934/2003

Given i Helsingfors den 14 november 2003

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000) 41 § 3 mom. och 45 § 1 mom. samt

fogas till lagens 65 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

41 §
Grunderna för tillståndsprövning

Vid avgörandet av ett tillståndsärende skall iakttas naturvårdslagen och vad som bestäms med stöd av den. Då ett miljötillståndsärende som gäller en hamn avgörs iakttas vad som i lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg, eller med stöd av den föreskrivs om en avfallshanteringsplan.

45 §
Villkor om avfall och avfallshantering

Tillståndet skall dessutom förenas med behövliga villkor om avfall och avfallshantering, för iakttagande av avfallslagen och med stöd av den utfärdade bestämmelser, samt om ställande av säkerhet eller annat motsvarande arrangemang som avses i 42 § 3 mom. i denna lag. Ett miljötillstånd för en hamn skall förenas med behövliga villkor om avfallshanteringsplan. På verkställigheten av villkoren tillämpas denna lag.


65 §
Inskrivning i datasystemet

Anmälan om hamn skall göras till datasystemet för miljövårdsinformation så som föreskrivs i lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg. Anmälan skall omfatta en avfallshanteringsplan, som skall följas efter att hamnen har skrivits in i datasystemet för miljövårdsinformation. Uppgift om inskrivningen i datasystemet och om avfallshanteringsplanen skall sändas till kommunens miljövårdsmyndighet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Anmälan om hamnar för vilka miljötillstånd krävs och om andra hamnar skall i enlighet med 65 § göras till datasystemet för miljövårdsinformation senast den 30 september 2004. Hamnar för vilka miljötillstånd krävs behöver dock inte anmälas till datasystemet för miljövårdsinformation, om miljötillstånd för verksamheten har beviljats efter att denna lag trätt i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG; EGT nr: L 332, 28.12.2000, s. 81
RP 33/2003
MiUB 2/2003
RSv 26/2003

Helsingfors den 14 november 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.