34/2004

Given i Helsingfors den 22 januari 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om forskningscentralen för de inhemska språken

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen den 17 december 1993 om forskningscentralen för de inhemska språken (1213/1993) 3 och 4 § och 13 § 2 mom., samt

ändras 2 § och mellanrubriken före den, 5 § 4 mom. samt 7, 9 och 11 §,

av dessa lagrum 2 och 9 § sådana de lyder i förordning 758/1996 och 7 § sådan den lyder i förordning 141/2000, som följer:

Forskningscentralens delegation
2 §

Forskningscentralen har en delegation som stöder dess verksamhet, behandlar riktlinjerna för verksamheten och dess utveckling, tar initiativ som gäller verksamheten och främjar forskningscentralens samarbete med olika intressentgrupper.

Delegationen tillsätts av forskningscentralen, som även utfärdar närmare bestämmelser om delegationens verksamhet. Åtminstone en av medlemmarna i delegationen skall företräda forskningscentralens personal.

5 §

Vid förhinder för direktören fungerar en tjänsteman förordnad av direktören som dennes ställföreträdare.

7 §

Direktören för forskningscentralen utses av undervisningsministeriet. Om utnämning till direktör i tjänsteförhållande för viss tid med stöd av 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen (750/94) beslutar undervisningsministeriet.

Beslut om utnämning eller anställning av övrig personal vid forskningscentralen fattas av direktören.

9 §

Sakkunnigorgan inom forskningscentralen är finska, svenska och samiska språknämnden samt språknämnderna för teckenspråk och romani. Till varje nämnd kallar direktören, efter att ha hört forskningscentralens delegation, för tre år åt gången minst fyra och högst sju medlemmar, av vilka en hör till forskningscentralens anställda. Direktören utser ordförande och vice ordförande för nämnderna bland dessas medlemmar.

Nämnderna har som uppgift att inom respektive språk fatta beslut om språkliga rekommendationer av principiell eller allmän betydelse.

Närmare bestämmelser om nämndernas verksamhet ges i arbetsordningen.

11 §

Närmare bestämmelser om forskningscentralens verksamhet och organisation samt om hur ärenden skall handläggas och avgöras meddelas av forskningscentralens direktör i arbetsordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 januari 2004

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Högskoleråd
Juhani Hakkarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.