fråga om dagtraktamente och resekostnadsersättningar tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om resekostnadsersättningar.

13 §
Beloppet av bostadstillägget i länder med låg hyresnivå

I Bulgarien, Rumänien och Slovenien är bostadstillägget 58,87 euro per månad, i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Tjeckien, Ukraina och Vitryssland 75,68 euro per månad samt i Slovakien och Ungern 109,32 euro per månad.

Om studeranden lägger fram en utredning om att den uppburna månadshyran är större än det belopp som anges ovan, betalas bostadstillägget till samma belopp som hyran, dock högst 180,80 euro per månad.

19 §
Betalningsdag för studiepenningen och bostadstillägget

Studiepenningen och bostadstillägget betalas den fjärde dagen i kalendermånaden eller därpå följande bankdag. Retroaktiva förmånsposter kan dock betalas också någon annan bankdag.

30 §
Delegationens kostnader och arvoden

Delegationens kostnader betalas av statsmedel. Undervisningsministeriet fattar beslut om ordförandens, vice ordförandens, medlemmarnas, de sakkunnigas och sekreterarens mötesarvoden. I fråga om resekostnadsersättningar tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om resekostnadsersättningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004. Vid bedömningen av tillräcklig framgång i studier som har genomförts innan förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning av den 26 oktober 2001 om beloppet av studiestödets bostadstillägg i länder med låg hyresnivå (931/2001).

Helsingfors den 19 maj 2004

Kulturminister
Tanja Karpela

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.