246/2004

Given i Helsingfors den 6 april 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 30 juni om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk (646/2000) 11 § 1 och 2 mom. och 20 § 4 mom. sådana de lyder 11 § 2 mom. i förordning 463/2001 och 20 § 4 mom. i förordning 1278/2001, samt bilaga 1 del A fjärde stycket, bilaga 2 del A och bilaga 3 andra stycket, sådana de lyder bilaga 2 del A i förordning 389/2003 och bilaga 3 i förordning 1207/2000, samt

fogas till förordningens 6 §, sådan den lyder i förordning 1278/2001, ett nytt 4 mom., varvid nuvarande 4 mom. flyttas till 5 mom., som följer:

6 §
Utbildning för jordbrukare

Som utbildning för jordbrukare godkänns också sådan utbildning i anslutning till miljöstödsförbindelse, vilken har genomförts före ingåendet av förbindelsen.


11 §
Växtskydd

Den växtskyddsspruta som används vid spridning av växtskyddsmedel skall testas vart femte år av en av kontrollcentralen för växtproduktion auktoriserad testare. Om en period på fem år går ut efter vegetationsperioden skall den växtskyddsspruta som används vid spridning av växtskyddsmedel testas innan följande vegetationsperiod börjar. Med växtskyddsspruta avses självgående och traktordrivna växtskyddssprutor. En ny växtskyddsspruta anses testad om den uppfyller kraven enligt standardserien SFS-EN 12761 och om lantbruksteknologiska forskningsenheten vid Lantbrukets forskningscentral eller någon annan motsvarande inrättning har utfärdat ett skriftligt intyg om godkännande. Ett skriftligt intyg över testningen skall finnas.

Den som sprider växtskyddsmedel på en gårdsbruksenhets åkrar skall vart femte år genomgå sprutförarutbildning. Om en period på fem år går ut efter vegetationsperioden skall sprutförarutbildning genomgås innan följande vegetationsperiod börjar. Ett skriftligt intyg över deltagandet i utbildningen skall finnas. Som utbildning som är förenlig med stödvillkoren godkänns endast sådana utbildningsdagar som arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning har godkänt i förväg på det sätt som bestäms i 34 §. Som utbildning godkänns också en sådan specialexamen gällande giftiga bekämpningsmedel som kontrollcentralen för växtproduktion anordnar. Eftersom specialexamen är i kraft tio år, skall antingen sprutförarutbildning genomgås eller specialexamen avläggas på nytt under det sjätte giltighetsåret. Utbildningen enligt ovan skall genomgås före utgången av det första förbindelseåret. Som utbildning godkänns också sådan utbildning i anslutning till miljöstödsförbindelse, vilken har genomförts före ingåendet av förbindelsen.


20 §
Främjande av animalieproduktionsdjurens välbefinnande

Jordbrukaren skall delta i en endagskurs som gäller animalieproduktionsdjurens välbefinnande utöver de utbildningsdagar som ingår i basåtgärderna. Utbildningen kan genomgås personligen av antingen den jordbrukare som har ingått förbindelsen eller jordbrukarens make eller en person som deltar i gårdsbruksenhetens skötsel. Ifall det är fråga om gårdsbruk som bedrivs av ett dödsbo eller av en sammanslutning, skall den som ansvarar för gårdsbruksenhetens skötsel uppfylla det utbildningskrav som här avses. Utbildningen skall genomgås före utgången av det första förbindelseåret, dvs. före den 31 maj året i fråga. Ett skriftligt intyg över utbildningen skall finnas. Som här avsedd utbildning kan godkännas endast sådana utbildningsdagar som arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning har godkänt i förväg på det sätt som bestäms i 34 §. Som utbildning godkänns också sådan utbildning i anslutning till miljöstödsförbindelse, vilken har genomförts före ingåendet av förbindelsen.


Denna förordning träder i kraft den 14 april 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 6 april 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Marketta Lehtonen

Bilagor 1-3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.