1169/2003

Given i Helsingfors den 19 december 2003

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 4 § 3 mom., 4 d § 7 mom., 8 § 4 mom. 3 och 7 punkten, i 10 d § 2 mom. det inledande stycket och 1 punkten samt 4―7 mom., 12 d § 1 mom., 15 b §, 16 § och mellanrubriken före den, 17 och 17 a―17 c §, 18 § och mellanrubriken före den, 19 § 1 mom., 19 c § 5 och 7 mom., 19 d § 1 mom., 21 § 1 och 5 mom. och 21 a § 6 mom. samt temporärt 4 § 6 mom., 4 e § 2 mom., 6 a § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten, 7 § 4 mom., 7 d § 1 mom., 7 f § 1 mom. 1 och 5 punkten, 8 § 3 mom. och 12 c § 1 mom.,

av dessa 4 § 3 mom., 4 e § 2 mom., i 10 d § 2 mom. det inledande stycket och 1 punkten samt 4―7 mom., 12 d § 1 mom., 21 § 5 mom. och 21 a § 6 mom. sådana de lyder i lag 375/2001, 4 § 6 mom., 6 a § 1 mom., 7 § 4 mom., 7 d § 1 mom. och 7 f § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 1482/1995, 4 d § 7 mom. sådant det lyder i lag 612/1991, 6 a § 2 mom. 5 punkten och 8 § 3 mom. sådana de lyder i lag 559/1993, 7 f § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 1279/2000, 8 § 4 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 1040/1998, 8 § 4 mom. 7 punkten sådan den lyder i lag 571/1993, 12 c § 1 mom. sådant det lyder i lag 1302/2002, 15 b § sådan den lyder i lag 1730/1991, 17 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1304/1989 och 1167/1996 samt i nämnda lag 1482/1995, 17 a § sådan den lyder i lag 603/1986, 17 b § sådan den lyder i lag 949/1992 och i nämnda lag 375/2001, 17 c § sådan den lyder i lag 33/2002, 18 § sådan den lyder i lagarna 459/1986 och 621/1995, 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag 313/1995, 19 c § 5 och 7 mom. sådana de lyder i lag 1331/1999, 19 d § 1 mom. sådant det lyder i lag 835/1996 och 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1263/1999, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder i lag 356/1997, ett nytt 3 mom., till 10 d §, sådan den lyder i nämnda lag 375/2001, ett nytt 8 mom., varvid de nuvarande 8 och 9 mom. blir 9 och 10 mom., en ny mellanrubrik före 17 § och till lagen nya 17 d―17 k § samt en ny mellanrubrik före 17 k § som följer:

3 §

Arbetsgivaren skall se till att det på varje arbetsplats finns framlagt information om i vilken pensionsanstalt arbetsgivaren anordnat pensionsskydd enligt denna lag för sina arbetstagare.

4 §

Rätt till invalidpension tillkommer en arbetstagare vars arbetsförmåga på grund av sjukdom, lyte eller skada, med beaktande också av den tid som redan förflutit, kan uppskattas vara utan avbrott nedsatt med minst två femtedelar åtminstone ett år. Vid bedömningen av i vilken mån arbetsförmågan är nedsatt beaktas arbetstagarens återstående förmåga att skaffa sig förvärvsinkomster genom sådant tillgängligt arbete som rimligen kan förutsättas av honom eller henne med hänsyn till utbildning, tidigare verksamhet, ålder och boendeförhållanden samt därmed jämförliga andra omständigheter. Vid varierande arbetsförmåga beaktas de årliga inkomsterna. En arbetstagare har likaså rätt till invalidpension när han eller hon, efter det att ett arbetsavtalsförhållande som omfattas av denna lag upphört, för ett senare tjänste- eller arbetsavtalsförhållande beviljats invalidpension enligt 9 § lagen om statens pensioner (280/1966), 24 § lagen om kommunala pensioner (549/2003), 1 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (298/1966) eller 13 § lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001), om inte något annat följer av förhandlingsförfarandet enligt 10 d § 5 mom.


Invalidpension betalas, om inte något annat följer av 4 d §, från ingången av den månad som följer närmast på den under vilken rätten till pension uppkommit. Invalidpension beviljas dock inte utan giltigt skäl retroaktivt för längre tid än ett år före den månad som följer närmast efter ansökan om pension. En invalidpension beviljas tills vidare eller i form av i 7 mom. avsett rehabiliteringsstöd för viss tid. En invalidpension dras in eller utbetalningen avbryts från ingången av den kalendermånad som följer efter det att pensionstagaren återfått sin arbetsförmåga i sådan grad att han eller hon inte längre uppfyller villkoren för erhållande av pensionen. Rehabiliteringsstöd kan dessutom dras in, om mottagaren utan giltig orsak har vägrat delta i rehabilitering. Om en invalidpension vars utbetalning avbrutits dras in, dras pensionen in från och med tidpunkten för avbrytandet. När en mottagare av invalidpension uppnår den ålder som berättigar till ålderspension, ändras invalidpensionen till ålderspension.


4 d §

Utbetalas invalidpension enligt 19 b § 5 mom. som ett engångsbelopp, skall på invalidpensionen inte tillämpas det som bestäms ovan i denna paragraf.


4 e §

En arbetstagare enligt 1 mom. har rätt att efter fyllda 58 år få individuell förtidspension också när han eller hon, efter det att ett arbetsavtalsförhållande som omfattas av denna lag har upphört, för ett senare tjänste- eller arbetsavtalsförhållande beviljats individuell förtidspension enligt 9 c § lagen om statens pensioner, 33 § lagen om kommunala pensioner, 1 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan eller 13 § lagen om Folkpensionsanstalten, om inte något annat följer av 10 d § 5 mom.


6 a §

Om arbetsoförmågan har börjat innan 360 dagar har förflutit efter att arbetsavtalsförhållandet upphörde, skall även tiden mellan arbetsoförmågans början och pensionsåldern (återstående tid) räknas såsom till pension berättigande tid när den invalidpension som beviljas på grundval av detta arbetsavtalsförhållande fastställs. En förutsättning är dock att arbetstagaren under det år då arbetsoförmågan började och de omedelbart föregående tio kalenderåren i minst 12 månader har haft sådant förvärvsarbete som berättigar till grundpension enligt 8 § 4 mom. och skall försäkras i Finland. När ovan nämnda tid om 12 månader räknas ut betraktas såsom till pension berättigande tid en sådan kalendermånad under vilken arbetstagaren har haft sådana inkomster som avses i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, dock under förutsättning att inkomsterna för hela kalenderåret uppgår till minst det belopp som nämns i lagens 5 § 2 mom. En kalendermånad under vilken arbetstagaren har haft sådana inkomster som avses i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) beaktas på motsvarande sätt, om inkomsterna för hela kalenderåret uppgår till minst det belopp som nämns i den sistnämnda lagens 3 § 2 mom.

Vid beräknandet av de 360 dagar som avses i 1 mom. beaktas inte de dagar då arbetstagaren


5) har fått rehabiliteringspenning enligt en lag eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. eller enligt lagen om rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsbestämmelserna inom olycksfalls- eller trafikförsäkringen, eller


7 §

Då pensionslönen räknas ut beaktas dock inte den tid för vilken arbetstagaren har varit berättigad till heleffektiv pension enligt 6 § 1 mom. och inte heller tiden efter det att arbetstagaren har fyllt 65 år. Om ett arbetsavtalsförhållande har avslutats enligt 2 § 5 mom., anses det dock vid tillämpningen av denna paragraf att arbetsavtalsförhållandet har fortgått utan avbrott, ifall pensionens belopp före samordningen enligt 8 § 1 mom. blir större om det räknas ut på detta sätt.


7 d §

Om det av arbetstagarens eller förmånstagarens uppgifter framgår att pensionslönen i arbetstagarens eller förmånslåtarens arbetsavtalsförhållande som omfattas av denna lag, av något undantagsskäl som yppat sig högst tio år före pensionsfallet är lägre än hans eller hennes enligt 9 § justerade pensionslön i samma arbetsavtalsförhållande, innan ett sådant skäl yppade sig, under så lång tid att den större lönen kunde anses såsom stabiliserad, och om denna omständighet har en inverkan om minst 20 procent på helhetspensionsskyddet, anses såsom pensionslön i detta arbetsavtalsförhållande den genomsnittliga arbetsförtjänst som arbetstagaren hade haft om nämnda skäl inte hade funnits.


7 f §

Annan pension än deltidspension höjs med ett arbetspensionstillägg, om arbetstagaren har fått

1) inkomstrelaterad dagpenning med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa antingen såsom i nämnda lag avsedd löntagare eller såsom i 1 kap. 6 § 2 mom. i nämnda lag avsedd företagare, dock inte om arbetstagaren har fått i 5 kap. 12 i nämnda lag avsedd dagpenning som grundar sig på tilläggsförsäkring,


5) rehabiliteringspenning enligt en lag eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. i denna lag eller enligt lagen om rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsbestämmelserna inom olycksfalls- eller trafikförsäkringen, dock inte om rehabiliteringspenningen har betalts som tillägg till pensionen.


8 §

Om en arbetstagare inte har rätt till grundpension som omfattar minst ett år till pension berättigande tid, skall såsom samordningsgrund användas den högsta pensionslön eller arbetsinkomst som ligger till grund för grundpensionen. Är en arbetstagare utan avbrott under en tid av minst ett år samtidigt sysselsatt i två eller flera till i 4 mom. nämnd grundpension berättigande arbetsavtals- eller tjänsteförhållanden eller i företagarverksamhet, sammanräknas motsvarande pensionslöner och arbetsinkomster när samordningsgrunden fastställs. Om en arbetstagare omedelbart före pensionsfallet på grund av ett tidigare pensionsfall har fått grundpension eller annan därmed jämförbar, på arbetsavtals- eller tjänsteförhållande grundad pension, och har han eller hon samtidigt under minst tre år stått i sådant arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller bedrivit sådan företagarverksamhet som berättigar till grundpension enligt 4 mom., läggs vid bestämmandet av samordningsgrunden till pensionslönen eller arbetsinkomsten i nämnda arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet 10/6 av den tidigare pensionen. Beträffande tillämpningen av detta moment på arbetsavtalsförhållanden som omfattas av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare gäller dock vad som bestäms i dessa lagar.

De grundpensioner som skall beaktas vid samordningen är följande på arbets- och tjänsteförhållande samt företagarverksamhet grundade ålders- och invalidpensioner:


3) pension i enlighet med det i lagen om kommunala pensioner eller lagen om införande av lagen om kommunala pensioner (550/2003) föreskrivna grundpensionsskyddet;


7) med stöd av 13 § lagen om Folkpensionsanstalten beviljad pension i enlighet med grundpensionsskyddet;


10 d §

Om en arbetstagare har omfattats av pensionsskydd såväl enligt en pensionslag för den privata sektorn som enligt en lag som avses i 8 § 4 mom. 3, 4, 7 eller 8 punkten (pensionslagar för den offentliga sektorn) och om pensionsskydd i enlighet med minimivillkoren vid tidpunkten för pensionsfallet eller därförinnan senast hade ordnats för honom eller henne i en pensionsanstalt inom den privata sektorn, skall denna pensionsanstalt (sista pensionsanstalt)

1) ge en beslutssammanställning som upptar pensionsanstaltens beslut enligt 1 mom. samt beslut av de pensionsanstalter (pensionsanstalter inom den offentliga sektorn) som sköter pensionsskydd enligt pensionslagarna för den offentliga sektorn och motsvarande familjepensionsskydd, och


Dock gäller att om den återstående tiden eller motsvarande förtjänst beaktas på någon annan grund än arbetstagarens sista arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet när pensionens belopp räknas ut, är sista pensionsanstalt utan hinder av 1―3 mom. den pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn där pensionsskyddet för den återstående tiden eller motsvarande pensionsskydd har ordnats.

Om en pensionsanstalt inom den offentliga sektorn i egenskap av sista pensionsanstalt avgör en arbetstagares rätt till invalidpension eller individuell förtidspension med stöd av 9 § 1 mom. a- eller b-punkten eller 9 c § lagen om statens pensioner, 24 § 1 mom. 1 punkten eller 33 § lagen om kommunala pensioner, 1 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan eller 13 § lagen om Folkpensionsanstalten och om den månatliga pensionen från en pensionsanstalt inom den privata sektorn är större än tre gånger det belopp som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten, skall pensionsanstalten inom den offentliga sektorn före beslutet begära att pensionsanstalten inom den privata sektorn ger en bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga. Om pensionsanstalten inom den privata sektorn och den sista pensionsanstalten då är av olika åsikt om arbetstagarens arbetsförmåga, tillämpas inte på pensionen vad som i sista meningen i 4 § 3 mom. föreskrivs om rätten till invalidpension, vad som i 4 e § 2 mom. föreskrivs om rätten till individuell förtidspension eller vad som i 3 mom. ovan föreskrivs om sista pensionsanstalt.

En pensionsanstalt inom den privata eller den offentliga sektorn som betalar pension eller avträdelsestöd betraktas som sista pensionsanstalt även när pensionstagaren beviljas annan ny pension än invalidpension. En pensionsanstalt som betalar arbetslöshets- eller deltidspension betraktas dock som sista pensionsanstalt när pensionstagaren beviljas invalidpension, om inte något annat följer av 7 mom.

Om den återstående tiden eller motsvarande förtjänst skall eller borde beaktas i pensioner både enligt pensionslagarna för den privata sektorn och enligt pensionslagarna för den offentliga sektorn när pensionsbeloppet räknas ut eller om ny pension beviljas efter en sådan pension, tillämpas inte vid behandlingen av pensionen vad som i 2―5 mom. föreskrivs om sista pensionsanstalt. Detta förfarande tillämpas också när deltidspension beviljas samtidigt i enlighet med både en pensionslag för den privata sektorn och en pensionslag för den offentliga sektorn. På behandling av familjepension tillämpas dock vad som i 2―5 bestäms om sista pensionsanstalt, trots att den återstående tiden eller motsvarande förtjänst skall beaktas i familjepensioner både enligt pensionslagarna för den privata sektorn och enligt pensionslagarna för den offentliga sektorn när pensionsbeloppet räknas ut.

Pensionsanstalter inom arrangemanget med sista pensionsanstalt kan komma överens om att arrangemanget med sista pensionsanstalt skall iakttas även i de situationer som avses i 6 och 7 mom. Pensionssökanden skall underrättas om vilken pensionsanstalt som sköter hans eller hennes pensionsärende.


12 c §

För täckande av det ansvar och de kostnader som beaktandet av arbetslöshets- och utbildningstid förorsakar pensionsanstalter som bedriver i denna lag och i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden nämnd verksamhet, den i lagen om sjömanspensioner nämnda sjömanspensionskassan, den i lagen om kommunala pensioner nämnda kommunala pensionsanstalten samt kyrkans centralfond, som bedriver i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan nämnd verksamhet, skall den i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) avsedda arbetslöshetsförsäkringsfonden inom en tid som bestäms av social- och hälsovårdsministeriet årligen till pensionsskyddscentralen betala en försäkringspremie vars storlek ministeriet fastställer så att den enligt uppskattning motsvarar 80 procent av det belopp som skulle erhållas, om för dagar som motsvarar i 7 f § 1 mom. 1―4 punkten nämnd förmån skulle betalas en mot medelpremien enligt denna lag svarande premie. I den genomsnittliga försäkringspremien beaktas härvid inte den del av försäkringspremien som tas ut för pensionsskyddscentralens kreditförsäkring. Som lön som ligger till grund för försäkringspremien används den arbetsförtjänst som uppskattas motsvara den genomsnittliga lön som ligger till grund för den förmån som avses i 7 f § 1 mom. 1 punkten. På gemensam framställning av pensionsskyddscentralen och arbetslöshetsförsäkringsfonden får social- och hälsovårdsministeriet bestämma att förskott skall betalas på ovan nämnd försäkringspremie.


12 d §

Har en pensionsanstalt i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i 10 d § 2 mom. betalt ut pensioner eller familjepensioner enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 3, 4, 7 eller 8 punkten, skall pensionsskyddscentralen driva in och gottgöra pensionsanstalten dessa pensionskostnader samt ränta senast under det kalenderår som följer på utbetalningsåret. Förskott kan också tas ut för ändamålet. Pensionskostnaderna drivs in och gottgörs enligt vad pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn närmare avtalar särskilt om saken.


15 b §

Har en arbetsgivare anordnat pensionsskyddet för sina arbetstagare enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, fastän denna lag borde ha tillämpats på arbetsavtalsförhållandet, skall pensionsarrangemanget rättas räknat från ingången av kalenderåret före det under vilket pensionsanstalten har meddelat arbetsgivaren rättelsen. Pensionsskydd som för tid före denna tidpunkt har anordnats enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare förblir i kraft. Arbetstagarens pension bestäms dock enligt denna lag. Pensionsbelopp som har betalts ut enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare skall anses som delbetalningar av pensionen.

Hörande av vittnen
16 §

Pensionsanstalterna och pensionsskyddscentralen har rätt att på eget initiativ eller på anhållan av den som saken gäller för utredning av ett ärende som är under behandling låta höra vittnen vid en allmän underrätt.

Erhållande, hemlighållande och utlämnande av uppgifter
17 §

Arbetsgivaren är skyldig att till pensionsanstalterna och pensionsskyddscentralen lämna ut namn, personbeteckning, datum när anställningen började och när den slutade samt löne- och tjänstgöringstidsuppgifter om sina anställda i arbetsavtalsförhållanden enligt denna lag. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att till pensionsanstalterna och pensionsskyddscentralen lämna ut uppgifter om de anställningar som fortgår vid kalenderårets slut samt om övriga faktorer som påverkar arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkring och försäkringspremien. Närmare bestämmelser om de ovan avsedda uppgifterna och utlämnandet av dessa utfärdas genom förordning av statsrådet. Om arbetsgivaren underlåter att lämna de ovan avsedda uppgifterna eller gör det senare än vad som bestäms i statsrådets förordning, kan pensionsanstalten påföra arbetsgivaren en skälig försäkringspremie förhöjd till högst det dubbla beloppet.

Utöver det som bestäms i 1 mom. är arbetsgivaren skyldig att på begäran lämna pensionsanstalterna, pensionsskyddscentralen och en besvärsinstans som avses i denna lag de uppgifter om arbetstagarens arbete och arbetsförhållanden samt övriga motsvarande uppgifter som kan fås av arbetsgivaren och som är nödvändiga för avgörandet av ett försäkrings-, pensions- eller förmånsärende eller som annars är nödvändiga vid verkställigheten av uppdrag enligt denna lag.

Då arbetsgivaren ombes lämna uppgifter som behövs för behandlingen av arbetstagarens pensions- eller rehabiliteringsärende, får till arbetsgivaren utan arbetstagarens samtycke lämnas endast de sekretessbelagda uppgifter om arbetstagaren som är nödvändiga för att precisera de uppgifter som behövs vid beslutsfattandet i de nämnda ärendena.

Pensionsanstalterna och pensionsskyddscentralen har rätt att i arbetsgivarens handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. De har också rätt att få handräckning av polisen och övriga myndigheter för att få de ovan avsedda uppgifterna.

17 a §

Pensionsanstalterna, pensionsskyddscentralen och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter

1) av en försäkrings- och pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring och av myndigheter och andra instanser på vilka tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) få de uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av ett försäkrings-, pensions- eller förmånsärende eller som annars är nödvändiga enligt denna lag eller enligt överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland eller vid utförandet av uppdrag som föreskrivits i internationella rättsakter om social trygghet,

2) av läkare och andra yrkesutbildade personer som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och av sådana verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården som avses i 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) samt av den som verkställer rehabilitering och av andra verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården, socialserviceproducenter eller vårdinrättningar på begäran få utlåtanden och övriga nödvändiga uppgifter om den pensions- eller förmånssökandes journalhandlingar, rehabilitering, hälsotillstånd, vård samt arbetsförmåga, om sökanden inte själv lämnar dessa uppgifter.

Pensionsskyddscentralen har på det sätt som avses i det inledande stycket i 1 mom. dessutom rätt att

1) av dem som beviljat förmåner få de uppgifter om i 6 a § 2 mom. avsedda förmåner som arbetstagaren beviljats och som behövs för fastställandet av pensionsgrundande rätt till återstående tid samt de uppgifter om i 7 f § 1 mom. avsedda förmåner som arbetstagarna beviljats och som behövs för fastställandet av arbetspensionstillägget; de uppgifter som behövs för fastställandet av arbetspensionstillägget skall på det sätt pensionsskyddscentralen bestämmer lämnas till pensionsskyddscentralen för varje kalenderår före utgången av maj följande år eller före en annan med pensionsskyddscentralen överenskommen tidpunkt,

2) förutom av pensionsanstalterna också av landskapet Åland, Folkpensionsanstalten, Statskontoret, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund, Trafikförsäkringscentralen, försäkringsbolag som sköter lagstadgad olycksfalls- och trafikförsäkring, Försäkringsbranschens Rehabilitering rf samt övriga myndigheter och inrättningar inom socialförsäkringen få de personuppgifter och övriga uppgifter om det pensionsskydd och övriga socialskydd som dessa instanser sköter och som behövs för att fullgöra de uppdrag som nämns i 14 § 1 mom. 6 punkten.

17 b §

Den som ansöker om pension skall lämna pensionsanstalten de uppgifter som är nödvändiga för behandlingen och avgörandet av pensionsärendet.

Den som får invalidpension skall underrätta pensionsanstalten om att han eller hon återfått arbetsförmågan och att rehabiliteringen avbrutits samt den som får individuell förtidspension som beviljats som invalidpension att han eller hon börjar förvärvsarbeta.

Den som får arbetslöshetspension skall underrätta pensionsanstalten om

1) sin vistelse utomlands eller något annat liknande skäl till att han eller hon inte kan ta emot arbete,

2) att han eller hon börjar förvärvsarbeta och att förvärvsinkomsten motsvarar minst det belopp som nämns i 4 c § 4 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare, och

3) att han eller hon vägrar ta emot ett av arbetskraftsmyndigheten anvisat i 4 c § 1 mom. 3 punkten lagen om pension för arbetstagare angivet fortlöpande arbete som varar minst en månad.

Den som får deltidspension är skyldig att underrätta pensionsanstalten om

1) förändringar i sina arbetstidsarrangemang, om den genomsnittliga arbetstiden per vecka samtidigt förändras,

2) andra än kollektivavtalsenliga löneförhöjningar,

3) att ett arbetsavtalsförhållande eller företagsverksamhet upphör eller att ett nytt förhållande eller ny verksamhet inleds,

4) förändringar i företagsverksamheten, och

5) att en ny arbetspension börjar löpa.

Den som får efterlevandepension är skyldig att underrätta pensionsanstalten om han eller hon har ingått äktenskap. Om ett barn som får barnpension ges som adoptivbarn till någon annan än förmånslåtarens efterlevande make eller dennes make, är barnets adoptivföräldrar skyldiga att underrätta pensionsanstalten om adoptionen.

Oberoende av pensionstagarens underrättelseskyldighet enligt 2―5 mom. kan pensionsanstalten kräva en utredning av pensionstagaren angående omständigheter som nämns i 2―5 mom. samt om andra liknande omständigheter som påverkar pensionens belopp och pensionsrätten, om det finns skäl att misstänka att det har skett förändringar i dessa omständigheter. Har pensionstagaren inte tillställt pensionsanstalten dessa utredningar inom en av pensionsanstalten utsatt skälig tid, kan ärendet avgöras på basis av tillgängliga uppgifter.

17 c §

Pensionsanstalterna, pensionsskyddscentralen och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som de enligt denna lag har rätt att få. Om de i 17 a § avsedda uppgifterna behövs i en viss form och detta förorsakar den som lämnar ut uppgifterna betydande tilläggskostnader, skall kostnaderna dock ersättas. Dessutom har en yrkesutbildad person som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården rätt att få skälig ersättning för utlåtanden som ges på basis av den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 17 a § 1 mom. 2 punkten.

17 d §

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas på offentligheten i fråga om pensionsanstaltens och pensionsskyddscentralens handlingar och verksamhet till den del som bestäms i 4 § 2 mom. i nämnda lag, om inte något annat anges i denna eller i någon annan lag. På verkställigheten av denna lag tillämpas inte 18 kap. 6, 6 b och 6 c § lagen om försäkringsbolag (1062/1979), 132, 132 a och 132 c § lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) och inte heller 165, 165 a och 165 c § lagen om försäkringskassor (1164/1992).

På sekretessen i fråga om handlingar som erhållits eller uppgjorts vid utförandet av uppdrag som föreskrivs i denna lag eller uppdrag som hänför sig till verkställandet av denna lag och på uppgifter i dessa handlingar samt i fråga om tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande av uppgifter som erhållits vid utförandet av dessa uppdrag tillämpas 22―24 och 35 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet också när det inte är fråga om handlingar och uppgifter som upprättats eller erhållits för uppdrag som hör till utövandet av offentlig makt enligt 4 § 2 mom. i nämnda lag. Beträffande utlämnande av uppgifter gäller härvid i tillämpliga delar vad som bestäms i 7 kap. i nämnda lag.

Utöver det som i 24 § 1 mom. 20 punkten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet bestäms är också sådana handlingar och uppgifter sekretessbelagda som grundar sig på verkställigheten av denna lag och som gäller arbetsgivarens ekonomiska ställning.

17 e §

Pensionsanstalterna och pensionsskyddscentralen skall på arbetstagarens begäran till honom eller henne lämna ut de uppgifter pensionsanstalten eller pensionsskyddscentralen har om arbetstagarens rätt till pension. Angående en parts rätt att få information, rätt att ta del av en handling som gäller parten själv samt rätt att kontrollera sådana uppgifter om sig själv som införts i ett register gäller i övrigt det som bestäms särskilt.

Pensionsanstalterna har rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, för arbetsgivarens bokföring och för fastställandet av försäkringspremier som orsakas av förmåner beviljade enligt denna lag lämna uppgifter om en förmån enligt denna lag som arbetstagaren beviljats och om dess belopp samt för ovan nämnda ändamål också lämna övriga nödvändiga uppgifter till den arbetsgivare hos vilken den som erhållit förmånen är anställd eller på basis av vars arbetsavtalsförhållande ansvaret för pensioner och rehabiliteringspenning bestäms enligt denna lag.

17 f §

Utöver det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har pensionsanstalterna och pensionsskyddscentralen rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, lämna uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande:

1) till ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse som sköter tilläggspensionsskyddet får för den löpande skötseln av annat pensionsskydd enligt denna lag än frivilligt grupptilläggspensionsskydd som avses i 11 § 1 mom. utlämnas arbetstagarnas namn- och adressuppgifter, personbeteckningar, uppgifter om pensionernas belopp och de faktorer som påverkar pensionens belopp samt övriga nödvändiga uppgifter för ändamål som nämns i denna punkt,

2) till ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse får för avtalande av villkoren för nytt grupptilläggspensionsskydd utlämnas arbetstagarnas namn- och adressuppgifter, personbeteckningar, uppgifter om pensionernas belopp och om de faktorer som påverkar pensionens belopp samt övriga nödvändiga uppgifter för ändamål som nämns i denna punkt, om tilläggspensionsskyddet avslutas på arbetsgivarens initiativ och ersätts med motsvarande nytt tilläggspensionsskydd; den som ger den nya tilläggspensionsförsäkringen skall härvid förete utredning för pensionsskyddscentralen om att det nya tilläggspensionsskyddet innebär ersättande av tidigare tilläggspensionsskydd med nytt pensionsskydd,

3) till ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse får för fastställande av tilläggspensionsskyddet och kostnaderna för det utlämnas uppgifter om arbetstagarnas arbetsavtalsförhållanden, pensionsrätt, ålders- och könsfördelning och om de faktorer som påverkar pensionens belopp samt, för fastställande av tilläggspensionsskyddets slutliga innehåll, arbetstagarnas namn- och adressuppgifter, personbeteckningar, uppgifter om pensionernas belopp och om de faktorer som påverkar pensionens belopp samt övriga nödvändiga uppgifter för ändamål som nämns i denna punkt; en förutsättning för utlämnande av preciserade personuppgifter är dock att livförsäkringsbolaget, pensionskassan eller pensionsstiftelsen har sett till att de arbetstagare som omfattas av tilläggspensionsarrangemanget, efter att försäkringsavtalet eller pensionsarrangemanget godkänts, har fått behövlig utredning om livförsäkringsbolagets, pensionskassans eller pensionsstiftelsens möjlighet att få de nödvändiga uppgifterna och att arbetstagaren inte uttryckligen avsäger sig tilläggspensionsarrangemanget eller förbjuder utlämnandet av uppgifter,

4) till vederbörande myndighet och organ får utlämnas uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av uppdrag enligt en överenskommelse om social trygghet som är bindande för Finland eller en internationell rättsakt om social trygghet,

5) uppgifter om pension, pensionsrätt eller försäkring som erhållits från en pensionsanstalt som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 3―5 och 7―9 punkten nämnda lagar och pensionsstadgor får utlämnas till Folkpensionsanstalten eller en annan sådan mottagare som har rätt att få dessa uppgifter med stöd av lag,

6) till ett ministerium, skatteförvaltningen och anstalter eller sammanslutningar som har hand om det lagstadgade socialskyddssystemet och som administrerar socialskyddsförmåner som påverkas av en förmån enligt denna lag får i fråga om en person som erhållit en förmån enligt denna lag utlämnas personbeteckning och övriga identifieringsuppgifter, uppgifter om utbetalade förmåner, uppgifter om arbetsgivaren och andra härmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga för samkörning av personuppgifter för att utreda brott och missbruk som riktar sig mot socialskyddet och för någon annan övervakningsåtgärd av engångsnatur, samt till polis- och åklagarmyndigheterna ovan nämnda uppgifter, som är nödvändiga för att utreda brott och väcka åtal; dock inte uppgifter om hälsotillståndet i situationer enligt detta lagrum eller uppgifter som avser att beskriva grunderna för en persons behov av socialvård,

7) till skatteförvaltningen får utlämnas de uppgifter som den behöver för uppfyllandet av den övervakningsskyldighet som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd (1118/ 1996), om det finns skäl att misstänka att arbetsgivaren inte har fullgjort sin innehållningsskyldighet,

8) till en registeransvarig som bedriver kreditupplysningsverksamhet får utlämnas uppgifter om en enligt denna lag utsökningsbar försäkringspremiefordran hos arbetsgivaren.

I de fall som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten får pensionsanstalten lämna ut uppgifterna endast på det villkoret att pensionsskyddscentralen har gett tillstånd därtill.

Pensionsskyddscentralen har på det sätt som avses i det inledande stycket i 1 mom. dessutom rätt

1) att till arbetstagarnas grupplivförsäkringspool, som med fullmakt av livförsäkrings- och olycksfallsförsäkringsbolagen sköter ersättningsverksamheten i fråga om arbetstagarnas grupplivförsäkring, och till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt lämna ut namn, personbeteckning och dödsdatum för arbetstagare som haft en anställning som omfattas av denna lag och som avlidit före 65 års ålder, arbetstagarnas förmånstagares namn och personbeteckningar samt övriga motsvarande uppgifter som behövs när det avgörs huruvida förutsättningarna för beviljande av grupplivförsäkringens försäkringssumma uppfylls; motsvarande uppgifter har pensionsskyddscentralen rätt att lämna ut också till Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten för behandling av ekonomiskt stöd motsvarande grupplivförsäkring,

2) att lämna ut uppgifter som den fått med stöd av 17 och 17 a § till de pensionsanstalter som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 3―5 och 7―9 punkten nämnda lagar och pensionsstadgor och som med stöd av lag har rätt att få dessa uppgifter av arbetsgivaren, av en instans som nämns i 17 a § eller av pensionsskyddscentralen.

Pensionsanstalterna och pensionsskyddscentralen skall i och för utlämnandet av sådana uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten och 3 mom. 2 punkten komma överens med de pensionsanstalter som sköter verkställandet av i 8 § 4 mom. 3―5 och 7―9 punkten nämnda lagar och pensionsstadgor om vad som kan vidareutlämnas ur de uppgifter som avses ovan och till vem de kan vidareutlämnas.

17 g §

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag och dess ombud har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter till ett annat företag som hör till samma i 14 b kap. lagen om försäkringsbolag avsedda försäkringsgrupp eller i 18 kap. 6 b § 2 mom. lagen om försäkringsbolag avsedda ekonomiska sammanslutning lämna ut sådana uppgifter som omfattas av tystnadsplikten och som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna enligt denna lag.

Utöver det som bestäms i 1 mom. kan arbetspensionsförsäkringsbolaget till ett annat företag som avses i 1 mom. lämna ut de uppgifter som behövs för kundbetjäning, skötseln av kundförhållanden och annan kundhantering. Sådana uppgifter är arbetsgivarens eller företagarens namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer eller kundbeteckning, uppgifter som behövs för kontakter, uppgifter om företagets ägandeförhållanden och försäkringsarrangemang och lönesumman samt sådana uppgifter i anslutning till kundhanteringen som jämställs med dessa uppgifter.

Vad som i denna lag bestäms om skyldigheten att iaktta sekretess och brott mot den gäller också dem som har fått en sekretessbelagd uppgift på grundval av denna paragraf.

17 h §

Den som lämnar uppgifter vidare med stöd av 17 f och 17 g § ansvarar för att innehållet i de uppgifter som lämnas ut motsvarar de uppgifter som den som lämnar ut uppgifterna fick av den som gav dem.

Innan uppgifter lämnas vidare med stöd av 17 f § skall den som lämnar ut uppgifterna försäkra sig om att den som tar emot uppgifterna har rätt enligt lag att få de utlämnade uppgifterna av den som har gett dem till den som lämnar ut uppgifterna.

17 i §

Pensionsskyddscentralen och, med dess samtycke, pensionsanstalterna har, utöver det som bestäms i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, rätt att öppna en teknisk anslutning

1) för en sammanslutning eller inrättning som verkställer lagstadgad socialförsäkring till sådana uppgifter i sina personregister som sammanslutningen eller inrättningen med stöd av denna eller en annan lag har rätt att få för verkställigheten av sina uppgifter,

2) för myndigheter eller organ som nämns i 17 f § 1 mom. 4 och 5 punkten för utlämnande av uppgifter som avses i dessa punkter,

3) för försäkringsbolag som idkar frivillig pensionsförsäkring som avses i 96 § inkomstskattelagen (1535/1992) till sådana uppgifter i sina register som är nödvändiga för att utreda avdrag i beskattningen på basis av frivillig pensionsförsäkringspremie,

4) för ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse för utlämnande av uppgifter som avses i 17 f § 1 mom. 1―3 punkten.

Pensionsskyddscentralen har utöver det som bestäms i 1 mom. rätt att öppna en teknisk anslutning för de i 17 f § 3 mom. 1 och 2 punkten nämnda instanserna för lämnandet av uppgifter som avses i dessa punkter.

En teknisk anslutning får dock öppnas för utlämnande av uppgifter som avses i 17 f § 1 mom. 5 punkten och 3 mom. 2 punkten endast om därom kommits överens enligt 17 f § 4 mom.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får även hämtas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen sekretessen är avsedd att skydda. Om det dock är fråga om en teknisk anslutning som öppnats med stöd av 1 mom. 3 punkten, får sekretessbelagda personuppgifter med hjälp av den hämtas endast med samtycke av personen i fråga.

Innan en teknisk anslutning öppnas skall den som begär uppgifter förete en utredning för den som öppnar anslutningen om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

17 j §

Pensionsanstalten skall på förhand på lämpligt sätt informera pensionssökanden om var uppgifter om denne finns att få och vart uppgifterna i regel kan lämnas ut.

Straffbestämmelser
17 k §

En arbetsgivare eller dennes företrädare som uppsåtligen underlåter att sköta försäkringsskyldigheten enligt denna lag eller till någon som handhar uppdrag enligt denna lag lämnar felaktiga uppgifter som är nödvändiga enligt denna lag och som påverkar försäkringspremien eller vägrar att lämna ut dessa uppgifter eller uppsåtligen felaktigt innehåller arbetstagarens pensionsavgift som avses i 12 b § 1 mom. skall, om inte gärningen med hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, bedömd som en helhet är ringa eller om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot arbetsgivarens skyldigheter enligt lagen om pension för arbetstagare dömas till böter.

En arbetsgivare eller dennes företrädare som i andra fall än de som avses i 1 mom. uppsåtligen underlåter att lämna uppgifter enligt denna lag eller uppsåtligen lämnar felaktiga uppgifter skall, om inte gärningen med hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, bedömd som en helhet är ringa eller om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot skyldigheten att lämna uppgifter enligt lagen om pension för arbetstagare dömas till böter.

I denna paragraf avses med arbetsgivare den som låter utföra arbete i ett arbetsavtalsförhållande eller därmed jämförbart anställningsförhållande samt den som faktiskt utövar den beslutanderätt som hör till arbetsgivaren. Med arbetsgivarens företrädare avses en medlem i ett lagstadgat eller annat beslutande organ hos en juridisk person som är arbetsgivare samt den som i arbetsgivarens ställe leder eller övervakar arbetet.

Till straff för ett förfarande som är straffbart enligt denna paragraf döms den mot vars förpliktelser gärningen eller försummelsen strider. Vid bedömningen av detta skall beaktas dennes ställning, arten och omfattningen av hans uppgifter och befogenheter samt även i övrigt hans andel i att den lagstridiga situationen uppkommit eller fortgått.

Återkrav av förmån och kvittning
18 §

Om en person har fått en i denna lag avsedd förmån till ett större belopp än vad han eller hon haft rätt till, skall den förmån som betalts utan grund krävas tillbaka.

Återkrav av en förmån som betalts utan grund kan lämnas helt eller delvis därhän om detta kan anses skäligt och om utbetalningen av förmånen inte kan anses vara en följd av förmånstagarens eller dennes företrädares svikliga förfarande eller om det belopp som skall krävas tillbaka är obetydligt.

En förmån som betalts utan grund får även återkrävas genom kvittning mot framtida pensionsposter. Från den pensionspost som i varje enskilt fall skall utbetalas får dock inte utan pensionstagarens medgivande dras av mer än en sjättedel av den del av pensionsposten som återstår sedan på denna har verkställts förskottsinnehållning med stöd av lagen om förskottsuppbörd eller uppburits källskatt med stöd av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978).

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas också när en pensionsanstalt i egenskap av pensionsanstalt inom den privata sektorn eller sådan sista pensionsanstalt som avses i 10 d § 2 mom. utan grund har betalt ut förmåner enligt pensionslagar för den privata sektorn. Till den del den sista pensionsanstalten utan grund har betalt ut förmåner enligt pensionslagar för den offentliga sektorn, fattas återkravsbeslutet av den aktuella pensionsanstalten inom den offentliga sektorn enligt vad som föreskrivs i den lag som gäller den. Den sista pensionsanstalten skall dock ge en beslutssammanställning över de förmåner som återkrävs samt återkräva beloppet. Om den sista pensionsanstalten sköter återkravet genom kvittning enligt 3 mom., skall såsom den pensionspost som avses där betraktas det sammanlagda beloppet av de pensionsposter som den sista pensionsanstalten skall betala.

19 §

En avgift som med stöd av denna lag fastställts av en pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen samt en på avgiften för tiden för betalningsdröjsmål beräknad årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. räntelagen (633/1982) får utsökas utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).


19 c §

Om kommunen eller samkommunen har ordnat vård eller omvårdnad på institution eller familjevård för en pensionsberättigad, skall pensionsanstalten på yrkande av kommunen eller samkommunen till kommunen eller samkommunen betala den pension som den pensionsberättigade har rätt till för tiden i vård eller omvårdnad på institution eller i familjevård, för att användas på det sätt som föreskrivs i 14 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).


I de fall som avses i 1―6 mom. utbetalas pensionen till arbetsgivaren, arbetslöshetskassan, Folkpensionsanstalten, det organ som avses i 4 mom., kommunen eller samkommunen likväl endast under förutsättning att meddelandet om utbetalning av pensionen har gjorts till pensionsanstalten minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.

19 d §

Försenas utbetalningen av pension eller en annan förmån som avses i denna lag, skall pensionsanstalten betala den försenade pensionen eller förmånen av annat slag förhöjd för dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer den räntefot som avses i 4 § 1 mom. räntelagen. Skyldighet att betala förmånen förhöjd gäller likväl inte den del av förmånen som betalas ut till en annan försäkrings- eller pensionsanstalt som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet eller till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa, om det inte är fråga om en sådan prestation som avses i 19 c § 1 mom.


21 §

En part som är missnöjd med en pensionsanstalts beslut i ett ärende som gäller pension eller skyldigheter som i denna lag bestäms för en arbetsgivare, får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos pensionsnämnden senast den 30 dagen efter den dag då parten fick del av beslutet. Detsamma gäller ett dylikt beslut av pensionsskyddscentralen och pensionsskyddscentralens beslut i ett ärende som gäller skyldigheter som i denna lag bestäms för en pensionsanstalt samt de beslut av pensionsskyddscentralen som avses i 1 § 7 mom, 1 c § 2 mom., 10 a § 2 mom., 12 § 6 mom. och 14 § 3 mom.


Ändring i en beslutssammanställning som en pensionsanstalt inom den privata sektorn har givit i egenskap av sista pensionsanstalt söks och besvärsärendet behandlas enligt 1―4 mom. och 21 a § 5―8 mom. Ändring i en beslutssammanställning som en pensionsanstalt inom den offentliga sektorn har givit i egenskap av sista pensionsanstalt söks och besvärsärendet behandlas enligt vad som föreskrivs i de pensionslagar för den offentliga sektorn som avses i 10 d § 2 mom.

21 a §

Om samtliga pensionsanstalter vilkas beslut besvären gäller godkänner ändringssökandens yrkanden till den del de gäller ifrågavarande pensionsanstalts beslut, skall pensionsanstalten inom den privata sektorn i egenskap av sista pensionsanstalt ge en ny, rättad beslutssammanställning. I en på detta sätt rättad beslutssammanställning får ändring sökas enligt denna lag. Rättar någon av ovan avsedda pensionsanstalter inte sitt beslut i enlighet med ändringssökandens krav, skall den sista pensionsanstalten inom 60 dagar från besvärstidens utgång tillställa den besvärsinstans som avses i 3 mom. besvärsskriften samt de utlåtanden som givits med anledning av den.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagens 4 § 6 mom., 4 e § 2 mom., 6 a § 1 mom. och 2 mom. 5 punkten, 7 § 4 mom., 7 d § 1 mom., 7 f § 1 mom. 1 och 5 punkten, 8 § 3 mom. och 12 c § 1 mom. gäller till och med den 31 december 2004.

Om en i 10 d § avsedd pensionsanstalt inom den offentliga sektorn beviljar en pensionssökande som har fyllt 60 år och är född 1944―1947 invalidpension som individuell förtidspension, avgör pensionsanstalten inom den privata sektorn sökandens rätt att få invalidpension enligt pensionslagarna för den privata sektorn. När en pensionsanstalt inom den privata sektorn avgör ett invalidpensionsärende med stöd av 4 § 8 mom. skall den beakta det avgörande som pensionsanstalten inom den offentliga sektorn träffat samt det som sägs i de anvisningar som pensionsskyddscentralen meddelar med stöd av 4 § 8 mom.

Lagens 4 § 3 mom., 4 e § 2 mom., 10 d § 2 och 4―8 mom. och 12 d § 1 mom. tillämpas på pensionsansökningar som blir anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft. De bestämmelser som nämns i första meningen i detta moment tillämpas dock inte, om pensionssökanden på grundval av eget arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller egen verksamhet som företagare får pension eller på basis av ansökan som blivit anhängig innan lagen trätt i kraft har rätt att få pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1―4, 7, 8 eller 10―13 punkten och om han eller hon genom ansökan som blivit anhängig efter ikraftträdandet ansöker om ny pension eller fortsatt utbetalning av tidigare beviljad pension. Dessa bestämmelser tillämpas inte heller när pension som beviljats på ansökan vilken blivit anhängig innan lagen träder i kraft och som senare avbrutits börjar betalas på nytt efter det att lagen har trätt i kraft. Om förmånslåtaren vid sin död fick sådan pension på vilken inte tillämpats de bestämmelser som nämns i första meningen i detta moment, skall bestämmelserna inte heller tillämpas på familjepension som beviljas efter honom eller henne.

RP 85/2003
ShUB 26/2003
RSv 105/2003

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.