1018/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av lagen om registrering av fordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1998 om registrering av fordon (1100/1998) 2, 8 och 9 §, av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i lag 1128/1999, som följer:

2 §
Registreringsverksamhet

I denna lag avses med registreringsverksamhet att ta emot registreringsanmälan och ansökan om förflyttningstillstånd i fråga om fordon, att i fordonstrafikregistret föra in uppgifter som gäller registreringsanmälan och ansökan om förflyttningstillstånd samt trafikförsäkring i anslutning till dem eller uppgifter som i övrigt hänför sig till ett fordon, att lämna ut registreringsskyltar och registreringsintyg samt att sköta andra uppgifter i anslutning till registrering av fordon och utfärdande av förflyttningstillstånd.

8 §
God förvaltning

Avtalsregistreraren skall vid fullgörandet av offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag iaktta förvaltningslagen (434/2003). På en person som är anställd hos avtalsregistreraren och utför registreringar tillämpas dock inte 28 § 1 mom. 4 punkten förvaltningslagen. Avtalsregistrerare och Fordonsförvaltningscentralen får sända registreringsintyg som vanlig brevförsändelse.

I en avtalsregistrerares registreringsverksamhet gäller i fråga om handlingars offentlighet vad som bestäms om offentlighet för myndigheternas handlingar.

9 §
Bestämmelserna i språklagen

I språklagen (423/2003) finns bestämmelser om avtalsregistrerares skyldigheter i fråga om språklig service.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 124/2003
KoUB 6/2003
RSv 53/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.