1202/2002

Givet i Åbo den 16 maj 2002

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 2 kap. 9 § 2 mom., 16 § 1 mom., 19 § 2 mom. och 22 § 1 mom., 9 kap. 7 §, rubriken för 14 kap. samt 14 kap. 12 § 1 mom., samt

fogas till 14 kap. en ny 3 § i stället för den 3 § som upphävts genom kyrkomötets beslut 10.11.1994/1692/1995, som följer:

2 kap.

Kyrkans heliga handlingar

B. Nattvarden
9 §

Nattvarden får firas förutom i en kyrka, i församlingens jordfästningskapell och kapell även på någon annan plats som domkapitlet på framställning av kyrkorådet eller församlingsrådet har godkänt för detta ändamål.


C. Dopet
16 §

Dopet förrättas i en kyrka, i ett kapell, i hemmet eller på någon annan plats, så som därom överenskommits mellan prästen och sakägarna.


D. Vigsel till äktenskap
19 §

Vigseln förrättas i en kyrka, i ett kapell eller på någon annan plats, så som de som skall vigas har överenskommit därom med prästen.

E. Jordfästning
22 §

Jordfästningen förrättas av en präst i en kyrka eller i ett jordfästningskapell, i ett kapell, vid graven eller i den avlidnas hem, så som därom har överenskommits mellan dem som förrättningen gäller och prästen.


9 kap.

Kyrkorådet

7 §

Är kyrkoherden och kyrkorådet av olika mening rörande en fråga som gäller gudstjänsten, kyrkliga förrättningar, användningen av en kyrka, ett jordfästningskapell eller ett kapell eller sådana kollekter över vilka församlingen kan besluta, skall ärendet överstyras till domkapitlet för avgörande.

14 kap.

Kyrka och kapell samt användningen av dem

2 §

En ny kyrka skall invigas till ett åt Gud helgat rum. När en kyrka är invigd får den användas endast för sådana ändamål som är förenliga med dess helgd. Om användningen av en kyrka beslutar kyrkoherden och kyrkorådet eller församlingsrådet gemensamt. Kyrkoherden övervakar användningen av kyrkan.


3 §

En församling kan ha kapell för förrättande av gudstjänster, för annat andaktsliv och för kyrkliga förrättningar. I fråga om ett kapell gäller i tillämpliga delar vad som i 2 § 1 mom. bestäms om en kyrka.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2003.

Åbo den 16 maj 2002

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.