20/2003

Given i Helsingfors den 23 januari 2003

Statsrådets förordning om avgifter som uppbärs för statsborgen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 15 § 1 mom. lagen den 20 maj 1988 om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), sådant det lyder i lag 986/2001:

1 §

Denna förordning tillämpas på den borgensavgift som uppbärs för sådan med riksdagens samtycke beviljad statsborgen som beviljas som säkerhet för kredit.

2 §

Borgensavgift uppbärs som engångsavgift och som årsavgift.

3 §

Den engångsavgift som uppbärs i fråga om borgen för långfristig kredit är 0,25 procent av borgenskreditens kapital eller borgensansvarets belopp. Om risken för förlust förknippad med borgen är exceptionellt stor, uppbärs engångsavgiften höjd med högst 1,50 procentenheter.

Den årsavgift som uppbärs i fråga om borgen för långfristig kredit är 0,55 procent av borgenskreditens kapital eller borgensansvarets belopp.

Den i 2 mom. avsedda avgiften som uppbärs enligt lånetiden är i fråga om kortfristig kredit hälften av årsavgiften för långfristig kredit.

4 §

Engångsavgiften betalas den dag borgenskrediten eller kreditposten lyfts.

Årsavgiften uppbärs halvårsvis i förskott. Den första betalningsperioden börjar den dag då borgenskrediten lyfts, och avgiftens belopp beräknas på det kapital som är obetalt den dag då betalningsperioden börjar. Avgiften skall betalas inom två veckor från betalningsperiodens begynnelsedag.

För borgensavgift som inte betalts inom utsatt tid uppbärs dröjsmålsränta i enlighet med 4 § räntelagen (633/1982).

5 §

Vid kreditgivning som inte sker i eurobelopp beräknas kapitalets motvärde enligt den kurs som Europeiska centralbanken publicerat för valutan i fråga och som gällde den dag då den enligt 4 § fastställda betalningsperioden började.

6 §

Statskontoret har hand om uppbörden av borgensavgift.

Den som erhållit borgenskredit skall lämna Statskontoret uppgifter om vad som lyfts av borgenskrediten och om det kreditbelopp som är obetalt på betalningsperiodens begynnelsedag samt övriga utredningar som Statskontoret behöver.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003.

Helsingfors den 23 januari 2003

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringsråd
Veikko Kantola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.