150/2003

Given i Helsingfors den 20 februari 2003

Statsrådets förordning om utvärdering av utbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 21 § lagen den 21 augusti 1998 om grundläggande utbildning (628/1998), 16 § gymnasielagen av samma dag (629/1998), 24 § lagen av samma dag om yrkesutbildning (630/1998), 15 § lagen av samma dag om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), 7 § lagen av samma dag om fritt bildningsarbete (632/1998) och 7 § lagen av samma dag om grundläggande konstundervisning (633/1998),

dessa lagrum sådana de lyder, 21 § lagen om grundläggande utbildning i lag 32/2003, 16 § gymnasielagen i lag 33/2003, 24 § lagen om yrkesutbildning i lag 34/2003, 15 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning i lag 35/2003, 7 § lagen om fritt bildningsarbete i lag 36/2003 och 7 § lagen om grundläggande konstundervisning i lag 37/2003:

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på utvärderingen av den utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (629/1998), lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).

Med utbildningsanordnare avses i denna förordning sådana anordnare av undervisning och utbildning samt sådana huvudmän för läroanstalter som avses i de lagar som nämns i 1 mom. samt med läroanstalter även skolor och med studerande även elever.

2 §
Utvärderingens mål

Målen för utvärderingen av utbildningen är att

1) inhämta och analysera information till underlag för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklingen av utbildningen på riksnivå,

2) inhämta och analysera information till underlag för det lokala utvecklingsarbetet och beslutsfattandet inom utbildningen, samt

3) stödja inlärningen hos de studerande, det arbete som personalen inom undervisningsverksamheten har och utvecklingen av läroanstalterna.

3 §
Utvärderingsprinciper

Utbildningsutvärderingen skall ske planenligt och vara heltäckande i fråga om målen för utbildningen. Utvärderingen skall vara allsidig, öppen och rättvis.

Den information som utvärderingen ger skall vara tillförlitlig och jämförlig. Vid utvärderingen bör existerande statistik- och registerdata samt annan information utnyttjas.

4 §
Arbetsfördelning och samarbete i utvärderingen

För den externa utvärderingsverksamheten och utvecklingen av den svarar undervisningsministeriet och rådet för utbildningsutvärdering, som finns i anslutning till ministeriet. För den lokala utvärderingsverksamheten och utvecklingen av den svarar främst utbildningsanordnarna.

Utbildningsstyrelsen deltar som en del av expertnätverket för utbildningsutvärdering i utvärderingen av de inlärningsresultat som avses i läroplans- och examensgrunderna.

I beredningen av utvärderingsprogrammen och utvärderingsplanerna skall man sträva efter att beakta sambanden mellan extern utbildningsutvärdering, lokal utbildningsutvärdering och utvärdering av bastjänster.

Utbildningsanordnare och läroanstalter som deltagit i en utvärdering skall få de utvärderingsresultat som berör dem.

2 kap.

Rådet för utbildningsutvärdering

5 §
Uppgifter

I anslutning till undervisningsministeriet finns ett råd för utbildningsutvärdering, som är ett sakkunnigorgan inom utvärdering av utbildning och som har till uppgift att

1) bistå undervisningsministeriet och stödja utbildningsanordnarna i frågor som gäller utvärdering av utbildningen,

2) utarbeta ett program för den externa utbildningsutvärderingen för rådets mandatperiod och inom ramen för de riktlinjer och ekonomiska resurser som undervisningsministeriet anvisar,

3) i form av ett expertnätverk för utvärdering organisera externa utvärderingar som ansluter sig till utbildningspolitiken och utbildningsanordnarnas verksamhet och handha offentliggörandet av de viktigaste utvärderingsresultaten, samt

4) komma med förslag till utveckling av utbildningsutvärderingen och främja forskning och samarbete som gäller utbildningsutvärdering.

6 §
Sammansättning

Undervisningsministeriet kallar till rådet högst 14 medlemmar för fyra år i sänder.

Rådet skall vara sammansatt så att undervisningsförvaltningen, utbildningsanordnarna, personalen inom undervisningsverksamheten och de studerande samt arbetslivet är företrädda. Sammansättningen skall beakta de olika utbildningsformerna och båda språkgrupperna.

Undervisningsministeriet förordnar en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande för rådets mandatperiod.

7 §
Sektioner

Genom beslut av undervisningsministeriet kan det inom rådet för utbildningsutvärdering inrättas sektioner för beredning av ärenden. Undervisningsministeriet förordnar ordföranden och medlemmarna i en sektion. Sektionen väljer en vice ordförande inom sig.

Även personer som inte hör till rådet kan förordnas till medlemmar i en sektion.

8 §
Avgång

Om en medlem i rådet avgår under mandatperioden kallas en ny medlem i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

9 §
Sammanträden

Rådet för utbildningsutvärdering sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordföranden.

Rådet är beslutfört när hälften av medlemmarna inklusive mötesordföranden är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

10 §
Sekretariat

För beredningen och verkställigheten av de ärenden som behandlas i utvärderingsrådet och dess sektioner finns ett sekretariat. Undervisningsministeriet kommer överens om rådets generalsekreterare och övriga sekretariat samt skötseln av byråuppgifterna med Jyväskylä universitet.

3 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets beslut av den 30 december 1998 om grunderna för verkställande av extern utvärdering av utbildning och för utveckling av utvärderingen.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

12 §
Övergångsbestämmelse

Ett råd för utbildningsutvärdering enligt denna förordning skall tillsättas så att dess mandatperiod börjar senast den 1 april 2003.

Helsingfors den 20 februari 2003

Undervisningsminister
Maija Rask

Äldre regeringssekreterare
Salla Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.