1244/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller typgodkännande av sådana fordon, motorredskap och terrängfordon i kategori M, N, O, L och T samt system, komponenter och separata tekniska enheter som avses i fordonslagen (1090/2002), samt registrerings-, kopplings- och ändringsbesiktning av fordon.

2. Denna förordning gäller dock inte EG-typgodkännande av traktorer.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) EG-typgodkännande typgodkännande enligt följande typgodkännandedirektiv samt de särdirektiv som utfärdats med stöd av dem:

1) rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, nedan direktivet om typgodkännande av bilar och släpvagnar,

2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, nedan direktivet om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon,

3) rådets direktiv 74/150/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogstraktorer med hjul, nedan direktivet om typgodkännande för traktorer.

b) E-typgodkännande typgodkännande enligt de reglementen, nedan E-reglementen, som fogats till den i Genève den 20 mars 1958 ingångna överenskommelsen om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt om ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/1976, nedan Genèveöverenskommelsen),

c) nationellt typgodkännande typgodkännande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter i Finland,

d) typgodkännande av små serier typgodkännande av sådana fordon som tillverkas i begränsat antal och som inte har beviljats fullständigt typgodkännande i den form fordonet avses bli infört i registret,

e) intyg över överensstämmelse ett av innehavaren av ett EG-typgodkännande för fordon ifyllt intyg för ett enskilt fordon med sådana tekniska uppgifter som föreskrivs i direktivet om typgodkännande av bilar och släpvagnar, direktivet om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon samt direktivet om typgodkännande av traktorer,

f) typ fordon (fordonstyp), komponenter, system eller separata tekniska enheter som är likadana i fråga om sådana väsentliga delar som avses i direktivet om typgodkännande av bilar och släpvagnar, direktivet om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, direktivet om typgodkännande av traktorer, nedan typgodkännandedirektiven, särdirektiv eller nationell lagstiftning,

g) system ett fordons apparatur, såsom bromsar eller avgasreningssystem eller inredningsdetaljer, som utgör en väsentlig del av fordonet och som i allmänhet inte kan lösgöras i separata komponenter,

h) komponent en anordning avsedd som en del av ett fordon, såsom en strålkastare, vilken kan lösgöras eller installeras i fordonet och typgodkännas särskilt,

i) separat teknisk enhet en anordning avsedd som en del av ett fordon, såsom underkörningsskydd, vilken hänför sig till en viss fordonstyp och kan typgodkännas särskilt eller som en del av den aktuella fordonstypen, samt en från fordonet fristående anordning som används i trafik, såsom skyddshjälm eller skyddsanordning för barn,

j) typgrupp fordon i kategori M1 eller L, som är likadana i åtminstone följande väsentliga avseenden: tillverkare, väsentliga konstruktions- och formgivningsaspekter såsom, chassi, bottenplatta och ram (uppenbara och väsentliga skillnader) samt motor (förbränningsmotor/elektrisk motor/hybrid),

k) godkännandemyndighet Fordonsförvaltningscentralen,

l) registreringsbesiktning kontroll som utförs för att klassificera ett enskilt fordon och i vilken de uppgifter som är nödvändiga för registreringen av fordonet konstateras samt i vilken kontrolleras om fordonet till sitt skick är säkert samt till sin konstruktion, sina mått och sin utrustning stämmer överens med bestämmelserna,

m) kopplingsbesiktning kontroll som utförs för godkännande av koppling mellan ett dragfordon och ett eller flera släpfordon,

n) ändringsbesiktning kontroll som utförs för att ändringar av ett fordon skall kunna godkännas och de uppgifter om ett fordon som antecknats i registret skall kunna ändras eller kompletteras,

o) efterkontroll besiktning som för ett fordon som underkänts i en besiktning skall förrättas inom en månad efter denna besiktning på samma besiktningsställe där fordonet underkändes, samt

p) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 kap.

Typgodkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter

3 §
Ansökan om EG-typgodkännande

1. Till den ansökan om typgodkännande för ett fordon som tillverkaren skall lämna till godkännandemyndigheten skall fogas en teknisk information som innehåller de uppgifter som krävs enligt bilaga III till direktivet om typgodkännande av bilar och släpvagnar eller bilaga II till direktivet om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, och godkännandeintyg i fråga om varje tillämpligt särdirektiv. Dessutom skall för systemgodkännanden och godkännanden för separata tekniska enheter avseende varje särdirektiv ställas till godkännandemyndighetens förfogande fram till dess att typgodkännandet har utfärdats eller vägrats.

2. Om det vid typgodkännandet av en bil eller en släpvagn inte föreligger några typgodkännandeintyg enligt något av de tillämpliga särdirektiven, skall med avvikelse från 1 mom. i de handlingar som bifogas ansökan ingå godkännandedokumenter som skall innehålla de uppgifter som krävs i bilaga I till direktivet om typgodkännande av bilar och släpvagnar på basis av de särdirektiv som beroende på fordonstyp anges i bilaga IV eller XI, samt, i tillämpliga fall, de uppgifter som föreskrivs i del II av bilaga III.

3. Vid etappvis typgodkännande skall följande information lämnas:

a) för första etappen för grundfordonet i dess aktuella konstruktionsfas tillämpliga delar av den tekniska information och de intyg om typgodkännande som krävs för ett avslutat fordon,

b) för samtliga därpå följande etapper de delar av den tekniska informationen och intygen om typgodkännande som hänför sig till den aktuella konstruktionsfasen, samt de typgodkännandeintyg för det ej färdigbyggda fordonet som utfärdats för föregående etapper; dessutom skall tillverkaren lämna fullständiga upplysningar om de ändringar och kompletteringar han gjort på det ej färdigbyggda fordonet.

4. Till varje ansökan om typgodkännande av system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillverkaren lämnar till godkännandemyndigheten skall fogas en teknisk information med det innehåll som anges i anmälningsblanketten i det tillämpliga särdirektivet.

4 §
Ansökan om E-typgodkännande

Vid ansökan om E-typgodkännande skall iakttas förfarandet enligt det till Genèveöverenskommelsen fogade reglemente med stöd av vilket typgodkännande söks.

5 §
Ansökan om nationellt typgodkännande och typgodkännande av små serier

1. En tillverkare som är sökande eller dennes representant skall till godkännandemyndigheten lämna in en ansökan samt en anmälningsblankett med samtliga nödvändiga bilagor.

2. Fordonets märke, typ, modell, tekniska data och huvudmått skall skriftligen anmälas vid ansökan om nationellt typgodkännande och typgodkännande av små serier. Till anmälan skall i tillämpliga delar fogas

a) ett intyg över den totala massa och den axelmassa som fordonstillverkaren garanterar för fordonstypen samt över den släpvagnsmassa som tillverkaren garanterar för det färdigbyggda fordonet, varvid av tillverkaren enbart för Finlands del meddelade massor inte beaktas,

b) en måttsatt ritning av fordonet eller dess chassi, samt för ett fordon med tryckluftsbromsar ett bromsschema jämte förteckning över dess delar,

c) uppgifter ur sådana inhemska eller internationella godkännandeintyg angående fordonets konstruktion och utrustning till vilka sökanden önskar hänvisa,

d) andra uppgifter och utredningar som godkännandemyndigheten anser nödvändiga för att påvisa att fordonet överensstämmer med de tekniska kraven.

3. Vid ansökan om nationellt typgodkännande och typgodkännande av små serier kan krävas att sökanden företer

a) nödvändiga utredningar över vilka särskilda delar av fordonet som bör kontrolleras vid de periodiska besiktningarna och tekniska vägkontrollerna för att trygga dess trafiksäkerhet samt hur kontrollen skall utföras,

b) uppgifter om de i 8 § 3 och 4 mom. statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002) avsedda värden för kontroll av avgasutsläpp som tillverkaren har meddelat,

c) uppgifter för mätning av buller under brukstiden, samt

d) uppgifter för kontroll av bromsar.

4. Godkännandemyndigheten får på ansökan tillåta att de utredningar och uppgifter som avses i 3 mom. ges först inom en viss utsatt tid efter typbesiktningen.

6 §
Beviljande av typgodkännande

1. Vid nationellt typgodkännande och typgodkännande av små serier

a) bestäms till vilken kategori och grupp fordonstypen hör,

b) konstateras fordonets märke och typbeteckning samt uppgifter om tillverkaren och tillverkarens representant, allmänna tekniska egenskaper om fordonet, fordonets huvudmått och egenmassa samt uppgifter om fordonets motor, kraftöverföring, hjulupphängning, styrning och bromsar, uppgifter om karosseri och kopplingsanordningar, särskilda uppgifter med avseende på bussar, samt konstateras den släpvagnsmassa som tillverkaren garanterar för det färdigbyggda fordonet,

c) bestäms vid behov antalet sittplatser i förarhytten eller i ett färdigt för persontransport byggt karosseri, den i vägtrafik tillåtna totala massan och massan på axel samt släpvagnsmassan för det färdigbyggda fordonet, samt

d) undersöks om fordonstypen till sin konstruktion, sin utrustning och sina mått samt till övriga delar uppfyller kraven i bestämmelserna.

2. En godkännandemyndighet som anmäler ett beviljat EG-typgodkännande till godkännandemyndigheterna i andra EES-stater och till kommissionen skall följa det förfarande som föreskrivs i typgodkännandedirektiven samt de särdirektiv som utfärdats med stöd av dem. När anmälan om beviljande av E-typgodkännande görs till en godkännandemyndighet i en stat som tillämpar E-reglementet i fråga skall det förfarande som föreskrivs enligt Genèveöverenskommelsen och de reglementen som fogats till den följas.

3. Godkännandemyndigheten antecknar de uppgifter som gäller nationellt typgodkännande och typgodkännande av små serier i ett register med uppgifter om typgodkännanden.

7 §
Undantag vid nationellt typgodkännande

Godkännandemyndigheten kan när det gäller nationellt typgodkännande av fordon i särskilda fall medge smärre undantag från kraven enligt kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002), kommunikationsministeriets förordning om två - och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002) samt kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning (1251/2002).

8 §
Intyg över internationellt typgodkännande

1. Vid anmälan om intyg över typgodkännande för EG-typgodkända fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter till godkännandemyndigheterna i andra EES-stater samt till Europeiska gemenskapernas kommission tillämpas vad som förutsätts i typgodkännandedirektiven och de särdirektiv som utfärdats med stöd av dem.

2. Vid anmälan om intyg över typgodkännande för E-typgodkända system, komponenter och separata tekniska enheter till godkännandemyndigheterna i de stater som tillämpar E-reglementet i fråga skall tillämpas vad som förutsätts i Genèveöverenskommelsen och de reglementen som fogats till den.

9 §
Intyg över nationellt typgodkännande och typregisterutdrag

1. Över beviljat nationellt typgodkännande och typgodkännande av små serier utfärdas ett särskilt typgodkännandeintyg för varje typserie eller fordonstyp. Till typgodkännandeintyget för varje typserie fogas dessutom som bilaga ett intyg med typuppgifter angående varje typ. Om typbeteckningen ändras på ett fordon som i fråga om konstruktion och axelavstånd är av en och samma typ, kan typgodkännandeintyget utvidgas så att det även omfattar en till sin beteckning ändrad typ.

2. För fordonstyp som beviljats nationellt typgodkännande eller typgodkännande för små serier ges tillverkaren eller dess representant i Finland dessutom ett typregisterutdrag i vilket anteknas fordonstypens typkod, märke och typbeteckning. För EG-typgodkänd fordonstyp vars uppgifter antecknas i fordonsregister ges tillverkaren eller dess representant i Finland dessutom ett typregisterutdrag. När ett fordon med hjälp av typregisterutdraget registreras utan att förhandsanmälan görs, antecknas de behövliga identifieringsuppgifterna om fordonet i utdraget.

3. Tillverkaren eller dennes representant i Finland skall med varje levererat fordon av sådan typ som beviljats nationellt typgodkännande eller typgodkännande för små serier i Finland eller annan typ som införts i fordonsregistret överlämna ett typregisterutdrag kompletterat med uppgifter om fordonet. Utdraget behöver dock inte överlämnas med fordon som är förhandsanmälda enligt 5 § förordningen om registrering av fordon (1598/1995).

10 §
Ändring av EG-typgodkännande

1. Om godkännandemyndigheten finner att en ändring av ett EG-typgodkännande inte är av sådan natur att det befintliga intyget över EG-typgodkännande behöver ändras eller ett nytt intyg utfärdas, skall den underrätta tillverkaren om detta.

2. Om godkännandemyndigheten finner att en ändring av uppgifterna i anmälningsblanketten kräver att nya kontroller eller provningar görs, skall den underrätta tillverkaren om detta och som förutsättning för att EG-typgodkännandet skall förbli i kraft kräva att provningarna och kontrollerna för typgodkännande med anledning av ändringarna utförs på nytt. Om det av kontrollerna eller provningarna framkommer att det befintliga intyget över EG-typgodkännande behöver ändras eller att ett nytt intyg behöver utfärdas, skall godkännandemyndigheten inom en månad underrätta de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater om detta.

3. Om ändringar görs i de uppgifter som ingår i den informationsblankett som inlämnats för godkännande av ett fordon skall tillverkaren tillställa godkännandemyndigheten de reviderade sidorna och därvid tydligt ange vilka ändringar som gjorts och vilken dag de reviderade sidorna ersattes. Informationsblankettens referensnummer skall ändras enbart om ändringarna i blanketten leder till att en eller flera av uppgifterna i intyget över överensstämmelse måste ändras.

4. Om ett intyg över EG-typgodkännande upphör att gälla på grund av att tillverkningen av den godkända fordonstypen, det system eller den separata tekniska enhet eller komponent som typgodkänts slutgiltigt upphör eller om typgodkännandet av någon annan orsak återkallas, skall godkännandemyndigheten inom en månad underrätta de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater om detta.

11 §
Ändring av E-typgodkännande

I ärenden som gäller ändringar och utvidgningar av E-typgodkännanden skall godkännandemyndigheten iaktta Genèveöverenskommelsen och de reglementen som fogats till den.

12 §
Ändring av nationellt typgodkännande och typgodkännande av små serier

1. Den som ansöker om nationellt typgodkännande eller typgodkännande av små serier är skyldig att underrätta godkännandemyndigheten om ändringar som gäller de uppgifter som antecknats i det tekniska underlaget.

2. Den som ansöker om nationellt typgodkännande eller typgodkännande av små serier skall lämna in ansökan om ändring eller utvidgning av typgodkännande till godkännandemyndigheten.

3. Godkännandemyndigheten utfärdar vid behov ett ändrat typgodkännandeintyg över nationellt typgodkännande och typgodkännande av små serier.

13 §
Typgodkännande av små serier

1. Antalet fordon av en typgrupp som varje år registreras, säljs eller tas i bruk får, för att serien skall betecknas som liten, när det gäller fordon i kategori M1 inte överstiga 300 enheter och när det gäller fordon i andra kategorier inte överstiga 25 enheter.

2. Om de krav som gäller för typgodkännande av små serier föreskrivs vid behov i förordningar nämnda i 7 §.

3. Enligt ansökan av tillverkaren erkänner typgodkännandemyndigheten typgodkännandet av en liten serie som beviljats i en annan EES-stat för högst det antal fordon som föreskrivs enligt 1 mom., under förutsättning att kraven enligt de förordningar som avses i 2 mom. uppfylls.

14 §
Intyg över överensstämmelse

I intyget över överensstämmelse skall tillverkaren lämna de uppgifter om fordonet som krävs enligt bilaga IX till direktivet om typgodkännande av bilar och släpvagnar samt enligt bilaga IV, del A till direktivet om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon. För att förfalskningar skall förebyggas skall intyget över överensstämmelse skyddas genom färggrafik eller förses med en vattenstämpel med tillverkarens varumärke, eller skyddas på något annat tillförlitligt sätt.

15 §
Begränsningar i typgodkännandeintyget

Om typgodkännandeintyget för en komponent innehåller sådana begränsningar i fråga om användningen som anges i direktivet om typgodkännande av bilar och släpvagnar eller i direktivet om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, skall tillverkaren i egenskap av innehavare av intyget lämna fullständiga uppgifter om dessa begränsningar och eventuella monteringsanvisningar tillsammans med varje tillverkad separat teknisk enhet eller komponent.

16 §
Fordonstyp

1. Fordon i kategorierna M, N, O, L och T indelas enligt nationellt typgodkännande som hörande till samma typ enligt vad som föreskrivs i typgodkännandedirektiven.

2. Med fordonstyp för ett motorredskap avses fordon som är likadana åtminstone i följande väsentliga avseenden:

a) tillverkare,

b) typbeteckning som tillverkaren givit,

c) faktorer som hänför sig till tillverkning, formgivning och funktion,

d) konstruktion, såsom ledad ram, underrede och överliggande konstruktion samt enkel ram.

e) motor, såsom förbränningsmotor, elektrisk motor och hybrid, samt dess placering.

3. Med fordonstyp för ett terrängfordon avses fordon som är likadana åtminstone i följande väsentliga avseenden:

a) tillverkare,

b) typbeteckning som tillverkaren givit,

c) ram.

4. Om definitionen av en fordonstyp i fråga om sådana fordon som avses i 1-3 mom. avviker från definitionen enligt dessa moment, avses med fordonstyp en sådan fordonstyp som definieras enligt det direktiv eller E-reglemente som gäller respektive fordons egenskaper.

17 §
Godkännande av tekniska tjänster

1. Om förutsättningarna för godkännande av en teknisk tjänst föreskrivs i 47 § fordonslagen. För att visa att de krav som uppställts uppfylls skall

a) den tekniska tjänsten genom ackreditering eller på något annat för den som beviljar godkännandet godtagbart sätt visa att den uppfyller de krav som avses i 47 § 1 mom. fordonslagen,

b) den tekniska tjänstens kompetensområde omfatta alla områden för de bestämmelser med stöd av vilka den tekniska tjänsten ansöker om godkännande.

2. Den tekniska tjänsten skall förbinda sig att

a) sörja för att det tekniska godkännandet hela tiden uppfyller de krav och villkor som godkännandet av den tekniska tjänsten förutsätter,

b) omedelbart underrätta kommunikationsministeriet om sådana förändringar i dess organisation eller dess verksamhet i övrigt som kan inverka på verksamheten som anmäld tjänst eller på hur de föreskrivna kraven uppfylls,

c) handla i enlighet med de verksamhetssystem, de instruktioner om förfaringssätt och de redogörelser som den tekniska tjänsten i samband med bedömningen av dess kompetens företett,

d) delta i det nationella och det internationella samarbetet mellan anmälda tjänster eller på annat sätt säkerställa att den följer utvecklingen i fråga om förfaranden och krav som tillämpas i tekniskt godkännande,

e) varje år lämna en verksamhetsberättelse till kommunikationsministeriet inom två månader från det att den färdigställts eller, ifall av berättelsen inte framgår verksamheten som godkänd tjänst, en separat redogörelse för tjänstens verksamhet som sådan tjänst,

f) då den för enskilda uppgifter som hör till det tekniska godkännandet anlitar utomstående provnings- och kontrolltjänster, sörja för och ansvara för att en sådan tjänst uppfyller minimikraven enligt tillämpligt direktiv.

18 §
Anmälan om godkänd teknisk tjänst

Kommunikationsministeriet skall till kommissionen och övriga medlemsstater anmäla vilka tekniska tjänster som godkänts för att utföra sådana provningar som föreskrivs enligt EG-direktiven samt ange för vilka provningar som uppfyller kraven i de relevanta bestämmelserna varje teknisk tjänst har godkänts. Anmälan om tekniska tjänster som utför provningar som uppfyller kraven enligt E-reglementena görs på motsvarande sätt till Förenta Nationernas generalsekreterare.

3 kap.

Registreringsbesiktning

19 §
Registreringsbesiktningsskyldighet

1. Utöver vad som föreskrivs enligt 60 § 1 mom. fordonslagen behöver till registreringsbesiktning inte föras

a) ett fordon som beviljats nationellt typgodkännande som färdigbyggt fordon och som skall tas i bruk som nytt, och vars typgodkännande gäller vid tidpunkten för registreringen och vars konstruktion eller utrustning inte ändrats till de delar som granskats vid det nationella typgodkännandet; undantaget gäller dock inte trafiktraktorer,

b) ett fordon i kategorin N vars konstruktion inte efter typbesiktningen har varit föremål för ändringar eller vars konstruktion efter typbesiktningen har ändrats endast genom att lastutrymmet utrustats med skyddsfodring, värmeisolering eller hyllor som behövs för godstransport, om fordonet i övrigt uppfyller kraven enligt a-punkten.

2. Till registreringsbesiktning behöver inte heller föras ett fordon som avregistrerats i Finland, och som på nytt tas i bruk i trafiken och anmäls för registrering

a) inom tre månader från en i registret antecknad registreringsbesiktning eller periodisk besiktning,

b) inom sex månader efter det i registret införda ibruktagandet, eller

c) om det är fråga om ett motorredskap eller en annan traktor än en sådan som skall registreras som trafiktraktor.

3. Ett fordon som avses ovan i 1 eller 2 mom. eller i 60 § 1 mom. fordonslagen skall dock föras till registreringsbesiktning, om fordonet efter en typbesiktning har utrustats för att användas som skolfordon eller för något annat särskilt ändamål.

20 §
Anmälning av fordon till registreringsbesiktning

1. Vid registreringsbesiktning skall företes ett typregisterutdrag, ett intyg över överensstämmelse eller den utredning som man önskar åberopa över att fordonet i fråga om konstruktion och utrustning uppfyller kraven på överensstämmelse.

2. Dessutom skall vid registreringsbesiktningen företes en utredning över tidigare registrering i Finland, om ett avregistrerat fordon tas i bruk på nytt. I fråga om ett fordon som importerats begagnat skall företes ett utländskt registerutdrag eller ett intyg över tidigare registrering som utfärdats av en utländsk myndighet som sköter fordonsregistreringsärenden. I fråga om ett fordon som införts begagnat från landskapet Åland skall företes ett registerutdrag som givits av landskapet Åland.

3. I fråga om ett fordon som inte har typgodkänts eller tidigare antecknats i något register i Finland eller någon annanstans eller som tidigare registrerats i utlandet eller i landskapet Åland och som till sin konstruktion och utrustning ändrats, skall vid besiktningen utöver andra utredningar företes ett av fordonstillverkaren eller dennes representant utfärdat intyg över den tekniskt tillåtna största totalmassan och de tekniskt tillåtna största axelmassorna samt övriga utredningar som besiktningsstället vid behov kräver. Ett intyg gällande massorna behöver dock inte företes i fråga om ett fordon som tagits i bruk före år 1970.

21 §
Utförande av registreringsbesiktning

1. Vid registreringsbesiktning kontrolleras att fordonets identifieringsuppgifter är riktiga och att fordonets konstruktion och utrustning samt mått och massor motsvarar gällande bestämmelser. Ett fordon som beviljats EG-typgodkännande skall motsvara de uppgifter som antecknats i intyget över överensstämmelse. Dessutom konstateras de uppgifter som skall antecknas i registret. I fråga om ett begagnat fordon granskas skicket på de delar om vilka bestämts att de skall granskas vid den periodiska besiktningen. Fordonets största tillåtna totalmassa och axelmassa vid registrering och användning fastställs. Fordonets egenmassa skall fastställas genom vägning, om typgodkännandet inte har gällt ett färdigbyggt fordon eller om andra skäl till vägning föreligger.

2. Vid registreringsbesiktning av ett nytt fordon för vilket har utfärdats ett intyg över överensstämmelse kontrolleras med avvikelse från 1 mom. enbart fordonets identifieringsuppgifter, övriga uppgifter som skall antecknas i registret samt överensstämmelsen, om dessa uppgifter inte framgår av intyget.

3. Vid registreringsbesiktning av ett som begagnat från utlandet eller landskapet Åland infört fordon för vilket har utfärdats ett intyg över överensstämmelse eller någon annan handling gällande fordonets överensstämmelse kontrolleras fordonets identifieringsuppgifter, övriga uppgifter som skall antecknas i registret samt överensstämmelse endast till den del som inte framgår av nämnda intyg.

4. Anmälan om registreringsbesiktning görs till fordonsregistret.

5. Över godkänd registreringsbesiktning utfärdas ett besiktningsintyg med fordonets tekniska data, som ges till den som företett fordonet för besiktning.

22 §
Alternativt förfarande vid registreringsbesiktning

Om besiktningsstället med hjälp av företedda eller till buds stående utredningar eller genom teknisk kontroll i fråga om en konstruktion eller utrustningsdetalj inte kan förvissa sig om att fordonet uppfyller kraven på överensstämmelse, kan besiktningsstället kräva att den som företer fordonet för besiktning vid behov överlämnar en av fordonets tillverkare genom dennes representant erhållen utredning över vilka krav fordonet uppfyllde när tillverkaren överlät fordonet, eller anskaffar ett intyg över provning som för godkännande av fordonet eller dess utrustning utförs vid en sådan oberoende teknisk tjänst som avses i fordonslagen eller som annars är behörig att utfärda intyg.

23 §
Efterkontroll

Vid efterkontrollen av ett fordon som underkänts vid registreringbesiktningen kontrolleras endast de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den registreringsbesiktning vid vilken fordonet underkändes.

24 §
Besiktning av ett skadat fordon

1. Vid registreringsbesiktning av ett i 60 § 2 mom. fordonslagen avsett fordon som på grund av skador eller av andra orsaker skall genomgå besiktning kontrolleras vid besiktningen utöver de komponenter som avses i 21 § även följande:

a) måtten på fordonets karosseri eller ram,

b) hjul- och axelinställning,

c) eventuella kapningsställen på ramen,

d) karosserikonstruktionens hållfasthet,

e) hopfogningssätten i fråga om karosseriets delar,

f) funktionsdugligheten hos sådana skyddsanordningar som fordonet skall vara utrustat med enligt gällande lagstiftning, outplånlig märkning på fordonet eller teknisk information som gäller fordonet.

2. Om besiktningsstället inte kan försäkra sig om de 1 mom. avsedda komponenternas skick, skall den som företer fordonet för besiktning presentera en tillförlitlig utredning över skicket.

3. Om en annan skyddsanordning än en sådan som krävs enligt de bestämmelser som avses i 1 mom. f-punkten har avlägsnats, ändrats eller inte är i funktionsdugligt skick, skall en anteckning om detta fogas till de uppgifter som finns registrerade om fordonet.

4. Om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter bestäms särskilt.

4 kap.

Ändringsbesiktning

25 §
Ändringsbesiktningsskyldighet

Som sådana temporära eller smärre ändringar som avses i 61 § 2 mom. fordonslagen och som inte förutsätter ändringsbesiktning anses ändringar av mindre omfattning än

a) att fordonets kategori eller fordonsgrupp ändras,

b) att den totala massan, den massa för en fordonskombination eller den axelmassa som är den högsta tillåtna vid registrering och användning ändras,

c) att fordonets axel- eller karosserikonstruktion eller de yttre måtten ändras,

d) att antalet platser i fordonet ändras,

e) att en lastbil (kategori N2 eller N3) utrustas med dragkoppling eller vändskiva eller att sådan utrustning avlägsnas, att en bil avsedd för att dra en dragstångssläpvagn utrustas för att dra en medelaxelsläpvagn, eller att draganordningens placering eller kategori ändras,

f) att en släpvagn (kategori O3 eller O4) utrustas med dragkoppling för att dra en annan släpvagn,

g) att ett fordon utrustas med en motor som till cylindervolymen eller annars avviker från den ursprungliga, eller att fordonets avgasreningssystem eller drivkraft ändras,

h) att ett fordons anordningar och utrustning ändras eller kompletterats så att ändringen kan påverka trafiksäkerheten; när lastutrymmet i en lastbil eller paketbil eller ett fordon i kategori N utrustas med skyddsfodring, värmeisolering eller hyllor som behövs för godstransport anses dock detta vara en sådan smärre ändring som inte förutsätter ändringsbesiktning,

i) att ett fordon börjar användas för förarutbildning,

j) att en personbil (kategori M1) som tidigare varit i privat bruk börjar användas i tillståndspliktig trafik utan att den innan dess registreringsbesiktats,

k) att en traktor börjar användas som trafiktraktor,

l) att en paketbil och en lastbil (kategori N) samt en släpvagn (kategori O) utrustas särskilt för djurtransport,

m) att 25 procent eller mer av delarna i ett fordon som tagits i bruk 1960 eller senare har bytts ut efter första registrering; byte av andra delar än förbrukningsdelar, om den procentuella andelen redan överskridits, anses dock vara en sådan smärre ändring som inte förutsätter ändringsbesiktning,

n) att förutsättningarna för ett fordons skattefrihet eller skattenedsättning inte längre gäller eller uppgifterna om fordonets slag, kategori eller indelning inte längre stämmer; att en traktor utrustas till motorredskap anses dock vara en sådan smärre ändring som inte förutsätter ändringsbesiktning.

26 §
Utförande av ändringsbesiktning

1. Vid ändringsbesiktning skall bestämmelserna i 19-22 § iakttas i tillämpliga delar. Om ett fordons motor har bytts ut eller ändrats, skall dessutom sådan kontroll av avgasutsläpp som nämns i 8 § statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik utföras.

2. Vid efterkontrollen av ett fordon som underkänts vid ändringsbesiktningen kontrolleras endast de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den ändringsbesiktning vid vilken fordonet underkändes.

3. Efter att ha godkänt ändringen skall besiktningsstället anmäla de förändringar som skett till fordonsregistret och utfärda en motsvarande teknisk del till registerutdraget eller göra motsvarande anteckning i registerutdraget. I fordonsregistret och registerutdraget behöver dock inte någon anteckning göras om ett fordons utrustning för privat förarutbildning.

5 kap.

Kopplingsbesiktning

27 §
Kopplingsbesiktningsskyldighet och företeende av fordon för kopplingsbesiktning

1. Bestämmelser om villkoren för koppling av ett sådant fordon som enligt 62 § fordonslagen skall företes för kopplingsbesiktning finns i 31, 32, 32 a och 33 § förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992).

2. Vid kopplingsbesiktning av ett annat fordon än ett sådant som avses i 1 mom. skall företes

a) registerutdraget för det fordon som är avsett att kopplas eller, om fordonet inte ännu är registrerat, ett besiktningsintyg eller typregisterutdrag som utfärdats vid en registreringsbesiktning,

b) vid behov en utredning om kopplingsanordningens hållfasthet och lämplighet för koppling till fordonen i fråga.

28 §
Koppling av utländskt och inhemskt fordon

Vad som i 27 § föreskrivs om koppling av dragfordon och släpfordon gäller också fordonskombinationer där antingen dragfordonet eller släpfordonet har registrerats i Finland och det andra fordonet utomlands eller i landskapet Åland.

29 §
Utförande av kopplingsbesiktning

1. Vid kopplingsbesiktning kontrolleras att bilen och släpvagnen eller släpvagnarna lämpligen kan kopplas till varandra. Kopplingsanordningarnas hållbarhet och ändamålsenlighet kontrolleras. Dessutom kontrolleras att kombinationen motsvarar bestämmelserna om mått, vändbarhet och andra egenskaper hos kombinationer. Den största tillåtna totalmassan för kombinationen och dess fördelning mellan fordonen fastställs. Anmälan om kopplingsbesiktning görs till fordonsregistret för att antecknas i samband med uppgifterna om både dragbilen och släpvagnen.

2. Vid efterkontrollen av ett fordon som underkänts vid kopplingsbesiktningen kontrolleras endast de komponenter i fordonet hos vilka fel eller brister konstaterades vid den kopplingsbesiktning vid vilken fordonet underkändes.

6 kap.

Ikraftträdande

30 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Kommissionens direktiv 2001/116/EG (32001L0116); EGT nr L 18, 21.1.2002, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG (32002L0024); EGT nr L 124, 9.5.2002, s. 1

Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.