1106/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av 9 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juni 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 9 § 2 mom. och

fogas till 9 § nya 3 och 4 mom. som följer:

9 §
Räntestödslån för hyresbostäder

Förutsättningar för att ett lån för anskaffning av hyreshus och ett lån för anskaffning av hyresbostad skall godkännas som räntestödslån är att

1) anskaffningen av hyreshuset eller hyresbostaden är förmånligare än att bygga motsvarande hus eller motsvarande bostad, och

2) byggande av bostäder på området i fråga inte är motiverat med tanke på bostadsbehovet på sikt, såvida låntagaren inte är en kommun eller ett bolag i en kommuns faktiska ägo.

Vid anskaffning av ett hyreshus av vars bostäder minst 30 procent enligt en av statens bostadsfond godkänd plan anvisas till hyresbostäder för bostadslösa, flyktingar, romer eller personer som hör till andra motsvarande särskilda grupper, tillämpas förutsättningarna i 2 mom. inte då anskaffningslånet godkänns som räntestödslån. Härvid kan som räntestödslån godkännas enbart lån som tagits av kommuner, av bolag som är i kommuners faktiska ägo eller av sammanslutningar som verkar för att förbättra levnadsförhållandena för personer som hör till särskilda grupper genom att erbjuda dem bostad.

Vid anskaffning av en hyresbostad till bostad för en bostadslös, flykting, rom eller en person som hör till en annan motsvarande särskild grupp tillämpas förutsättningarna i 2 mom. inte då anskaffningslånet godkänns som räntestödslån.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 233/2002
MiUB 16/2002
RSv 153/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.