1024/2002

Given i Helsingfors den 3 december 2002

Lag om ändring av 3 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1651/1995, den svenska språkdräkten delvis ändrad i lag 974/2001 och den finska språkdräkten delvis ändrad i lag 1546/2001, som följer:

3 §
Rättegångsavgift

För behandling av tviste-, brott-, underställnings- och fullföljdsmål och mål som gäller extraordinärt ändringssökande samt för behandling även av annat rättskipningsmål vid förvaltningsdomstol tas rättegångsavgift ut som följer:

Domstol euro
högsta domstolen
― brottmål 100
― annat mål 200
högsta förvaltningsdomstolen 200
hovrätten
― brottmål 80
― annat mål 160
förvaltningsdomstolen 80
tingsrätten
― brottmål och fullföljdsmål enligt utsökningslagen 70
― jordrättsmål och jordrättsärenden samt tvistemål vars behandling upphör vid
― skriftlig förberedelse 70
― muntlig förberedelse 100
― huvudförhandling i sammansättning med en domare 130
― huvudförhandling i fulltalig sammansättning 160
marknadsdomstolen 200
arbetsdomstolen 200

Om en extraordinär ändringsansökan förkastas eller om högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen inte beviljar besvärstillstånd i ett besvärstillståndsmål, uppbärs endast hälften av avgiften enligt 1 mom.

Om behandlingen av ett mål eller ärende upphör vid tingsrätten utan att stämning utfärdas på annan grund än den som nämns i 5 kap. 6 § rättegångsbalken, uppbärs i målet eller ärendet inte avgift enligt 1 mom. Om ett fullföljdsmål som behandlas vid tingsrätten eller ett mål eller ärende vid en annan domstol avskrivs eller förfaller eller lämnas utan prövning, uppbärs ingen rättegångsavgift vid domstolen i fråga. Rättegångsavgift uppbärs inte heller om en extraordinär ändringsansökan bifalls eller ett mål eller ärende utan att de materiella frågorna ens delvis avgörs återförvisas för behandling vid en lägre myndighet eller överförs på en behörig myndighet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

För behandlingen av ett mål eller ärende som har anhängiggjorts hos en behörig myndighet innan lagen har trätt i kraft uppbärs i handläggningsavgift ett belopp som är högst lika stort som avgiften för ärendet har varit enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Detsamma gäller avgifter för expeditioner som har beställts innan lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 119/2002
LaUB 16/2002
RSv 119/2002

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.