345/2004

Given i Helsingfors den 7 maj 2004

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 7 § 4 och 5 mom. samt 13 och 18 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 7 § 4 och 5 mom. i lag 636/1998 samt 13 och 18 § delvis ändrade i lag 734/2001,

ändras 1 § 3 och 4 mom., 2 § 1 mom., 5 § 1 mom., 6 § 1 mom., 7 b, 9, 11 och 12 §, 14 a § 3 mom., 15 § 1 mom., 16 §, 17 § 1 mom., 19 § 1 mom., 20 §, 22 § 2 mom., 24 §, 25 § 1 mom., 28 § 1 mom., 44 § 1 mom., 46 § 2 mom. samt 49 och 56 §,

av dessa lagrum 6 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1665/1995, 1133/1996, 457/1997, 710/1997 och 1277/2000, 7 b § sådan den lyder i lag 1099/2000, 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 49/1997, 11 §, 14 a § 3 mom., 16 §, 17 § 1 mom. och 46 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 734/2001, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 940/1995 samt i nämnda lagar 49/1997 och 1277/2000, 15 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, 20 § sådan den lyder i lag 41/2000, 22 § 2 mom., 28 § 1 mom. och 56 § sådana de lyder i lag 1427/2001, samt

fogas till lagen nya 5 a, 5 b, 7 c, 9 a, 15 a och 25 b § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Studiestöd kan beviljas en i Finland stadigvarande bosatt utlänning som vistas i landet av någon annan orsak än studier, om han eller hon

1) har beviljats kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd enligt 33 § utlänningslagen (301/2004),

2) är medborgare i Europeiska unionen eller en därmed jämförbar person eller familjemedlem till en sådan enligt 153 och 154 § utlänningslagen och hans eller hennes uppehållsrätt har registrerats på basis av 159 § utlänningslagen, eller

3) är nordisk medborgare enligt 157 § utlänningslagen och har registrerat sin vistelse på basis av ett internordiskt flyttningsbetyg.

Studiestöd beviljas en finsk medborgare som bedriver studier utomlands, om han eller hon har haft sin i lagen om hemkommun (201/1994) avsedda hemkommun i Finland i minst två år under de fem år som föregår inledandet av studierna och om vistelsen utomlands kan anses tillfällig.

2 §
Studiestödsförmåner

På de villkor som föreskrivs i denna lag beviljas studiestöd i form av

1) studiepenning,

2) bostadstillägg, samt

3) statsborgen för studielån.


5 §
Allmänna villkor för beviljande av studiestöd

De allmänna villkoren för att studiestöd skall beviljas är att den studerande har antagits till en läroanstalt, att han eller hon bedriver studierna på heltid, har framgång i studierna samt är i behov av ekonomiskt stöd.


5 a §
Heltidsstudier

Studier där målsättningen är att avlägga högskoleexamen är heltidsstudier.

Gymnasiestudier är heltidsstudier när deras omfattning enligt lärokursen är sammanlagt minst 75 kurser. Dessutom förutsätts att den studerande under terminen deltar i minst 10 kurser eller studier som motsvarar dem eller i två prov som ingår i studentexamen. Gymnasiestudier som ordnas i internat betraktas dock alltid som heltidsstudier.

Yrkesinriktade studier och andra studier än de som avses i 1 eller 2 mom. är heltidsstudier när studiernas omfattning i genomsnitt är minst tre studieveckor per studiemånad. När studiernas omfattning inte har dimensionerats i studieveckor, fordras att den studerande under i genomsnitt minst 25 veckotimmar deltar i undervisning enligt undervisnings- eller utbildningsprogrammet eller i praktik som hör till studierna.

Studier som genomförs vid en utländsk läroanstalt är heltidsstudier när läroanstalten har angett dem som sådana. Om läroanstalten inte har angivit huruvida studierna är heltidsstudier kan 1―3 mom. tillämpas på studier som genomförs utomlands. Studiestöd beviljas dock inte för studier som helt ordnas som distansstudier.

5 b §
Tillräcklig framgång i studierna

Framgången i studierna följs årligen. Framgången i studierna anses tillräcklig om den tid under vilken den studerande bedriver studier på heltid inte väsentligt kommer att överskrida den stödtid som fastställts för studierna i fråga.

Utbetalningen av studiestödet kan fortsättas även om studieprestationerna är otillräckliga, om den studerande anför särskilda skäl till att studierna tillfälligt fördröjts. Godtagbara skäl kan vara att den studerande eller en nära anhörig drabbats av sjukdom eller att den studerande befinner sig i en svår livssituation eller något annat särskilt skäl av tillfällig natur.

Den studerande kan ges en tidsfrist inom vilken han eller hon skall visa framsteg i studierna på det sätt Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden förutsätter, för att utbetalningen av studiestödet skall kunna fortsättas, vid äventyr att utbetalningen annars avbryts.

Studiestödet upphör om den studerande inte svarar på begäran om utredning, inte anger godtagbara skäl till att studierna framskrider långsamt eller inom utsatt tid inte genomfört de studier som förutsätts av honom eller henne.

Studiestödet kan återkrävas om studieprestationer helt saknas under en termin eller om det av omständigheterna framgår att den studerande inte ens haft för avsikt att studera på heltid.

Närmare bestämmelser om bedömningen av tillräcklig framgång i studierna kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Begränsningar i fråga om studiestödet

Studiestöd beviljas inte den som

1) får studiestöd från en främmande stat,

2) får vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000),

3) deltar i läroavtalsutbildning som ordnas enligt lagen om yrkesutbildning (630/1998),

4) får arbetsmarknadsstöd, arbetslöshetsdagpenning eller utbildningsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

5) deltar i utbildning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002),

6) får alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002),

7) får ålderspension, förtida ålderspension eller individuell förtidspension enligt de lagar, pensionsreglementen eller pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961) eller motsvarande pension enligt folkpensionslagen (347/1956),

8) får pension som betalas på grund av full arbetsoförmåga eller invaliditetspension enligt folkpensionslagen,

9) får arbetslöshetspension enligt de lagar, pensionsreglementen eller pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande pension enligt folkpensionslagen,

10) får generationsväxlingspension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) eller avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994),

11) för samma utbildning får rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/1991) eller enligt arbetspensionslagarna,

12) får full ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) eller lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) eller med stöd av bestämmelserna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) eller lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990),

13) fullgör beväringstjänst eller civiltjänst,

14) avtjänar fängelsestraff och studerar i straffanstalten.


7 b §
Förbrukning av stödtiden

En stödmånad anses förbrukad när studiepenningen har betalts ut. Om stödtagaren frivilligt betalar tillbaka studiepenningen för en stödmånad före utgången av mars kalenderåret efter stödåret, återinförs stödmånaden. Återkrav medför inte att en stödmånad återinförs, om inte återkravet föranleds av felaktig utbetalning eller av retroaktiv betalning av en sådan förmån som avses i 6 §.

7 c §
Antalet stödmånader per läsår

För högskoleexamen beviljas studiestöd i allmänhet för nio månader per läsår. Studiestöd kan dock beviljas för en längre tid om den studerande visar att han eller hon bedriver studier under mer än nio månader under läsåret.

Studiestöd beviljas i allmänhet enligt hela studiemånader från den dag studierna inleds. En studiemånad berättigar till studiestöd om den omfattar minst 18 dagar som ingår i läsåret.

Inom den grundläggande yrkesutbildningen beviljas studiestöd för nio och en halv månad från den dag studierna inleds, om den tionde månaden omfattar minst 15 dagar som ingår i läsåret. Studiestöd kan beviljas för en tionde månad, om den tionde studiemånaden omfattar minst 25 dagar som ingår i läsåret. Studiestöd kan beviljas för längre tid på de villkor som anges i 2 mom.

Inom gymnasieutbildningen kan studiestöd beviljas för högst nio månader per läsår.

9 §
Studiestödsnämnderna

Vid en högskola finns en studiestödsnämnd som högskolan tillsätter för två år i sänder.

Till nämnden hör en ordförande samt minst tre och högst sju andra medlemmar. För varje medlem utses en personlig ersättare. Hälften av medlemmarna, ordföranden inbegripen, och deras ersättare utses bland lärare eller andra tjänstemän vid högskolan samt hälften av medlemmarna och deras ersättare bland de studerande vid högskolan. Högskolan utser en av medlemmarna till vice ordförande.

Föredragande i nämnden och sekreterare för nämnden är en av högskolan utsedd tjänsteman.

Närmare bestämmelser om nämndens verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 a §
Studiestödsnämndernas uppgifter

Studiestödsnämnderna har till uppgift att

1) följa framgången i studierna och på eget initiativ eller på begäran av Folkpensionsanstalten eller den studerande ge utlåtande om studieframgången,

2) ange tillräcklig omfattning i fråga om studier som bedrivs under sommaren eller utomlands och i enskilda fall ge utlåtande till Folkpensionsanstalten.

Om framgången i studierna inte är tillräcklig skall studiestödsnämnden höra den studerande innan den ger sitt utlåtande.

Studiestödsnämndens utlåtande är bindande för Folkpensionsanstalten.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmelser utfärdas om ett avtal mellan Folkpensionsanstalten och en högskola om att högskolans studiestödsnämnd sköter de uppgifter som enligt denna lag hör till Folkpensionsanstalten i fråga om högskolans egna studerande. I avtalet skall särskilt anges parternas uppgifter och förutsättningarna att sköta uppgifterna samt användningen av uppgifter mellan avtalsparterna och ersättningen för kostnaderna. Folkpensionsanstalten har rätt att övervaka och granska studiestödsnämndernas verksamhet.

11 §
Studiepenningens belopp

Om inte något annat följer av 3 eller 4 mom. eller av 17―19, 19 a eller 20―22 § är studiepenningen per månad

1) för en studerande som bor hos sin förälder 38,68 euro i högskolor och 21,86 euro i andra läroanstalter, om den studerande är yngre än 20 år, samt 105,96 euro i högskolor och 63,91 euro i andra läroanstalter, om den studerande har fyllt 20 år,

2) för en studerande som bor någon annanstans än hos sin förälder 126,14 euro i högskolor och 84,09 euro i andra läroanstalter, om den studerande är yngre än 18 år,

3) för en studerande som bor någon annanstans än hos sin förälder 259,01 euro i högskolor och 213,60 euro i andra läroanstalter, om den studerande har fyllt 18 år,

4) för en studerande som är gift eller underhållsskyldig 259,01 euro i högskolor och 213,60 euro i andra läroanstalter.

Om en studerande bor i en bostad som han eller hon hyr av sin förälder eller som ägs av föräldern och den finns i samma fastighet som förälderns stadigvarande bostad, beviljas studiepenning till samma belopp som till en studerande som bor hos sin förälder.

Om föräldrarnas sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster enligt 30 § inkomstskattelagen (1535/1992) är högst 13 800 euro per år, kan studiepenningen höjas enligt följande:

1) en studiepenning på 38,68 euro med högst 58,87 euro,

2) en studiepenning på 21,86 euro med högst 42,05 euro,

3) en studiepenning på 105,96 euro med högst 126,14 euro,

4) en studiepenning på 63,91 euro med högst 84,09 euro,

5) en studiepenning på 126,14 euro med högst 126,14 euro,

6) en studiepenning på 84,09 euro med högst 84,09 euro.

Höjningen minskas med 10 procent för varje helt belopp av 1 380 euro som överskrider inkomstgränsen. Om det sammanlagda beloppet av de inkomster som avses i 3 mom. överstiger 26 100 euro betalas ingen höjning.

Rätten till åldersrelaterad högre studiepenning enligt 1 mom. 1 eller 3 punkten uppkommer i början av den månad då stödtagaren uppnår den ålder som anges i punkten i fråga.

12 §
Höjning av studiepenningen till samma nivå som i högskolorna

I fråga om följande läroanstalter och studier är beloppet av studiepenningen detsamma som i högskolorna:

1) yrkesläroanstalter utomlands,

2) sådana utbytesstudier utomlands under minst två månader som anknyter till yrkesutbildning som genomförs i hemlandet,

3) yrkesutbildning som genomförs på Åland, när studiesociala förmåner inte hör till studierna,

4) studier inom den steinerpedagogiska lärarutbildningen vid läroanstalten Snellman-korkeakoulu, med undantag för studier inom den allmänna studielinjen.

14 a §
Bostadstilläggets belopp

Bostadstillägget för den som studerar utomlands är 180,80 euro i månaden. Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om bostadstilläggets belopp i länder med låg hyresnivå.


15 §
Statsborgen för studielån

Statsborgen för studielån beviljas studerande som får studiepenning enligt denna lag eller vuxenutbildningsstöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd. En studerande som på grund av sådana inkomster som avses i 20 § inte får studiepenning, kan dock beviljas statsborgen för studielån. Statsborgen för studielån beviljas för högst ett läsår i sänder. Beslutet om beviljande av statsborgen kan dock omfatta statsborgen för juni och juli före läsåret. Om studierna varar högst 12 månader kan statsborgen för studielån beviljas genom ett enda beslut för hela studietiden.


15 a §
Lyftande av studielån

Studielån ges mot skuldebrev som Folkpensionsanstalten har fastställt formuläret för. För studier kan beviljas ett studielån, vars belopp ökas med en beviljad ny lånerat.

Studielån skall lyftas under det läsår för vilket statsborgen har beviljats. Studielån får dock inte lyftas efter att studierna har slutförts eller avbrutits, om inte något annat följer av 4 mom.

Studielån lyfts enligt följande:

1) ett studielån som beviljats för avläggande av examen vid en utländsk läroanstalt, för vetenskapliga påbyggnadsstudier eller en person som får vuxenutbildningsstöd eller för studier som varar högst 12 månader kan lyftas i en rat,

2) av ett lån som beviljats för högskolestudier kan den del som är avsedd för höstterminen lyftas tidigast den 1 augusti och vårterminens andel tidigast den 1 januari,

3) studielån som är avsedda för studier vid andra läroanstalter kan lyftas enligt följande:

a) lånerater avsedda för augusti―oktober tidigast den 1 augusti,

b) lånerater avsedda för november och december tidigast den 1 november,

c) lånerater avsedda för januari och februari tidigast den 1 januari,

d) lånerater avsedda för mars―juli tidigast den 1 mars.

När beslutet om statsborgen för studielån omfattar statsborgen för juni eller juli före läsåret, får den första raten av lånet lyftas redan under dessa månader. Om statsborgen har beviljats genom ett enda beslut för studier som omfattar högst 12 månader, kan lånet lyftas under dessa månader. Om tiden mellan det beslutet gavs och studierna eller läsåret avslutas är kortare än två månader eller beslutet om borgen ges efter det läsåret eller studierna har avslutats, skall studielånet lyftas senast två månader efter det att beslutet om borgen gavs.

Innan en studerande lyfter en ny rat av studielånet skall kreditinstitutet hos Folkpensionsanstalten kontrollera att statsborgen är giltig.

16 §
Statsborgens storlek

Beloppet av statsborgen för studielån är 220 euro per stödmånad för den som fyllt 18 år och 310 euro för den som får vuxenutbildningsstöd. Om den sökande är yngre än 18 år beviljas 160 euro i borgen. Rätten till högre statsborgen börjar vid ingången av den månad då den studerande fyller 18 år. Beloppet av statsborgen för studielån för den som studerar utomlands är 360 euro per stödmånad.

Under de terminer då den studerande får studiestöd höjs beloppet av statsborgen med det tillägg på studielånet som kreditinstitutet beviljar den studerande för betalning av den ränta på studielånet som förfaller till betalning under studieåret.

17 §
Hur studerandens egna inkomster inverkar på studiepenningen och bostadstillägget

En studerande kan under ett kalenderår utöver studiepenning ha andra skattepliktiga inkomster och stipendier som är avsedda att trygga utkomsten till ett belopp som kallas fribelopp. Stipendier som kompletterar studiestödet och är avsedda för studerandeutbyte utomlands beaktas inte. Fribeloppet räknas så att den studerande kan ha

1) inkomster uppgående till 505 euro för varje månad för vilken han eller hon har fått studiepenning eller bostadstillägg, samt

2) inkomster uppgående till 1 515 euro för varje månad för vilken han eller hon inte har fått studiepenning eller bostadstillägg.


19 §
Beaktande av föräldrarnas inkomster

Föräldrarnas inkomster beaktas inte när studiestöd beviljas högskolestuderande.


20 §
Beaktande av vissa inkomster och förmåner

Studiepenning beviljas inte en studerande som

1) får en genomsnittlig lön på minst 505 euro i månaden för arbetspraktik som utgör en obligatorisk del av studierna eller examen och anses som arbetspraktik på heltid samt uppfyller de allmänna villkor som ställs på framgång i studierna eller för en period med inlärning i arbetet, eller

2) från läroanstalten får ett stipendium avsett att trygga utkomsten, dagpenning för studier eller någon annan motsvarande ekonomisk förmån till ett belopp som överskrider den högsta studiepenning som beviljas för utbildningen i fråga.

Stipendier som kompletterar studiestödet och är avsedda för studerandeutbyte utomlands beaktas inte vid bedömningen av om studiepenning skall beviljas.

22 §
Skattepliktiga inkomster

Föräldrarnas inkomster enligt 11 och 19 § och makens inkomster enligt 19 a § beaktas på basis av den senast verkställda statsbeskattningen från ingången av året närmast efter det år då beskattningen slutfördes. Sådana inkomster som föräldrarna och maken haft utomlands jämställs med de skattepliktiga inkomster som avses i inkomstskattelagen, om motsvarande inkomst i Finland hade varit skattepliktig. Inkomster utomlands beaktas till bruttobelopp för tiden före ansökan om studiestöd. Sökanden skall lämna en utredning om de inkomster som föräldrarna har fått utomlands och den som ansöker om bostadstillägg en utredning om de inkomster som maken har fått utomlands för det år i fråga om vilket inkomsterna utifrån beskattningsuppgifterna i övrigt beaktas vid beviljande eller justering av studiestöd. Om föräldrarnas eller makens ekonomiska situation väsentligt förändrats efter skatteåret, kan förändringarna beaktas enligt 25 b § när stöd beviljas.

24 §
Betalning

Studiepenning och bostadstillägg betalas månatligen in på det konto som den studerande uppgivit i ett penninginstitut i Finland. Bestämmelser om betalningsdagen utfärdas genom förordning av statsrådet. En enskild stödpost kan dock betalas även på något annat sätt, om inbetalning på konto inte är möjlig eller om den sökande eller stödtagaren anför särskilda skäl som Folkpensionsanstalten godtar.

25 §
Justering och inställelse av studiestöd

Studiestödet justeras eller indras om det i den studerandes förhållanden skett en sådan förändring som inverkar på rätten att få studiestöd eller på stödbeloppet.


25 b §
Justering av studiestödet vid förändringar i föräldrarnas eller makens inkomster

Den ekonomiska ställningen för den studerandes föräldrar eller make anses ha förändrats väsentligt om föräldrarnas eller makens inkomster efter den senast verkställda beskattningen har förändrats med minst 20 procent. När studiestöd har beviljats eller justerats under vårterminen på basis av de förändrade inkomster som avses ovan, kan stödet betalas på basis av dem till utgången av samma år. När studiestöd har beviljats eller justerats under höstterminen på basis av de förändrade inkomster som avses ovan, kan stödet betalas på basis av dem till utgången av det följande kalenderåret.

28 §
Indrivning av studiestöd i vissa fall

Om en studerande har fått studiepenning eller bostadstillägg för samma tid för vilken han eller hon retroaktivt beviljas någon förmån enligt 6 §, får Folkpensionsanstalten driva in det studiestöd som för denna tid betalts ut utan grund så att det grundlöst utbetalda studiestödet dras av från den förmån som betalas retroaktivt.


44 §
Utmätnings- och överföringsförbud

Studiepenning, bostadstillägg och studielån får inte mätas ut.


46 §
Finansiering

Folkpensionsanstalten skall fem vardagar före den dag då studiepenningarna och bostadstilläggen betalas meddela staten en uppskattning av beloppet av de studiepenningar, bostadstillägg, borgensansvar och måltidsstöd som skall betalas den följande månaden. Staten skall senast en vardag före nämnda betalningsdag på basis av meddelandet betala Folkpensionsanstalten det belopp som anges i meddelandet.


49 §
Måltidsstöd för högskolestuderande

Folkpensionsanstalten svarar inom ramen för det anslag som i statsbudgeten reserverats för måltidsstöd för högskolestuderande för beviljande av understöd till dem som förestår studentrestauranger och för annan förvaltning i samband med detta.

56 §
Övergångsbestämmelse om studielån

På studielån som beviljats med stöd av den upphävda lagen om studiestöd skall den nämnda upphävda lagens 6 § och 7 § 1 och 2 mom. alltjämt tillämpas sådana de lyder när denna lag träder i kraft.

Maximiräntan för studielån som har beviljats med stöd av den upphävda lagen om studiestöd är grundräntan ökad med högst 1,5 procentenheter.

Räntestöd för studielån som har beviljats med stöd av den upphävda lagen om studiestöd återställs inte längre.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004. Lagens 56 § tillämpas dock från den 1 januari 2005.

I fråga om vuxenstudiepenning tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 93/2003
KuUB 3/2003
RSv 96/2003

Helsingfors den 7 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.