110/2003

Given i Helsingfors den 14 februari 2003

Lag om ändring av 16 § lagen om samfälligheter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 16 § lagen den 18 augusti 1989 om samfälligheter (758/1989), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lag 686/2000, ett nytt 3 mom. som följer:

16 §

Om ett beslut som avses i 15 § 2 mom. 2 punkten gäller ändring av ändamålet med samfällighetens användning till en samfälld skog enligt 1 § 1 mom. lagen om samfällda skogar (109/2003), skall beslutet underställas skogscentralen för fastställelse. Beslutet skall fastställas om området lämpar sig för bedrivande av skogsbruk såsom en samfälld skog. Fastställelseärendet kan avgöras först när den tid för väckande av talan som avses i 23 § 1 mom. har gått ut eller ett avgörande genom vilket domstolen har förkastat talan om upphävande av delägarlagets beslut har vunnit laga kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

RP 240/2002
JsUB 13/2002
RSv 248/2002

Helsingfors den 14 februari 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.