626/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 11 kap. 9 § 1 mom. samt 22 kap. 1 § 1 och 2 mom., av dessa lagrum 11 kap. 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag 771/1996, samt

fogas till 10 kap. 2 § ett nytt 4 mom. som följer:

10 kap.

Kyrkorådet

2 §
Medlemmar

I fråga om rätten för vice ordföranden för kyrkorådet att vara ordförande vid kyrkorådets sammanträden gäller vad som bestäms om detta i kyrkoordningen.

11 kap.

Kyrklig samfällighet

9 §
Församlingsrådet

De församlingar som är i fullständig ekonomisk gemenskap har var sitt församlingsråd. Detta sköter kyrkorådets uppgifter enligt 10 kap. 1 § vilka inte ankommer på gemensamma kyrkorådet i den kyrkliga samfälligheten samt de övriga uppgifter som ankommer på församlingsrådet enligt denna lag eller om vilka så särskilt bestäms. Församlingsrådet antar för sig ett reglemente som skall underställas domkapitlet för fastställelse. På församlingsrådet skall även tillämpas vad som bestäms om kyrkorådet i 10 kap. 2 § 4 mom. samt i 4 och 5 §.


22 kap.

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och kyrkans avtalsdelegation

1 §
Kyrkostyrelsens sammansättning

Medlemmar av kyrkostyrelsen är

1) ärkebiskopen såsom ordförande,

2) två biskopar som biskopsmötet väljer för fyra år i sänder,

3) två präster som kyrkomötet väljer för sin mandatperiod, samt

4) de lekmannamedlemmar som kyrkomötet väljer för sin mandatperiod, av vilka en utses från varje stift.

Lekmannamedlemmarna skall vara valbara till lekmannaombud vid kyrkomötet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 11/2003
FvUB 1/2003
RSv 10/2003

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.