1200/2003

Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i reglementet för riksdagens kansli av den 13 februari 1987 (320/1987) 20 § 3 punkten, 24 § 1 punkten, 32 § 1 mom. 1, 6, 7 a, 8 och 9 punkten, 34 § 4 mom. och 35 § 1 mom., av dessa 32 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i riksdagens beslut 752/1996, 32 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i riksdagens beslut 364/1998, 32 § 1 mom. 7 a och 8 punkten sådana de lyder i riksdagens beslut 722/2000 och 32 § 1 mom. 9 punkten sådan den lyder i riksdagens beslut 634/1997, samt

fogas till 32 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i riksdagens nämnda beslut 752/1996, 634/1997, 364/1998 och 722/2000, nya 10―12 punkter som följer:

20 §

Biträdande generalsekreteraren skall, utöver vad som stadgas i arbetsordningen för riksdagen och i 19 § ovan,


3) biträda utskotten genom att leda och övervaka utskottssekreterarnas verksamhet, samt


24 §

Förvaltningsdirektören skall, utöver vad som stadgas i 19 §,

1) organisera kanslikommissionens sammanträden och vara föredragande i kanslikommissionen samt föredra de ärenden som enligt 10 och 71 § lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003) skall avgöras av generalsekreteraren,


32 §

Behörighetsvillkor är

1) för generalsekreteraren och biträdande generalsekreteraren juris kandidatexamen eller annan lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med lagberedningsarbete samt god kännedom om riksdagsarbetet,


6) för byråcheferna, dataadministrationschefen, personalchefen, biträdande byråcheferna och ADB-chefen lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de ärenden som hör till byråns behörighetsområde,


7 a) för direktören, förste informationsexperterna, cheferna för serviceenheterna, arkivchefen och nätverksexperten lämplig högre högskoleexamen innefattande eller kompletterad med utbildning inom informationsområdet samt god förtrogenhet med frågor som hör till enhetens behörighetsområde,

8) för säkerhetschefen juris kandidatexamen eller annan lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med frågor som hör till enhetens behörighetsområde,

9) för riksdagssekreterarna juris kandidatexamen eller annan lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med lagberedningsarbete eller kännedom om riksdagsarbetet,

10) för biträdande direktören för internationella enheten och råden för internationella ärenden lämplig högre högskoleexamen och för sekreterarna för internationella ärenden lämplig högskoleexamen samt för alla dessa god förtrogenhet med frågor som hör till enhetens behörighetsområde,

11) för personalläkarna medicine licentiatexamen och god förtrogenhet med företagshälsovård, och

12) för intendenten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med frågor som hör till tjänsten.


34 §

Biträdande byråchefen är ställföreträdare för byråchefen. Ställföreträdare för byråchefen vid förvaltningsbyrån är personalchefen, för byråchefen vid fastighetsbyrån säkerhetschefen och för dataadministrationschefen ADB-chefen.


35 §

Angående verksamhetsenheternas och tjänstemännens uppgifter och arbetsfördelning bestäms vid behov närmare genom beslut av kanslikommissionen och behöriga chefer.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

TFK 1/2003
FvUB 10/2003
RSk 41/2003

Helsingfors den 5 december 2003

På riksdagens vägnar


Paavo Lipponen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.