807/2002

Given i Helsingfors den 24 september 2002

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut ändras i trafikministeriets beslut den 7 september 1990 om tillämpning av körkortsförordningen (846/1990) 1, 2, 3, 4 a och 5 §, 6 § 2 mom. samt 9 - 11 §,

dessa sådana de lyder, 1 § i beslut 1245/1997, 2 § och 11 § i beslut 830/1998, 3 § delvis ändrad i nämnda beslut 830/1998 och i beslut 103/2001, 4 a § i beslut 173/1996 och 459/1996, 5 § delvis ändrad i nämnda beslut 173/1996 och 830/1998, 6 § 2 mom. i beslut 73/1996, 9 § i nämnda beslut 103/2001, 10 § delvis ändrad i nämnda beslut 173/1996 och 11 § i nämnda beslut 830/1998, som följer:

1 §
Teoriundervisning

Elever skall meddelas teoriundervisning

1) minst 12 lektioner för klass A1 eller A,

2) minst 20 lektioner för klass B,

3) minst 32 lektioner för klass C1 eller C, och

4) minst 12 lektioner för klass C1E.

En teorilektion skall pågå i minst 45 minuter. Teoriundervisning får meddelas en elev under högst tre timmar per dag. Undervisningen för klass C1 och C skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv om minimikrav på utbildning för vissa förare av vägfordon (76/914/EEG).

Den som håller förarexamen kan i elevens examen avvika från den minimimängd teoriundervisning som avses i 1 mom. i den mån elevens körrätt, den körrätt eleven tidigare haft eller den övriga undervisning eller kompetens eleven har förvärvat enligt Fordonsförvaltningscentralens anvisningar kan anses motsvara innehållet i undervisningsplanen för ifrågavarande klass.

2 §
Mängden körundervisning

Elever skall meddelas körundervisning

1) genom minst 12 körturer för klass A1 och A,

2) genom minst 30 körturer för klasserna B, C1 eller C eller minst 32 körturer då undervisningen innehåller det i 2 a § avsedda undervisningsavsnittet som omfattar körning i mörker, och

3) genom minst 18 körturer för klass C1E.

Undervisningen för klass C1 och C skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv om minimikrav på utbildning för vissa förare av vägfordon (76/914/EEG).

Den som håller förarexamen kan i elevens examen avvika från den minimimängd körundervisning som avses i 1 mom. i den mån elevens körrätt, den körrätt eleven tidigare haft eller den övriga körundervisning eleven erhållit enligt Fordonsförvaltningscentralens anvisningar kan anses motsvara innehållet i undervisningsplanen för ifrågavarande klass.

3 §
Körundervisning

Innan körundervisning meddelas i trafiken skall eleven ges grundläggande kunskaper om trafiken och förare samt tillräcklig undervisning i hantering av ett fordon, om möjligt på ett område som är avstängt för den allmänna trafiken.

Körturens längd är 25 minuter. Elever får meddelas körundervisning under högst fyra körturer per dag och två körturer efter varandra.

I körundervisningen skall ingå landsvägskörning utanför en tätort. För körrätt för klass C1 och C skall elever som inte har körrätt för fordon av klass A1, A eller B meddelas körundervisning med lastbil under minst 20 körturer.

Körundervisning för klasserna B, C1 och C skall innehålla undervisning på en övningsbana i enlighet med en godkänd undervisningsplan. Om avståndet mellan bilskolan eller kommunens centrum och närmaste godkända övningsbana överstiger 120 kilometer kan undervisningen ersättas med en sådan alternativ undervisning som sker i enlighet med den godkända undervisningsplanen och som omfattar en körtur med förevisningar och en körtur med landsvägskörning. Förevisningarna skall åskådliggöra olika bromsningssätt och vilken inverkan fordonets hastighet har på bromssträckan samt andra särdrag som hänför sig till körning i halt väglag. Förevisningarna skall såvitt möjligt anordnas på ett för annan trafik avstängt område. I körundervisningen skall vikten av rätt körhastighet, säkerhetsavstånd och observation betonas. Körundervisningen kan inkluderas i den minimimängd som anges i 3 § 3 mom. I Lapplands län samt i kommunerna Kuusamo och Taivalkoski som hör till Uleåborgs län kan undervisning också meddelas på en bana som är godkänd för bruk enbart vintertid om det avstånd som nämns ovan överstiger 60 kilometer.

4 a §
Förarundervisning för körrätt av bussar och tunga fordonskombinationer

I förarundervisning för klass D1 skall ingå teoriundervisning minst 25 lektioner samt kör- och handlingsövningar minst 10 timmar samt tillräcklig undervisning i förstahjälp om eleven inte har motsvarande kunskaper.

För klass D skall förarundervisning meddelas minst 300 timmar, varav minst 60 timmar körundervisning i trafiken. I undervisningen skall ingå tillräcklig undervisning i förstahjälp om eleven inte har motsvarande kunskaper.

För klass CE skall förarundervisning meddelas minst 300 timmar, varav minst 80 timmar körundervisning i trafiken.

Längden av en timme körundervisning eller kör- och handlingsövningar som avses i denna paragraf motsvarar två körturer. Den som håller förarexamen kan i elevens examen avvika från minimikraven i denna paragraf i den mån elevens körrätt eller den övriga undervisning eleven har erhållit enligt Fordonsförvaltningscentralens anvisningar kan anses motsvara innehållet i undervisningsplanen för ifrågavarande klass. Undervisningen skall uppfylla kraven enligt direktivet om minimikrav på utbildning för vissa förare av vägfordon (76/914/EEG).

5 §
Anordnande av undervisning

Teoriundervisningen skall i första hand meddelas i bilskolans undervisningsutrymme. Bilskolorna kan ordna annan teoriundervisning än för klass B gemensamt, om den som håller förarexamen godkänner detta. Undervisningen i hanteringen av fordon skall meddelas i den kommun där bilskolan finns.

Tilläggsundervisning får även meddelas på något annat ställe än i bilskolans egentliga undervisningslokal. Den körövning som ingår i undervisningen utförs på en övningsbana.

Två elever får meddelas körundervisning med motorcykel samtidigt om läraren ger köranvisningar genom radio från bil eller motorcykel. Meddelande av undervisningen förutsätter att eleverna har erhållit tillräcklig körundervisning i hantering av motorcykel. Eleverna skall ha anordningar för mottagande av anvisningar. Vid undervisningskörning får passagerare inte transporteras.

6 §
Skolfordon

Skolfordon skall vara av normal konstruktion och får inte vara försedda med särskild manöveranordning som underlättar körningen, såvida fordonet inte används uteslutande för undervisning av sådana elever vilkas handikapp förutsätter att sådana anordningar används. Utan hinder av kravet i fråga om normal konstruktion kan som skolfordon godkännas ett fordon försett med ABS-bromsar, antispinnsystem, farthållare eller annan motsvarande extra utrustning eller ett fyrhjulsdrivet fordon som är en variant av en fram- eller bakhjulsdriven personbil av normal konstruktion eller en terrängbil.


9 §
Förarundervisning vid yrkesläroanstalter

Vid sådan förarundervisning för klass C som meddelas vid yrkesläroanstalter i samband med yrkesutbildning av förare skall bestämmelserna i 1-3, 10 och 11 § iakttas i tillämpliga delar, dock inte bestämmelsen i 1 § om teorilektionernas längd och antal och inte heller bestämmelsen i 3 § 2 mom. om antalet körturer.

En elev får antas till sådan förarundervisning som avses i 1 mom. det år då han fyller 16 år. Körundervisning får meddelas i trafiken tidigast från den dag då eleven fyller 17 år.

10 §
Undervisningsfordonens kännetecken

Kännetecknet för ett undervisningsfordon är en skylt i form av en vit, liksidig triangel, vars sida är minst 16 cm lång och högst 25 cm lång. Kännetecknet skall fästas på ett synligt ställe baktill på utsidan av fordonet.

Baktill på skolfordon skall utom det kännetecken som nämns i 1 mom. på en särskild skylt eller på annat synbart sätt anges bilskolans namn. På lastbilar kan skolans namn dock anges på flakets sidor eller på dörrarna.

11 §
Anmälningar om elever och elevbokföring

En bilskola skall föra bok över sina elever och den undervisning som meddelas samt tillställa den som övervakar och håller förarexamen en anmälan om elever. Närmare anvisningar over anmälningar om elever samt elevbokföring ges vid behov av Fordonsförvaltningscentralen.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Helsingfors den 24 september 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Äldre förvaltningssekreterare
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.