1000/2003

Given i Helsingfors den 28 november 2003

Justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 kap. 9 § 1 mom. tvångmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) och 48 § 1 mom. utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag 693/1997 och det sistnämnda i lag 117/2002:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om de tingsrätter som får besluta om häktning av anhållna samt om teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation i de brådskande fall, som avses i 1 kap. 9 § 1 mom. och 5 a kap. 5 och 6 § tvångsmedelslagen samt om de tingsrätter som är behöriga att i brådskande fall handlägga ärenden som avses i 48 § utlänningslagen.

2 §
Jour

Med jour avses tingsrättens beredskap att inom sitt jourområde på 1 maj, midsommaraftonen, självständighetsdagen, julaftonen samt på lördagar, söndagar och på kyrkliga helgdagar som infaller på någon annan veckodag

1) ta emot yrkanden om häktning av anhållna och handlägga häktningsärenden,

2) ta emot yrkanden angående tillståndsärenden som gäller teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation och handlägga dessa ärenden,

3) ta emot anmälan om förvar eller exceptionell placering av en utlänning och handlägga dessa ärenden.

I fråga om tillstånd för teleavlyssning skall jour ordnas även under annan tid utanför öppettiderna för tingsrätternas kanslier. Även ett ärende som hänför sig till tillstånd för teleövervakning kan handläggas under denna jour, om yrkandet om detta anförs i samband med yrkandet om tillstånd för teleavlyssning.

3 §
Jourområden

Varje hovrätts domkrets bildar ett jourområde. Jourområdet för Helsingfors hovrätts domkrets omfattar emellertid inte Helsingfors stad. Helsingfors stad bildar Helsingfors tingsrätts jourområde som i de ärenden och under de dygn som avses i 2 § 2 mom. omfattar hela landet.

4 §
Jourhavande tingsrätter

Inom hovrätternas jourområden har följande tingsrätter jour under de dygn som nämns i 2 § 1 mom.:

1) inom jourområdet för Åbo hovrätts domkrets Björneborgs, Forssa, Ikalis, Kumo, Loimaa, Nystadsregionens, Pargas, Raumo, Salo, Tammerfors, Tavastehus, Toijala, Åbo, Åbonejdens och Ålands tingsrätter,

2) inom jourområdet för Vasa hovrätts domkrets Alavus, Brahestads, Haapajärvi, Jyväskylä, Jämsä, Karleby, Kauhajoki, Kauhava, Korsholms, Kyrolands, Lappo, Seinäjoki, Vasa, Ylivieska och Äänekoski tingsrätter,

3) inom jourområdet för Östra Finlands hovrätts domkrets Idensalmi, Joensuu, Kajana, Kuopio, Nilsiä, Nurmes, Nyslotts, Pieksämäki, S:t Michels och Varkaus tingsrätter,

4) inom jourområdet för Helsingfors hovrätts domkrets Borgå, Esbo, Hyvinge, Lojo, Lovisa, Raseborgs, Tusby och Vanda tingsrätter,

5) inom jourområdet för Kouvola hovrätts domkrets Heinola, Imatra, Kotka, Kouvola, Lahtis, Orimattila, Riihimäki och Villmanstrands tingsrätter,

6) inom jourområdet för Rovaniemi hovrätts domkrets Kemijärvi, Kemi-Torneå, Kuusamo, Lapplands, Rovaniemi och Uleåborgs tingsrätter.

Tingsrätterna inom jourområdet för en hovrätts domkrets har i tur och ordning jour. Helsingfors tingsrätt har jour fortgående.

Varje tingsrätt kan behandla ärenden som hör till dess egen domkrets, även om tingsrätten inte har jour.

5 §
Jourhavande domare

Jourhavande i tingsrätterna är lagmännen och tingsdomarna.

6 §
Tingsrätternas jourer

Hovrätten bestämmer jourerna för tingsrätterna inom domkretsens jourområde för ett kalenderår i sänder. Jourerna skall fördelas jämnt mellan tingsrätterna. Beslutet om jourerna skall meddelas tingsrätterna inom jourområdet, länsstyrelserna, tullstyrelsen och gränsbevakningsväsendet samt den betalningscentral vid justitieministeriet som saken gäller senast två månader innan beslutet träder i kraft. Samtidigt skall hovrätten uppge på vilket telefonnummer den jourhavande domaren är anträffbar.

7 §
Domarnas jourer

Chefen för ämbetsverket bestämmer jourerna för domarna vid den egna domstolen.

Beslutet om jourerna skall meddelas den hovrätt som saken gäller senast en månad innan det träder i kraft.

Om den domare som står i tur att ha jour har förhinder, skall han eller hon utan dröjsmål skaffa en vikarie och underrätta hovrätten om saken.

8 §
Jourorganisationen

En jourtjänstgöring under ett i 2 § 1 mom. angivet dygn varar från ingången av dygnet till utgången av dygnet. En sådan jourtjänstgöring kan även omfatta flera sådana dagar i följd. Den tjänstgöring som avses i paragrafens 2 mom. varar från utgången av kansliets öppettid till att kansliet enligt sina öppettider nästa gång har öppet eller till ingången av ett sådant jourdygn som avses i paragrafens 1 mom.

Jour vid tingsrätt har en domare åt gången. Om det finns särskilda skäl, kan flera domare ha jour samtidigt. Som ett sådant skäl kan betraktas t.ex. ett stort antal ärenden eller en lång jour.

Den jourhavande domaren och en anhållningsberättigad eller annan behörig tjänsteman fastställer platsen för behandlingen av ärendet. I detta sammanhang skall beaktas ärendets natur, säkerhetssynpunkter och kostnaderna för behandlingen.

Under jourtjänstgöring skall den jourhavande domaren vara anträffbar per telefon på uppgivet telefonnummer.

Tingsrätten beslutar om andra frågor som har samband med jourorganisationen

9 §
Särskilda bestämmelser

För jourtjänstgöring och de åtgärder som har vidtagits under jourtjänstgöringen betalas ersättning enligt vad som särskilt föreskrivs.

Tingsrätten skall tillställa den betalningscentral vid justitieministeriet som saken gäller de uppgifter som behövs för betalning av ersättningen.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets beslut av den 20 oktober 1993 om handläggning av häktningsärenden vid tingsrätter i vissa fall (900/1993).

Då jourerna för tingsrätterna och domarna under år 2004 bestäms, iakttas en tidsfrist om två veckor i stället för den tidsfrist som anges i 6 § och en tidsfrist om en vecka i stället för den tidsfrist som anges i 7 §.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordninger träder i kraft.

Helsingfors den 28 november 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Ahti Penttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.