691/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 25 a § 2 mom., 41 §, 42 § 1 mom. och 44 § 2 mom.,

av dessa lagrum 25 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/1997 samt 41 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1318/1995 och 734/2001 samt 42 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1318/1995, samt

fogas till 32 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 305/1999, ett nytt 5 mom., till lagen nya 41 a―41 d §, till lagen en ny 43 § i stället för den 43 § som upphävts genom lag 623/1999 samt till lagen nya 43 a och 43 b § som följer:

25 a §
Justering av studiestödet utan ansökan

Bostadstillägget kan justeras utan ansökan på basis av förändringar i hyran utifrån de uppgifter som nämns i 41 b § 3 punkten i fråga om mottagare av bostadstillägg som bor i sådana studentbostäder som avses i lagrummet.


32 §
Besvärsnämnden för studiestöd

På muntlig behandling tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång (945/1984). I ärenden i vilka tystnadsplikt gäller eller i vilka besvärsnämnden för studiestöd har beslutat att de skall behandlas inom stängda dörrar på den grund att offentlig behandling kunde medföra särskild olägenhet för en part skall muntlig behandling ske inom stängda dörrar.

41 §
Studerandes anmälningsskyldighet

Studerande som ansöker om studiestöd skall meddela Folkpensionsanstalten och studiestödsnämnden enligt 9 § de uppgifter som behövs för beviljande av studiestöd. Studerande som får studiestöd skall anmäla slutförda eller avbrutna studier, byte av läroanstalt, förändringar i boendeförhållanden och andra förändringar som påverkar studiestödsförmånen.

41 a §
Erhållande av uppgifter på begäran

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har på begäran och utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få sådana uppgifter som behövs för avgörandet av ett ärende eller annars för verkställigheten av ett enskilt uppdrag enligt denna lag. Uppgifter skall lämnas av

1) statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund,

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalter samt andra som beviljar eller betalar ut pension eller annan ersättning,

3) patientförsäkringscentralen och trafikförsäkringscentralen,

4) arbetslöshetskassor och arbetsgivare,

5) läroanstalter,

6) hyresvärdar.

41 b §
Rätt att få uppgifter

För verkställigheten av studiestödet har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att

1) av utbildningsstyrelsen och högskolorna få identifierings- och individualiseringsuppgifter för dem som blivit valda vid urvalen av studerande samt av utbildningsstyrelsen motsvarande uppgifter för dem som tagit emot en studieplats samt uppgifter om läroanstalt och studielinje eller utbildningsprogram,

2) av arbetskraftsmyndigheterna få identifierings- och individualiseringsuppgifter för dem som godkänts för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning,

3) av studentbostäder med en kommun, en stiftelse eller ett allmännyttigt samfund som huvudman, såsom överenskoms genom ett särskilt avtal med bostädernas huvudman, få identifierings- och individualiseringsuppgifter för dem som bor i studentbostäderna samt uppgifter om hyran och boendetiden,

4) av läroanstalterna få identifierings- och individualiseringsuppgifter för de studerande som gjort närvaroanmälan för terminen samt uppgifter om studiernas karaktär av huvudsyssla och om studieframgången,

5) av penninginstituten i fråga om varje låntagare få uppgifter om till vilket belopp studielån med statsborgen har lyfts och om räntorna, så som Folkpensionsanstalten bestämmer,

6) av dem som beviljat eller betalt ut stipendier få uppgifter om stipendier,

7) av straffanstalter och av tvångsinrättningar enligt 1 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare (317/1953) få uppgifter om när ett straff börjar och slutar.

41 c §
Studiestödsnämndernas rätt att få uppgifter

Personer som sköter studiestödsuppdrag med stöd av ett avtal enligt 9 § 3 mom. har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att använda sådana för behandlingen av förmåner enligt denna lag nödvändiga uppgifter som Folkpensionsanstalten erhållit.

Ovan nämnda personer som sköter studiestödsuppdrag har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter också rätt att av i 41 a § avsedda myndigheter och andra instanser avgiftsfritt få för behandlingen av förmåner enligt denna lag nödvändiga uppgifter om en viss person.

41 d §
Utlämnande av uppgifter

Folkpensionsanstalten har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att

1) till penninginstitut utlämna uppgifter om dem som får studiestöd för att till studielånet lägga räntor enligt 34 § samt i fråga om lån som beviljats enligt lagen om studiestöd (28/1972) uppgifter om att studierna upphört och att räntestödet återställts,

2) till nordiska studiestödsmyndigheter utlämna uppgifter om studiestöd som medborgare i dessa länder och finska medborgare som studerar i dessa länder får från Finland.

42 §
Användning av uppgifter

När Folkpensionsanstalten behandlar en förmån enligt denna lag har den i enskilda fall rätt att använda sådana uppgifter som den fått för skötseln av andra uppdrag som ålagts den, om det är uppenbart att de påverkar en förmån enligt denna lag och om uppgifterna enligt lag skall beaktas vid beslutsfattandet och om Folkpensionsanstalten även annars har rätt att få uppgifterna särskilt.


43 §
Teknisk anslutning

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten rätt att på de villkor som anges i momentet öppna en teknisk anslutning till mottagare enligt 44 § till sådana uppgifter i sina register som Folkpensionsanstalten med stöd av nämnda bestämmelser har rätt att utlämna.

Vad som i denna paragraf bestäms om utlämnande av uppgifter med hjälp av teknisk anslutning gäller även Folkpensionsanstaltens rätt att med hjälp av teknisk anslutning få uppgifter enligt 41 a och 41 b §.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också sökas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

43 a §
Frivilligt utlämnande av uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till ett ministerium, skatteförvaltningen och anstalter eller sammanslutningar som har hand om det lagstadgade socialskyddssystemet och som administrerar socialskyddsförmåner som påverkas av en förmån enligt denna lag lämna personbeteckningen och övriga individualiseringsuppgifter i fråga om den som erhållit förmåner eller ersättningar enligt denna lag, uppgifter om utbetalda förmåner och ersättningar och övriga därmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga för samkörning av personuppgifter för att utreda brott och missbruk som riktar sig mot socialskyddet och för någon annan övervakningsåtgärd av engångsnatur, samt till polis- och åklagarmyndigheterna ovan nämnda uppgifter som är nödvändiga för att utreda brott och väcka åtal, dock inte uppgifter om hälsotillståndet eller uppgifter som avser att beskriva grunderna för en persons behov av socialvård.

43 b §
Anmälningsplikt

Folkpensionsanstalten skall på förhand på lämpligt sätt informera den som ansöker om en förmån om varifrån uppgifter om honom eller henne kan skaffas och till vilka instanser de i regel kan utlämnas.

44 §
Utmätnings- och överföringsförbud

Folkpensionsanstalten har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att för utmätning, på begäran av en behörig myndighet utlämna uppgifter om beloppen av förmåner enligt denna lag, dock inte om sådana förmåner som inte beaktas vid beräkningen av det skyddade beloppet enligt 4 kap. 7 § utsökningslagen (37/1895). Folkpensionsanstalten har dessutom rätt att uppge vilka andra inrättningar som veterligen betalar ut pensioner och andra sociala förmåner.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 10 § 2 mom. samt 18 och 22 §, av dessa lagrum 22 § sådan den lyder i förordning 401/1998.

RP 9/2002
ShUB 16/2002
RSv 96/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.