718/2003

Given i Helsingfors den 8 augusti 2003

Lag om ändring av 16 och 33 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 16 § 2 mom. och i 33 § 3 mom. det inledande stycket,

dessa lagrum sådana de lyder, 16 § 2 mom. i lag 703/2003 och det inledande stycket i 33 § 3 mom. i lag 511/2001, som följer:

16 §

Med arbetsinkomst avses löneinkomst av anställnings- eller tjänsteförhållande och därmed jämförbar personlig inkomst, sådan fastställd arbetsinkomst för respektive år som avses i 7 § 2 mom. lagen om pension för företagare (468/1969), sådan arbetsinkomst för respektive år som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) samt lön som avses i 7 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare, 6 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) och 7 § 1 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) och som vid arbete utomlands betraktas som grund för den arbetsförtjänst som skall räknas till pensionslönen samt för pensionsavgifterna. Som arbetsinkomst betraktas dock inte royaltyer, betalningar till en personalfond, kontanta vinstpremier, vinstutdelning eller sådan förmån som uppstår genom användning av anställningsoption enligt 66 § inkomstskattelagen (1535/1992) eller sådan på anställningsförhållande baserad prestation som bestäms utifrån en förändring i värdet på en aktie i ett bolag.


33 §

Om en försäkrad är försäkrad med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare, används som grund för sjukförsäkringspremien sådan arbetsinkomst för respektive år som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare och sådan fastställd arbetsinkomst för respektive år som avses i 7 § 2 mom. lagen om pension för företagare till den del denna arbetsinkomst ersätterDenna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 261/2002
ShUB 57/2002
RSv 282/2002

Helsingfors den 8 augusti 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.