728/2002

Given i Helsingfors den 22 augusti 2002

Statsrådets förordning om ändring av idrottsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i idrottsförordningen av den 18 december 1998 (1055/1998) 3, 8 och 9 § samt

ändras 1 och 2 § samt 7 § 3 mom. som följer:

1 §
Idrottsorganisationer med rätt till statsunderstöd

En sådan i 7 § idrottslagen (1054/1998) avsedd idrottsorganisation som kan få statsunderstöd för sin verksamhet skall vara en riksomfattande eller regional registrerad förening vars huvudsakliga stadgeenliga syfte är att ordna idrottsverksamhet eller någon annan idrottsfrämjande verksamhet.

2 §
Beviljande av statsunderstöd

Undervisningsministeriet beviljar statsunderstöden till organisationer som avses i 1 §.

7 §
Övriga bestämmelser om statens idrottsråd

Om mötesarvodena till idrottsrådets ordförande och övriga medlemmar, sekreterare och sakkunniga beslutar undervisningsministeriet. Om idrottsrådet gäller i övrigt vad som bestäms om statliga kommittéer.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 augusti 2002

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.