462/2003

Given i Helsingfors den 13 juni 2003

Lag om ändring av 27 § förundersökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förundersökningslagen av den 30 april 1987 (449/1987) 27 § 2 mom. som följer:

27 §

Den som avses i 17 kap. 23 § 1 mom. rättegångsbalken och som enligt 3 mom. i samma paragraf kan förpliktas att vittna om sådant som skall hållas hemligt har rätt att vittna därom vid förundersökning, om den gäller ett brott för vilket det strängaste straffet är minst sex års fängelse. Den som avses i 17 kap. 24 § 2 mom. rättegångsbalken och som enligt 4 mom. i samma paragraf kan förpliktas att besvara frågor som avses i 2 eller 3 mom. i paragrafen är skyldig att besvara sådana frågor också vid förundersökning, om den gäller ett brott som avses ovan i detta moment.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 54/2002
GrUB 14/2002
RSv 288/2002

Helsingfors den 13 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.