138/2003

Given i Helsingfors den 21 februari 2003

Lag om ändring av 26 § lönegarantilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lönegarantilagen av den 27 november 1998 (866/1998) 26 § 2 mom. och

fogas till 26 § ett nytt 3 mom. som följer:

26 §
Förvaltningsbesvär

Ändring i arbetslöshetsnämndens beslut får sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I fråga om delfåendet gäller vad som föreskrivs i 1 mom.

I fråga om extraordinärt ändringssökande i ett beslut enligt 1 eller 2 mom. som avser ett lönegarantiärende gäller vad som bestäms i 11 kap. förvaltningsprocesslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

Vid sökande av ändring i beslut som arbetslöshetsnämnden givit före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller då lagen träder i kraft.

RP 101/2002
LaUB 23/2002
RSv 232/2002

Helsingfors den 21 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.