575/2003

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 19 juni 2003

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) 2 § n punkten, 14, 17 och 30 §, i del I i bilaga 1 punkterna 18, 19, 31, 36, 45 och 46 och i del II punkt 5 samt bilaga 2 och 6, samt

fogas till 2 § en ny o punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


n) totalmassa största tekniskt tillåtna massa så som den definieras i det direktiv som avses i punkt m,

o) fordon som tillverkats som enskilt exemplar fordon som inte serietillverkas och fordon som ändrats från fordon i kategori N till fordon i kategori M1, eller fordon i kategori M1 som ändrats för EG- eller E-godkända sätens del.

14 §
Krav enligt direktiv och E-reglementen

1. Fordon i kategorierna M, N och O samt deras system, komponenter och separata tekniska enheter skall vid typgodkännandet och när de tas i bruk för första gången uppfylla de krav i bilaga 1 som gäller EG- eller E-typgodkännande eller överensstämmelse med ett E-reglemente.

2. Vid typgodkännande och registrerings- eller ändringsbesiktning av ett enskilt fordon kan följande undantag göras från kraven i bilaga 1:

a) vid EG-typgodkännande, nationellt typgodkännande samt registrerings- och ändringsbesiktning av en husbil, ambulans, likbil, invalidtaxi, räddningsbil och polisbil de undantag som nämns i bilaga 2,

b) i fråga om ett fordon som är avsett för skydd av passagerare eller varor (bepansrat fordon) de undantag som nämns i bilaga 3,

c) andra fordon avsedda för särskilda ändamål, inklusive husvagnar, de undantag som nämns i bilaga 4,

d) mobilkranar de undantag som nämns i bilaga 5,

e) vid typgodkännande av små serier och vid registrerings- och ändringsbesiktning av sådana typgodkända små serier som avses i 30 § fordonslagen samt vid registrerings- och ändringsbesiktning av fordon som tillverkats som enskilt exemplar de undantag som nämns i bilaga 6.

17 §
Taxameter

1. En taxameter skall vara typgodkänd i enlighet med rådets direktiv 77/95/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om taxametrar eller godkänd av Fordonsförvaltningscentralen. Taxametern skall vara förseglad av en av Fordonsförvaltningscentralen auktoriserad installations- och reparationsfirma eller av besiktningsstället. Förseglingen skall vara sådan att mätarställningen inte kan ändras utan att förseglingen bryts, med undantag av fjärrinstallering av taxitaxor som genomförs elektroniskt med hjälp av taxibilars datasystem. En rapport om den senaste fjärrinstalleringen skall kunna matas ut ur en taxameter, vars taxor installeras som fjärrinstallering.

2. Om installation och reparation av taxametrar föreskrivs i fordonslagen och med stöd av den.

30 §
Ljusanordning på bogserbil

I en bogserbil skall det finnas en löstagbar anordning för bakre positionslyktor, bromslyktor och körriktningsvisare, som placeras baktill på släpfordonet under bogsering om det bogserade fordonets lyktor inte kan användas enligt bestämmelserna. Alternativt får en bogserbil förses med dubbla bakre positionslyktor, bromslyktor och körriktningsvisare uppe bakom förarhytten.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. Punkt 5 i II delen i bilaga 1 träder dock i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 19 juni 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Överingenjör
Kari Saari

Bilagor 1, 2 och 6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.